Skip to main content
Minútová motivácia
| Daša Škodyová

Názov projektu vyplýva z tajomstva stanovovania si minútového cieľa na základe vnútornej alebo vonkajšej motivácie. Minútu trvá prečítať si svoj cieľ motivácie, stotožniť sa s ním a urobiť sebareflexiu.

Vychádzame zo súčasných praktických skúseností získaných v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu stredoškolskej mládeže. Ak chceme vychovať ľudí pre nastávajúcu vzdelanostnú spoločnosť, v ktorej život sa má stať učením sa a učenie sa životom, potom nesťažujme život študujúcim, ale naučme ich tak učiť sa v živote, aby získali kvalitné vzdelanie. Neznamená to, že bezdôvodne poľavíme v náročnosti učenia sa a života, ale usmerníme žiakov v učení sa, aby sami dokázali svoj život kvalitne prežiť. Aby sme tento cieľ dokázali kvalitne naplniť, rozhodli sme v tomto projekte vzdelávať učiteľov a sústrediť sa na dve strategické úlohy:

 1. Jazykové vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy (nie jazykárov) v anglickom jazyku
 2. Zvyšovanie učiteľských kompetencií soft skills pedagogických zamestnancov školy - konkrétne motivácia žiakov.

Účastníci projektu: Na základe vnútornej motivácie sa učitelia rozhodli aktívne zúčastniť kurzov z dôvodu sebavzdelávania s cieľom naplniť strategický rámec školy. Výber kurzov vznikol podľa potrieb účastníkov. Učitelia si vybrali kurzy samostatne a to ZLEPŠENIE ZNALOSTI ANGLICKÉHO JAZYKA a POSILNENIE MOTIVAČNÝCH STRATÉGIÍ V SÚČASNEJ TRIEDE. Partnerská organizácia AEF Maksima Split, Chorvátsko.

Projekt je rozdelený do týchto fáz:

 1. prípravná fáza účastníkov projektu,
 2. účasť a absolvovanie kurzu : 14.-20.októbra 2018 sa 2 účastníci zúčastnia kurzu ZLEPŠENIE ZNALOSTI ANGLICKÉHO JAZYKA a 2 účastníci kurzu POSILNENIE MOTIVAČNÝCH STRATÉGIÍ V SÚČASNEJ TRIEDE.
 3. Diseminácia projektu 1.časť - workshop pre učiteľov školy,
 4. Diseminácia projektu 2.časť,
 5. záverečné vyhodnotenie projektu.

Priamy dopad na účastníkov :

 • Podpora profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania prostredníctvom inovatívnych a praktických zručností,
 • výmena skúseností medzi pedagógmi v Európe,
 • prispôsobenie sa špecifickým potrebám účastníkov v zavádzaní nových techník a zručností,
 • zlepšenie anglických jazykových schopností účastníkov,
 • implementovanie zručností u žiakov,
 • rozšírenie vlastnej európskej siete kontaktov.

 Diseminácia projektu:

 1. Informácie o projekte a jeho realizácii : - priebežne na projektových stretnutiach manažmentu školy, Rade školy,
 2. Web stránke školy: www.szspp.sk,
 3. Workshopy : - 2 workshopy pre učiteľov školy,
 4. Využitie techník motivácie žiakov sa stane súčasťou vyučovacieho procesu,
 5. Analýza dotazníka na záver projektu,
 6. Na základe absolvovaných kurzov v rámci projektu budú spracované návody a učebné materiály, pomocou ktorých si môžu ďalší učitelia zlepšiť svoju pedagogickú prax a vyskúšať nové metódy. Materiály budú publikované na stránke SEG.
 7. Masmédia, ktoré sa podieľajú na diseminácii : školský časopis Fonendoskop, Učiteľské noviny.

Cieľové skupiny: žiaci SZŠ Poprad, - učitelia SZŠ Poprad.

Prečo práve toto zameranie projektu? Kompetencie sú v súčasnosti nevyhnutným predpokladom uplatnenia jednotlivca v spoločnosti, v osobnom živote i na trhu práce. V rámci projektu sú vybrané dve kompetencie, ktorých rozvoj je považovaný za prioritný:

 1. komunikácia vo svetových jazykoch – znalosť cudzích jazykov otvára jednotlivcovi cestu za novým poznaním, ale aj za novými pracovnými možnosťami; jazyková výbava jednotlivca sa postupne stala povinnou súčasťou takmer každej kvalifikácie;
 2. soft skills - označujú zručnosti, ktoré pomôžu jednotlivcovi nielen v profesijnom ale aj osobnostnom raste. V rámci soft skills sme sa zamerali na motivačné stratégie.

English version

Slovak version