Skip to main content
Zdravá škola
| Daša Škodyová

Škola  podporujúca  zdravie

Zdravie to je najväčšie bohatstvo, ktoré človek môže vlastniť. Len zdravý človek môže totiž plne vychutnávať bohatstvo, ktoré mu život poskytuje a tešiť sa zo šťastného, harmonického a plnohodnotného života. Zdravie každého z nás v prvom rade závisí na nás, na našom postoji k nemu.
V mladom veku sa formujú návyky na celý život. Dodržiavanie osobnej hygieny, stravovacích návykov, vzťah k pohybovej aktivite, vzťah k vlastnému zdraviu, postoj k drogám a fajčeniu, postoj k pasívnemu zabíjaniu času pri televízii, modelovanie obrazu zdravého, fyzicky a duševne aktívneho človeka, to sú vlastnosti na formovaní, ktorých sa podieľa okrem rodiny aj škola. Podpora zdravia sa má uskutočňovať ako súčasť výchovy a vzdelávania vo vyučovacej i mimovyučovacej činnosti a má byť súčasťou kvality života na škole.

Výchovou k zdraviu v novom storočí chceme docieliť :

 1. aby žiak bol schopný rozlíšiť, čo je zdraviu prospešné a čo škodlivé
 2. aby žiak volil správnu cestu k zachovaniu zdravia
 3. aby konal uvedomele, zodpovedne, aby si tieto návyky preniesol do dospelosti, upevňoval ich a vychovával k nim aj svoje deti

Medzi dôležité faktory v otázkach zdravia patrí aj spolupráca školy a rodiny, práve preto pri plnení cieľov chceme využiť ochotu a vedomosti rodičov. Podstatné je to, aby sme pri realizácii projektu nepôsobili na žiakov násilne. Násilie spôsobuje napätie a tomu sa chceme vyhnúť. Zdravie 21 znamená, že chceme pre svoje zdravie urobiť všetko, čo môžeme. Chceme prispieť k znovu ozdraveniu organizmu. Uvedomujeme si, že zdravie je dôležitý medzistupeň v dosiahnutí plnohodnotného a spokojného života. Života, ktorý má zmysel a je len na nás, aby sme mu ho dali.
Všetky tieto poznatky boli dôvodom k vypracovaniu nášho projektu. Našou snahou je, aby sme sa neobmedzili len na pasívne konštatovanie už vzniknutých problémov, ale aby sme aspoň čiastočne prispeli k ich realizácii.

Ciele projektu

 

A )  Zvýšenie pohybovej aktivity

Pohyb vždy bol a mal by byť súčasťou života človeka. Na našej škole každoročne organizujeme nasledujúce pohybové aktivity:

 • Lyžiarsky kurz pre 1.ročník
 • Športový krúžok
 • KOČAP pre žiakov 2.ročníka
 • Volejbalový turnaj žiaci – učitelia- rodičia
 • Imatrikulácia
 • Spoznaj svoj región – turistické vychádzky
 • Akcia Čisté hory

B ) Vytváranie a rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov a zmysluplne využitý voľný čas

Tolerancia, sebarozvíjanie, sebaúcta a úcta k iným, učiť sa ako žiť, učiť sa ako milovať svet a robiť ho ľudskejším, viesť k šťastnému životu seba i druhých – to sú základné piliere tohoto cieľa.
Úlohy:

 1. Zlepšenie komunikácie a asertívneho správania
 2. Starostlivosť o starších ľudí - návštevy a opatera ľudí v penziónoch, Domovoch dôchodcov
 3. Príprava Mikuláša - príprava programu, darčekov a návšteva  detského oddelenia, geriatrie a ČK v Spišskej Sobote
 4. Zlepšenie zručností – učenie obväzovej techniky v MŠ a ZŠ v regióne
 5. Pomoc pri aktivitách Červeného kríža a Ligy proti rakovine

C ) Prevencia drogových závislostí a podpora nefajčenia

Tejto problematike je venovaná na našej škole veľká pozornosť a aj preto informácie o dianí v tejto oblastii na samostatnej stránke PRIMÁRNEJ PREVENCIE.

D ) Výchova k partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu a plánované rodičovstvo

Beseda S TEBOU O TEBE pre žiačky 1. ročníka sa uskutočňuje každoročne.

E ) Tvorba a ochrana životného prostredia

Zmeniť postoj žiakov ku životnému prostrediu, jeho ochrane, k separovanému odpadu a viesť ich k zvýšeniu povedomia o význame životného prostredia.

Úlohy :

 • Úprava interiéru a exteriéru školy
 • Brigády podľa potreby a našich možností
 • projekt „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ – zbierame viečka z produktov SABI a prihlásili sme sa do súťaže Milk Agro

 

RNDr. Dáša Škodyová
školský koordinátor

{jgototop}{/jgototop}