Skip to main content
Mimoškolské (projektové) aktivity
| Miro Bednár

Mimoškolské aktivity - od vzniku školy po súčasnosť

V sedemdesiatych rokoch sa naplno rozbieha aj mimovyučovacia činnosť. Vzniká prvá mládežnícka organizácia, ktorá svoju aktivitu zameriava predovšetkým na športovú a kultúrno-spoločenskú činnosť.
alt Športová história školy je veľmi bohatá a pestrá. Turistický krúžok vznikol na škole v roku 1963. V roku 1977sa z krúžku stal organizovaný oddiel pod názvom STOPA, ktorý veľmi aktívne pod vedením pani Nadeždy Janovskej pracoval až do roku 1985.

alt Za štyridsať rokov dosiahli študentky SZŠ v Poprade veľa pekných športových úspechov vo volejbale, basketbale, atletike, gymnastike či plávaní. Mnohé študentky našej školy dosiahli počas štúdia i po jeho skončení vynikajúce športové úspechy - stali sa majsterkami okresu či Slovenska ale najväčší úspech dosiahla Jana Purdjaková, ktorá sa stala majsterkou sveta v kulturistike.

Škola bola častým organizátorom športových, predovšetkým volejbalových turnajov zdravotníckych škôl východného Slovenska. V tomto školskom roku sme pod gesciou Petra Kubíka usporiadali Majstrovstvá stredných škôl okresu v tenise.

Športovú činnosť školy obohacujú každoročne lyžiarske výcvikové kurzy a Kurzy ochrany človeka a krajiny, ktoré sú zamerané jednak na výcvik ale aj na spoznávanie regiónu.

alt V poslednom desaťročí našu školu na poli športu najviac zviditeľnil PLAVECKÝ MARATÓN, ktorý od roku 1991 každoročne ako jedenásť hodinovú plaveckú štafetu organizuje Školská študentská rada na Krytej plavárni v Poprade.

V roku 1971 študenti začali vydávať školský časopis FONENDOSKOP, ktorý vychádza nepretržite dodnes a ktorý získava pekné ocenenia na celoslovenských súťažiach stredoškolských časopisov.

alt Študenti školy sa každoročne zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti a súťaží v záujmovej umeleckej činnosti, kde sme v minulom školskom roku obsadili druhé miesto v okresnom kole. Taktiež sa aktívne zapájajú do recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín či Štúrov Zvolen.

V roku 2001 sme na škole organizovali súťaž MISS SESTRIČKA, ktorej tretie pokračovanie bolo súčasťou osláv 40. výročia založenia školy.

Na škole aktívne pracuje aj Skupina mládeže SČK, ktorej členovia sa každoročne zúčastňujú na podujatiach uskutočňovaných rôznymi organizáciami pri zabezpečovaní zdravotnej služby, propagácii zdravého spôsobu života a zdravotnej prevencie.

Od roku 2000 je škola zapojená do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA so zameraním na zvyšovanie pohybovej aktivity, vytváranie a rozvíjanie pozitívnych ľudských vzťahov, prevenciu drogovej závislosti, výchovu k partnerstvu, rodičovstvu a manželstvu a na ochranu životného prostredia.

Od školského roka 2003/2004 a naša škola stala spoluorganizátorom Majstrovstiev Slovenska v plávaní žiakov základných a stredných škôl v priesoroch Aqua city Poprad.
V posledných niekoľkých rokoch bola škola úspešná v získaní projektov, ktoré pomohli dobudovať na škole kvalitnú počítačovú učebňu.

V  roku 2006 a 2009 škola realizovala projekt Jazykové laboratória, v rámci ktorého sa na škole vybudovala moderná multimediálna jazyková učebňa, ktorá zároveň slúži ako študovňa počas popoludnajších hodín.

Posledným úspechom na poli tvorby a realizácie projektov je získanie projektu na tvorbu modernej knižice, ktorá svoje služby bude poskytovať aj návštevníkom z vonku a kompletný knižný katalóg budesúčasťou webovskej stránky školy.

Netradičnou formou, zavedením výuky grafických systémov, realizujeme projekt Grafické systémy v modernom odbornom vyučovaní. Súčasťou projektu je tvorba multimediálneho materiálu venovaného prvej pomoci.

V roku 2008 a 2009 sa podarilo realizovať dva odborné projekty venované spolupráci našich študentov a žiakov základných škôl v Poprade. Prvý projekt pod názvom Obelix bol venovaný žiakom ZŠ a prevenciou pred obezitou. Za úlohu sme mali nie len zvýšiť pohybové aktivity detí ale aj naučiť ich zdravému stravovaniu. Druhý projekt pod názvom Bobrov úsmev sa venoval starostlivosti o zuby našich detí, prevencii a správnym hygienickým návykom.

Niekoľkokrát počas posledných rokov sa nám podarilo získať finančné prostriedky od nadácie Orange v rámci projektových výziev KONTO ORANGE. Obvykle boli projekty venované mimoškolským študentským aktivitám, zkrášleniu vzhľadu školy, získaniu lepších odborných vedomostí.

Nadnárodná spolupráca


Prvé kontakty medzi učiteľmi a študentmi našej školy a Zdravotníckej odbornej školy v Cottbuse sa datujú od roku 1979. Táto medzinárodná spolupráca bola zameraná na výmenu skúseností z vyučovacieho procesu a výmenné pobyty v rámci letných aktivít a športových činností. Spolupráca trvala takmer desať rokov.

V roku 1974 sa konala súvislá 14 dňová prevádzková prax študentiek tretieho ročníka v oddeleniach nemocnice aj výmenným pobytom 10 študentiek medzi školami v Poprade a Liberci.
skoti na SZS
V roku 1996 sme na škole privítali aj študentov a pedagógov zo Škótska.

Na poli nadnárodnej spolupráce škôl sme v poslednom čase zaznamenali významnú udalosť - naša škola, na základe projektu vypracovaného RNDr. Dášou Škodyovou, bola vybraná do projektu Socrates - Comeniusna roky 2003-2006 spolu so školami v Holandsku, Španielsku a Dánsku.

Začiatkom školského roka 2004/2005 sme aktivovali spoluprácu so Združenou strednou školou v poľskom Nowom Saczi, ktorej ďalším je predovšetkým mobilita študentov t.j. vzájomné výmenné pobyte, ktoré pomôžu mladým ľuďom nadviazať kontakty a oboznámiť sa so svetom mimo našej republiky. Spolupráca a vzájomné výmenné pobyty študentov pokračujú v polročných intervaloch.

Koncom školského roka 2005/2006 sme v rámci e-tweeningového projektu nadviazali spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Mladej Boleslavi. Spolupráca pokračuje vo forme výmeny študentov a učiteľov po odbornej stránke a v rámci mimoškolských aktivít. Množstvo fotodokumentácie môžete nájsť vo fotogaléri.

V školskom roku 2007/2008 sa podarilo realizovať v rámci projektu Leonardo 18 dňový pobyt 10 študentov našej školy v hospici vo Valaškom Meziřičí.

V školskom roku 2009/2010 sme realizovali prvú časť odborného projektu Leonardo v hospici vo Valašskom Meziřičí. Druhá polovica odbornej stáže sa realizuje v októbri 2010, kde znova vycestuje 10 študentov štvrtého ročníka a 2 učiteľky.

V školskom roku 2009/2010 sa začal realizovať medzinárodný projekt  S.E.R.P.E.N.T. V spolupráci s družobnými krajinami Holandskom, Španielskom, Talianskom a Nórskom sme úspešne zavŕšili tento projekt v júni 2011 projektovým stretnutím v Poprade.

Spolupráca so SZŠ v Mladej Boleslavi pokračovala aj v školskom roku 2010/2011, našim českým kolegom sa podarilo získať prostredníctvom projektu Leonardo finančné prostredky na dvojtýždňovú odbornú stáž v Nemocnici Poprad a.s v mesiaci september roku 2010.