Skip to main content
Štatút ŠK
| Stano Čopík

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Poprade, Levočská 5, 058 50 v zmysle § 45 ods. (1) zákona č. 29/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č.68/1997 Z.z. o Matici slovenskej vydáva tento

Š T A T Ú T

školskej knižnice Strednej zdravotníckej školy v Poprade

článok 1

Základné ustanovenia

 1. Školská knižnica Strednej zdravotníckej školy v Poprade (ďalej len „knižnica“) je organizačnou súčasťou Strednej zdravotníckej školy v Poprade, Levočská 5, 058 50 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

článok 2
Poslanie knižnice

 1. Knižnica slúži na:
  1. informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu,
  2. uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb
  3. zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov
  4. celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj

článok 3
Úlohy knižnice

 1. Knižnica utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby predovšetkým žiakom, ich rodičom, pedagogickým a ostatným zamestnancom školy a odbornej komunite.
 3. Pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, ich rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy a odbornej komunite.
 4. Pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní.
 5. Poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.
 6. Vedie evidenciu dokumentov a periodík.
 7. Realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov.
 8. Knižnica je prístupná verejnosti (so súhlasom zriaďovateľa školy) a plní aj mimoškolské knižnično-informačné služby.

článok 4
Organizačné začlenenie

 1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch knižnicu zastupuje riaditeľ školy.
 2. Knižnicu spravuje školský knihovník, ktorého touto funkciou poveruje riaditeľ školy.
 3. Riaditeľ školy vydáva Knižničný a výpožičný poriadok knižnice a nariaďuje revíziu knižničného fondu.

článok 5
Knižničný fond

 1. Knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vybraných, usporiadaných, odborne spravovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice.
 2. Knižničný fond tvorí:
  1. dokumentový fond (knihy, periodiká, audiovizuálne a elektronické dokumenty),
  2. dokumentografický fond (katalógy, kartotéky, on-line katalóg)
 3. Knižničný fond sa podľa zamerania a úloh knižnice sústavne dopĺňa a obnovuje.

článok 6
Knižnično-informačné služby

 1. Knižnica poskytuje služby žiakom školy, ich rodičom, jej pedagogickým a ostatným zamestnancom a záujemcom z odbornej komunity.
 2. Základné knižnično-informačné služby sú:
  1. výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné)
  2. výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné)
  3. ústne faktografické a bibliografické informácie
  4. konzultačné služby
  5. príprava dokumentov pre výchovno-vzdelávací proces
  6. informačná výchova
 3. Špeciálne knižnično-informačné služby sú:
  1. prístup k vonkajším informačným zdrojom
  2. poskytovanie kópií knižničných dokumentov
  3. preklady dokumentov
  4. vydávanie publikácií
 4. Rozsah a spôsob úhrady za knižnično-informačné služby upravuje Knižnično-informačný poriadok.

článok 7
Financovanie

 1. Financovanie knižnice sa realizuje prostredníctvom:
  1. vyčlenených prostriedkov v rozpočte školy
  2. príjmov za špeciálne knižnično-informačné služby
  3. doplnkových zdrojov
 2. Finančné prostriedky sa používajú na:
  1. doplňovanie knižničného fondu knižnice
  2. prístup k vonkajším databázam
  3. mzdové náklady pre školského knihovníka
  4. priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice

článok 8
Materiálno-technické zabezpečenie

 1. Priestorové, technické a technologické vybavenie knižnice je riešené tak, aby umožňovalo kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb.

článok 9
Zamestnanci knižnice

 1. Knižnica nemá zamestnancov.
 2. Výkonom funkcie školského knihovníka je poverená asistentka-dokumentátorka.
 3. Povinnosti školského knihovníka sú:
  1. poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb
  2. poskytovanie informácií
  3. uchovávanie, rozširovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných fondov
  4. evidencia, vyraďovanie a revízia knižničných fondov
  5. vypracovanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice
  6. tvorba a využívanie informačných zdrojov
  7. vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických výkazov o stave a činnosti knižnice

článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú.
 2. Štatút knižnice nadobúda platnosť 1. septembra 2005.
 3. Zmeny štatútu sa vykonávajú očíslovanými dodatkami.

V Poprade, dňa 1. septembra 2005

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ SZŠ v Poprade
{jgototop}{/jgototop}