Skip to main content
Z histórie školy
| Miro Bednár

Z histórie školy - od vzniku po súčasnosť

Prvé stredné zdravotnícke školy na Slovensku začali vznikať za prvej Československej republiky. Zriadenie školy tohto typu v Poprade vytvorilo základňu pre odstránenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov v podtatranskom regióne. Stredná zdravotnícka škola v Poprade bola ustanovená dňom 3. septembra 1963 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva ČSR v Prahe č.621. O jej založenie sa predovšetkým zaslúžili:

  • MUDr. Pavol Michalovič, vedúci Odboru zdravotníctva ONV v Poprade,
  • MUDr. Tibor Tatár, riaditeľ OÚNZ v Poprade.

prvý riaditeľprvý učiteľský zborPrvým riaditeľom bol menovaný Pavol NIPČA, stredoškolský profesor, ktorý bol pre novozriadenú školu uvoľnený Odborom školstva a kultúry zo Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Poprade. V školskom roku 1963/1964 prichýlila škola prvých 129 študentov. Prvými členmi pedagogického zboru boli Jarmila Holíšová, Nadežda Janovská, Eva Kredátusová a Mária Slivková. Odborné predmety vyučovali lekári z OÚNZ, medzi inými aj MUDr. Mikuláš Kuruc. Do roku 1979 škola sídlila v budove meštianskej neskôr základnej školy na ulici Popradskej brigády č.10. Táto budova postupne prestávala stačiť pre zabezpečenie riadneho chodu vyučovania s ohľadom na nutnosť vybudovania odborných učební potrebám vyučovacieho procesu. Preto z rozhodnutia štátnych orgánov bola škola 2.júla 1979 premiestnená do modernejšej budovy na Levočskej ulici č.5, v ktorej sídli doteraz.

stará budova školyEdita HudeckovaK 1.septembru 1980 odišiel po sedemnástich rokoch pedagogickej práce na zaslúžený odpočinok riaditeľ školy Pavol Nipča a novou riaditeľkou školy sa stala Ing. Edita Hudečková, stredoškolská profesorka. Od 1.januára 1982 sa zdravotnícke školstvo dostáva pod priame riadenie krajských úradov a tak sa naša škola pričleňuje ku Krajskému úrandu národného zdravia (KÚNZ) v Košiciach. V nasledujúcich rokoch sa na škole vybudovali odborné učebne pre ošetrovateľské predmety, fyzikálno-chemické laboratórium a jazyková učebňa. Škola získala prvé osobné počítače, ktoré stáli nemalé finančné prostriedky, ale posunuli spôsob výčby na škole novým smerom.

Školský rok 1989/1990 priniesol so sebou zmeny súvisiace s celospoločenskými udalosťami v našej republike. Do funkcie riaditeľa školy bol od 1.februára 1990 zvolený stredoškolský pedagóg Karol Alföldi.Karol Alföldi Demokratizačným prvkom v živote školy sa v roku 1991 stalo zriadenie Rady školy ako monitorovacieho a kontrolného samosprávneho orgánu. Taktiež ZRPŠ sa transformuje do Rodičovskej rady a z iniciatívy študentov vzniká Školská študentská rada. Tieto orgány a organizácie pracujú na škole doteraz. Na žiadosť 32 študentov sa na miestnom rímskokatolíckom farskom úrade dohodla možnosť vyučovania náboženstva v čase mimo vyučovania v rozsahu dvoch hodín týždenne. Prvým vyučujúcim bol pán dekan vdp. Anton Oparty. Po vládou schválenej reforme zdravotníctva, s účinnosťou od 1.januára 1991 bola škole priznaná právna subjektivita. V tomto období sme zaznamenali z pohľadu dneška paradoxnú situáciu, keď v záujme zmierniť problém nedostatku sestier, vedenia zdravotníckych zariadení uskutočnili pohovory so študentmi štvrtých ročníkov tak, aby do zamestnania nastúpil čo najväčší počet absolventov.Miroslav Bednár V roku 2002 sa odohrali ďalšie významné zmeny - po reforme štátnej správy je od 1.apríla 2002 zriaďovateľom Strednej zdravotníckej školy v Poprade Prešovský samosprávny kraj. Riaditeľ školy, Mgr. Karol Alföldi, odišiel do dôchodku a vedením školy bola do výberového konania poverená Mgr. Eva Teplická. 

 Po výberovom konaní bol do funkcie riaditeľa školy menovaný od 18.júna 2003 Mgr. Miroslav Bednár. Dnes, v prebiehajúcom školskom roku 2016/2017 je v škole 10 tried:

  • 8 tried v 1.-4.ročníku v odbore zdravotnícky asistent - denné štúdium,
  • 1 trieda v odbore sanitár v jednoročnom večernom štúdiu,
  • 1 trieda v odbore zdravotnícky asistent v dvojročnom večernom štúdiu.

Počas svojej existencie však na škole prebiehalo vyučovanie aj v iných študijných odboroch - od roku 1969 škola prevzala v plnom rozsahu zabezpečenie výuky v elokovanej triede v odbore zdravotnícky laborant pre občanov so ZPS v spolupráci s OLÚ TaRCH vo Vyšných Hágoch, taktiež realizovali sme študijné odbory detská, zdravotná a kozmetologická sestra, rehabilitačný pracovník a VOŠ v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Ako zaujímavosť môžeme chápať skutočnosť, že v roku 1991 maturoval prvý chlapčenský absolvent denného štúdia v histórii školy - Martin Saukulič.

Po roku 2002 začína na škole prekvitať projektová činnosť. Od roku 2003 sme realizovali prvý medzinárodný projekt spolu so študentmi zo Španielska, Holandska a Dánska. Škola získava finančné prostriedky z projektov ako sú Digitálni štúrovci, Jazykové laboratóriá, Otvorená škola, ktoré používa na vybudovanie a rpzvoj IKT na škole. Po roku 2006 sa začína dariť realizácií odborných projektov na domácej a medzinárodnej úrovni. Študenti sa zúčastňujú prostredníctvom projektu Leonardo odbornej stáže vo Valašskom Meziřičí. V rokoch 2009-2010 sme znova realizuvali medzinárodný projekt S.E.R.P.E.N.T. spolu so študentmi zo Španielska, Holandska, Nórska, Turecka a Talianska. Priebežne pokračuje projekt odborných stáži vo Valašskom Meziříčí. Po roku 2012 sme prehĺbili spoluprácu so Zdravotníckou školou v Maldej Boleslavi. V rokoch 2015-2016 sme realizovali medzinárodný projekt "From classroom to carrer" spolu so študentmi s Turecka, Portugalska a Talianska. V roku 2015 sme znova začali realizovať odborné stáže v Hospici Citadela vo Valašskom Meziříčí, ktoré sú zamerané okrem iného na využitie bazálnej stimulácie.

Počas existencie školy sa na poste riaditeľa školy vystriedalo päť osobností.