Skip to main content
Praktické vyučovanie
| Anka Takáčová
CHARAKTERISTIKA PRAKTICÉHO VYUČOVANIA

Predmet ošetrovateľská starostlivosť v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať vedomosti a zručnosti získané v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch do reálnych podmienok zdravotníckej praxe. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie alebo pokojnú smrť. 

CIELE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií praktickej sestry vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v reálnych podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme. 

Súčasťou predmetu ošetrovateľská starostlivosť je v 3. ročníku súvislá odborná klinická prax. 

ROZPIS UČIVA

Rozpis počtu hodín pre 4 -ročné denné štúdium 

3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 420 hodín cvičení (30 týždňov) + 140 hod. (4 týždne) súvislá odborná klinická prax 

4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov) 

Odbornú klinickú prax na výučbových pracoviskách zabezpečujú učitelia stabilne určení na jednotlivé odborné pracoviská, u ktorých sa skupiny žiakov striedajú. Základné poučenie o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykoná učiteľ na začiatku prvého ročníka v rámci úvodného tematického celku osobitne v odbornej učebni v škole a osobitne v zdravotníckom zariadení. So špecifickými opatreniami pre jednotlivé pracoviská a pracovné činnosti sa žiaci zoznamujú počas celého školského roku. Na zdôraznenie hľadiska bezpečnosti práce a zdôvodnenie zodpovednosti žiakov za bezpečnosť práce sa vyžaduje, aby žiaci všetkých ročníkov po ukončení výučby úvodného tematického celku podpísali vyhlásenie o tom, že boli riadne poučení o bezpečnostných predpisoch. 

Počet žiakov v skupine je najviac 6, s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie praktickej sestry. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6. 

Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO, absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok. 

Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby: 

1. nácvik, upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych činností podľa podmienok pracovísk, 

2. získavanie zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti z teórie v škole. 

ROZPIS PRACOVÍSK

Rozpis pracovísk Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

3. ročník 

4. ročník 

Spolu 

Minimálny počet týždňov 

Počet hodín 

Minimálny počet týždňov 

Počet hodín 

Počet hodín za štúdium 

pracoviská internistických disciplín (oddelenie / klinika : interné, kardiologické, neurologické, FBRL a iné) ˣ 

8 

112 

8 

144 

256 

pracoviská chirurgických disciplín 

(oddelenie/klinika : chirurgické, traumatologické, ortopedické, urologické, cievne, neurochirurgické a iné) ˣ 

8 

112 

8 

144 

256 

pediatrické oddelenie / klinika 

5 

70 

6 

108 

178 

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie / klinika, okrem pôrodnej sály 

5 

70 

5 

90 

160 

geriatrické oddelenie 

(doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej starostlivosti, alebo zariadenie poskytujúce sociálnu službu a zároveň ošetrovateľskú starostlivosť) 

4 

56 

0 

0 

56 

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 

0 

0 

1 

18 

18 

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast 

0 

0 

2 

36 

36 

Súvislá odborná klinická prax 

4 

140 

0 

0 

140 

Spolu 

34 

560 

30 

540 

1100 

Témy obsahového štandardu sú rámcové, učiteľ ich napĺňa v nadväznosti na cvičenia v škole a v závislosti od špecifík výučbového pracoviská.

OBSAHOVÝ ŠTANDARD

Témy: 

Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti. Štátny vzdelávací program 5361 M praktická sestra 119 

Obväzový materiál a obväzová technika. 

Starostlivosť o pomôcky. 

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta. 

Podávanie jedla pacientom. 

Hygienická starostlivosť o chorého. 

Vyprázdňovanie chorých. 

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií. 

Odber biologického materiálu na vyšetrenie. 

Podávanie liečiv per os. 

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín. 

Aplikácia tepla a chladu. 

Aplikácia injekcií. 

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty. 

Preväzy rán. 

Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo. 

Spolupráca so sestrou pri vizite. 

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti. 

Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do ošetrovateľskej dokumentácie. Zásady profesijnej komunikácie. 

Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta. 

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia. 

Vedenie a spracovanie dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta. 

Vedenie a spracovanie dokumentácie a administratíva spojená s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné.) 

Záznam realizovaných výkonov do dokumentácie. 

Práca s informačným systémom pracoviska. 

Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením: 

 zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života, 

 metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti, 

 záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho realizácia, 

 spolupráca na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu kompetencií, 

 zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním potrieb pacienta. 

Výkonové štandardy: 

 opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania, 

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné), 

 realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok, 

Štátny vzdelávací program 5361 M praktická sestra 120 

 realizovať ošetrovateľské výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou/lekárom s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov, 

 vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia, 

 spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu, 

 dodržiavať zásady profesijnej komunikácie, 

 prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku. 

Súvislá odborná klinická prax v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť v 3. ročníku trvá súvisle 4 týždne po 7 hodín denne, (1 hodina 45 minút) 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín. V PKŠ denná forma štúdia je súvislá odborná klinická prax v 1. ročníku. 

Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovateľská starostlivosť vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov v zdravotníckych zariadeniach. 

Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci s ošetrovateľským tímom pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu. 

Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Súvislú odbornú klinickú prax v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu ošetrovateľská starostlivosť a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.