Skip to main content
Praktické vyučovanie
| Táňa Pavlíková
CHARAKTERISTIKA PRAKTICÉHO VYUČOVANIA

Predmet Ošetrovateľská starostlivosť v rámci štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 3), ako súčasť odbornej zložky vzdelávania  je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať v klinických podmienkach teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie, alebo pokojnú smrť.

CIELE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií PS, vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu OŠS dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, viesť administratívu spojenú s hospitalizáciou pacienta s aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme.

ROZPIS UČIVA

Rozpis počtu hodín pre 4-ročné denné štúdium

3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 420 hodín cvičení (30 týždňov) a 4 týždne súvislá odborná klinická prax 140 hodín

4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

ROZPIS PRACOVÍSK

Zdravotnícke zariadenia

ústavnej zdravotnej starostlivosti

3. ročník

4. ročník

Počet týždňov

Počet

hodín

Počet týždňov

Počet hodín

 Pracoviská internistických disciplín  -  interné, kardiologické, neurologické, FBRL a iné

8

112

7

126

 Pracoviská chirurgických disciplín  -chirurgické odd., ortopedické odd., odd. traumatologické, urologické odd., cievne, neurochirurgické a iné

8

112

7

126

 pediatrické oddelenie (odd. dojčiat a batoliat, odd. väčších detí, JIS)

4

56

5

90

 gynekologicko-pôrodnícke   oddelenie (gynekológia,  šestonedelie, novorodenecké odd.

4

z toho

1

56

z  toho

14

5

z toho

1

90

z toho

18

 Geriatrické oddelenie  -   doliečovacie, odd.dlhodobo chorých, dom oše.starostlivosti, zariadenia poskytujúce sociálnu službu a ošetrovateľskú starostlivosť

6

84

3

54

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

0

0

1

18

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

0

0

2

36

Súvislá odborná prax

4

140

0

0

Spolu

34

560

30

540

Pracoviská pre realizáciu OŠS sú vyberané s ohľadom  na legislatívne predpisy MZ SR,  počet žiakov v skupine (max.7), s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie PS. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet oddelení pre realizáciu OŠS počas štúdia pre jedného žiaka je 10 pracovísk.

Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, OAIM, absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia v 3.a 4. ročníku podľa podmienok.

S ambulantnou zdravotnou starostlivosťou sa žiaci oboznámia formou vysúvania v rámci klinického pracoviska v 4.ročníku podľa regionálnych podmienok.

Na všetkých pracoviskách je ťažiskom výučby:

1. upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych činností

2. získavanie zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti,ktorá nadväzuje na získané vedomosti z učiva absolvovaných odborných zdravotníckych predmetov v škole.

OBSAHOVÝ ŠTANDARD

Témy:

Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana

zdravia pri práci

Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri

poskytovaní základnej starostlivosti

Poskytovanie prvej pomoci podľa svojich odborných schopností a zabezpečenie ďalšej

odbornej pomoci

Obväzový materiál a obväzová technika

Starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta

Podávanie jedla pacientom

Hygienická starostlivosť o chorého

Vyprázdňovanie chorých

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

Odber biologického materiálu na vyšetrenie

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín

Aplikácia tepla a chladu

Aplikácia injekcií

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

Preväzy rán

Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve tele

Spolupráca so sestrou pri vizite

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti

Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:

zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní

sebaobslužných činností a aktivít denného života,

- metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti

- záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho

realizácia

- spolupráca zdravotníckeho asistenta so sestrou na ošetrovateľskom pláne špecifickom

pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií

- zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej

s uspokojovaním biologických potrieb

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania

Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky,

mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné)

Realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa

stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon,

získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo

asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie,

uloženie pomôcok (celkový kúpeľ, zabezpečenie pitného režimu a iné)

Realizovať ošetrovateľské výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou ,PA/lekárom

s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov a zohľadnením kompetencií pre jednotlivé výkony podľa platných všeobecne záväzných právnych noriem.

Vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou

oddelenia

Spolupracovať so sestrou/PA pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu

Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie,chrániť dôstojnosť pacienta počas všetkých výkonov a v komunikácii

Prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom

pracovisku

SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

v 3.ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne/ 1 hodina -45minút/, 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín.

Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovateľská starostlivosť vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí,

zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci so sestrou pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu.

Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.. Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťou tejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších

službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu ošetrovateľská starostlivosť  a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.

 Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.