Skip to main content
Otázky na kurz prvej pomoci
| Táňa Pavlíková

SÚBOR OTÁZOK

na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci


Otázky s jednou odpoveďou

1.    Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?

a)    vedomie, dýchanie, cítenie,
b)    krvný obeh, vedomie, trávenie,
c)    vedomie, dýchanie, krvný obeh.

2.    Bezprostredné ohrozenie života nastane pri nedostatku:

a)    vody,
b)    kyslíka,
c)    fruktózy.

3.    Na nedostatok kyslíka sú najcitlivejšie:

a)    mozgové bunky,
b)    pľúca,
c)    obličky.

4.    Transport kyslíka pre zachovanie života sa uskutočňuje z:

a)    atmosféry do pľúc, potom do krvi a nakoniec prostredníctvom krvného obehu do buniek ľudského tela,
b)    kyslíkovej bomby cez dýchaciu masku do pľúc,
c)    okolitého vzduchu cez dýchacie cesty do krvi.

5.    Stavy bezprostredne ohrozujúce život pri úrazoch sú:

a)    zlomeniny dlhých kostí, bolesť,
b)    bezvedomie, dusenie sa, závažné krvácanie,
c)    strata hybnosti dolných končatín, zmätenosť.

6.    Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:

a)    uvoľnenie dýchacích ciest,
b)    volanie záchrannej zdravotnej služby,
c)    vybratie cudzieho telesa z rany.

7.    Priamym diagnostickým znakom dýchania je:

a)    teplota a farba kože,
b)    dvíhanie hrudníka,
c)    kapilárny návrat.

8.    Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:

a)    zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia,
b)    zistiť najbližšieho príbuzného postihnutého,
c)    zistiť, v ktorej nemocnici bol už liečený.

9.    Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:

a)    zrakom, sluchom, pocitom,
b)    zrakom a zaroseným zrkadielkom,
c)    uchom priloženým na hruď postihnutého.

10.    Stav vedomia postihnutého zisťujeme:

a)    oslovením, dotykom,
b)    sledovaním pohybov,
c)    prítomnosťou pulzov na krčnej tepne.

11.    Ak je postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, rozhodujeme sa o uložení do:

a)    polosediacej polohy,
b)    stabilizovanej polohy,
c)    polohy, ktorá mu vyhovuje.

12.    Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je aktivácia záchrannej zdravotnej služby. Ak je postihnutý v dôsledku úrazu v bezvedomí a nedýcha, záchranca je sám, potom musí:

a)    kričať o pomoc, oživovať cca 1 minútu a potom volať záchrannú zdravotnú službu,
b)    zistiť stav krvného obehu, volať záchrannú zdravotnú službu a začať s resuscitáciou,
c)    volať pomoc a potom začať s dýchaním z pľúc do pľúc.

13.    U postihnutých v bezvedomí hrozí upchatie dýchacích ciest koreňom jazyka. Život zachraňujúcim úkonom môže byť:

a)    dvihnutie brady s miernym záklonom hlavy (manéver „prst – brada“),
b)    vytiahnutie jazyka prstami,
c)    silný záklon hlavy a vytiahnutie jazyka.

14.    Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných  funkcií. Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha potom záchranca:

a)    zisťuje stav krvného obehu hmataním tepu na krčnej tepne,
b)    nezisťuje stav krvného obehu, ale okamžite začne s resuscitáciou,
c)    zisťuje stav krvného obehu priložením ucha na oblasť srdca a počúvaním tlkotu srdca.

15.    Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných  funkcií. Ak je dospelý v bezvedomí, nedýcha potom záchranca má:

a)    začať stláčaním hrudníka,
b)    začať dýchanie z pľúc do pľúc,
c)    vykonať protišokovú polohu.

16.    Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:

a)    ochranných rukavíc (sú v lekárničke),
b)    papierovej vreckovky,
c)    prirodzených obranných mechanizmov záchrancu.

17.    Pri poskytovaní prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom nízkeho napätia v domácnosti je, podľa možnosti, nutné ako prvé:

a)    kričať o pomoc a prerušiť prívod elektrického prúdu do tela postihnutého,
b)    volať elektrikárov,
c)    volať záchrannú zdravotnú službu.

18.    Po zásahu elektrickým prúdom, po zaistení vlastnej bezpečnosti a vyslobodení postihnutého, záchranca ihneď kontroluje základné životné funkcie, a ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, musí ihneď začať s/so:

a)    resuscitáciou a aktiváciou záchrannej zdravotnej služby (ak ju ešte nevykonal),
b)    slovným povzbudzovaním postihnutého, aby dýchal,
c)    uložením do stabilizovanej polohy.

19.    Ak je to možné, prvým zákrokom pri popálení je:

a)    chladiť postihnutú časť tela najmenej 10 – 15 minút (voda alebo iná chladná neagresívna tekutina),
b)    potrieť postihnuté miesto masťou na popáleniny,
c)    potrieť postihnuté miesto vaječným bielkom.

20.    Epileptický záchvat sa vyznačuje:

a)    zvracaním, bolesťami brucha, vysokými teplotami,
b)    kŕčmi a zastavením dýchania,
c)    kŕčmi svalstva na trupe a končatinách, bezvedomím, zmodraním pier, pohryzením jazyka a mimovoľným pomočením.

21.    Kŕče z teploty sa prejavujú:

a)    hnačkami, bolesťami brucha,
b)    poruchou vedomia a kŕčmi,
c)    vysokou telesnou teplotou.

22.    Pri závažnej dopravnej nehode je nepriamy svedok nehody (vodič iného auta) zo zákona povinný:

a)    zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, aktivovať záchrannú zdravotnú službu,
b)    zastaviť, zaistiť bezpečnosť premávky, aktivovať záchrannú zdravotnú službu a  poskytnúť prvú pomoc postihnutým,
c)    zhodnotiť situáciu a ísť vlastným dopravným prostriedkom pre pomoc.

23.    Rautekov hmat používame pri:

a)    nasadení krčného goliera,
b)    vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného auta,
c)    zastavení krvácania.

24.    Pri zlomeninách dlhých kostí:

a)    znehybníme najbližšie kĺby nad a pod zlomeninou,
b)    fixujeme kĺb len pod zlomeninou,
c)    nefixujeme žiadne kĺby.

25.    Pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách ako liečebný manéver u postihnutého pri vedomí v rámci poskytnutia prvej pomoci použijeme:

a)    maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone,
b)    5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone,
c)    požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone.

26.    Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?

a)    ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci  unavil,
b)    ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie,
c)    ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote.

27.    Záchranca zisťuje prítomnosť krvného obehu na základe:

a)    stavu vedomia a prítomnosti alebo neprítomnosti dýchania,
b)    pohmatu pulzu na krčnej tepne,
c)    pohmatu pulzu na stehnovej tepne.

28.    Medzi nepriame známky funkčnosti krvného obehu u postihnutého, ktorý je v bezvedomí, zaraďujeme:

a)    dýchanie, prehĺtanie, kašeľ, pohyb (samovoľne alebo ako reakcia na podráždenie),
b)    slabo hmatateľný pulz na krčnej tepne,
c)    poranenie, ktoré nekrváca.

29.    Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:

a)    teplota končatín,
b)    pulz,
c)    farba kože.

30.    Pri prechádzke parkom ste zbadali, že pred vami idúci pán sa zapotácal a padol na zem. Zistili ste, že je v bezvedomí a nedýcha. Ste sám, okolo niet nikoho, mobilný telefón  zostal doma. Čo urobíte?

a)    pokračujete v diagnostike životných funkcií, a ak treba začnete resuscitovať,
b)    začnete kričať o pomoc, snažíte sa nájsť najbližší telefón alebo niekoho, kto zabezpečí zavolanie záchrannej zdravotnej služby, po návrate, ak sa stav nezmenil, začnete s resuscitáciou,
c)    postihnutého dáte do stabilizovanej polohy a bežíte volať záchrannú zdravotnú službu.

31.    Pri prechádzke parkom ste videli ako cyklista (asi 10 ročný chlapec) v plnej rýchlosti narazil do stromu. Zistili ste, že je v bezvedomí. Ste sám, okolo niet nikoho, mobilný telefón  nemáte. Čo urobíte?

a)    začnete kričať o pomoc a pokračujete v diagnostike životných funkcií, a ak treba budete resuscitovať asi 1 minútu a potom sa snažíte nájsť najbližší telefón alebo niekoho, kto zabezpečí zavolanie záchrannej zdravotnej služby, po návrate, ak sa stav nezmenil, pokračujete v oživovaní,
b)    postihnutého dáte do stabilizovanej polohy a bežíte volať záchrannú zdravotnú službu,
c)    bežíte k najbližšej telefónnej búdke a voláte linku záchrannej zdravotnej služby 152.

32.    Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:

a)    vykonať návštevu u svojho lekára,
b)    rýchlo sa dopraviť dopravným prostriedkom do najbližšej nemocnice,
c)    volať linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.

33.    Charakteristické znaky srdcového záchvatu sú:

a)    bolesť na hrudníku, ktorá prípadne vyžaruje aj do ďalších častí tela sprevádzaná dušnosťou, potením, napínaním na vracanie,
b)    bolesť hlavy, pocit ťažkých nôh, pocit smädu,
c)    bolesť brucha, únava, ospalosť.

34.    Charakteristické príznaky pri podozrení na vznik náhlej cievnej mozgovej príhody sú:

a)    slabosť jednej polovice tela alebo ochrnutie končatín, zhoršená reč, až porucha vedomia,
b)    slabosť polovice tela, známky opitosti, bolesť na hrudníku, vracanie,
c)    ochrnutie končatín, porucha vedomia.

35.    Systolický tlak krvi  je prejavom:

a)    rozdielu tlakov medzi pravou a ľavou predsieňou,
b)    činnosti srdca,
c)    frekvencie srdca.

36.    Centrálny nervový systém (CNS) zahŕňa:

a)    mozog a miechu,
b)    mozog a motorické nervy,
c)    mozog a mozoček,
d)    miechu a mozgové blany.

37.    Farba kože pri otrave kysličníkom uhoľnatým (dlhšie pôsobenie) môže byť:

a)    modrá,
b)    bledá,
c)    jasno ružová,
d)    žltavá.

38.    Ktorý z týchto orgánov je párový?

a)    pečeň,
b)    podžalúdková žľaza (pankreas),
c)    oblička,
d)    močový mechúr.

39.    Postihnutému po úraze hrozí šok. Čo urobíte?

a)    uložíte ho na chrbát a dvihnete mu hlavu,
b)    sledujete jeho  životné funkcie, čakáte na prvé príznaky a potom sa rozhodnete,
c)    uložíte ho na chrbát a dvihnete mu končatiny.

40.    Bezprostrednou príčinou dusenia môže byť:

a)    úraz hrudníka,
b)    bolesť hlavy,
c)    popálenie v oblasti končatín.

41.    Pri ťažkom úraze  sa bezprostredné ohrozenie života prejavuje:

a)    poruchou vedomia, dýchania, rozprávania,
b)    poruchou vedomia, dýchania, krvného obehu,
c)    poruchou vedomia, dýchania, hybnosti.

42.    Podozrenie na úraz chrbtice s poškodením miechy máme, ak je postihnutý:

a)    pri vedomí, nemôže rozprávať, je pomočený,
b)    dezorientovaný, uteká z miesta činu,
c)    pri vedomí, má problém s ovládaním a cítením končatín.

43.    Cyanóza je:

a)    začervenanie v tvári,
b)    zmodranie periférnych častí tela (pery, špička nosa, ušné boltce, lôžka nechtov),
c)    úplné zblednutie pokožky tváre.

44.    Medzi stavy bezprostredne ohrozujúce život patrí:

a)    dusenie,
b)    krvácanie z nosa,
c)    zlomenina v oblasti stehennej kosti.

45.    Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:

a)    kašeľ,
b)    rýchle dýchanie,
c)    hlboké dýchanie,
d)    krátke, úsilné, lapavé dychy.

46.    Kardiopulmonálna resuscitácia znamená:

a)    oživovanie,
b)    len stláčanie hrudníka,
c)    len dýchanie z pľúc do pľúc.

47.    U postihnutého v bezvedomí môžeme dýchacie cesty spriechodniť:

a)    nadvihnutím brady a miernym záklonom hlavy,
b)    údermi medzi lopatky,
c)    vytiahnutím jazyka.

48.    Dospelý postihnutý je pri vedomí a dusí sa. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:

a)    povzbudzovanie postihnutého do kašľa,
b)    maximálne 6 úderov medzi lopatky,
c)    vyčistenie ústnej dutiny.

49.    Postihnutý je pri vedomí, vdýchol cudzie teleso do dýchacích ciest a dusí sa. Dýchacie cesty v rámci poskytnutia prvej pomoci môžeme uvoľniť:

a)    údermi do chrbta medzi lopatky,
b)    stláčaním brucha u detí,
c)    stláčaním hrudníka u dospelých.

50.    Záchranca vykonáva dýchanie z pľúc do pľúc. Správnosť tohto úkonu zisťuje:

a)    sledovaním dvíhania a klesania hrudníka,
b)    počúvaním dychového šelestu nad hrudníkom
c)    sledovaním prúdu vydychovaného vzduchu.

51.    Profesionálny systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti zahŕňa:

a)    operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a záchrannú zdravotnú službu,
b)    dopravnú a záchrannú zdravotnícku službu,
c)    nemocnice a polikliniky.

52.    Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je:

a)    nesprávne konanie človeka,
b)    technický stav vozidla,
c)    vek vodičov.

53.    Analýza správania sa účastníkov dopravných nehôd ukazuje, že nesprávne konanie človeka je najčastejšie podmienené:

a)    kvalitou vzdelávania v autoškole,
b)    neprimeranou rýchlosťou,
c)    ročným obdobím,
d)    indispozíciou pre telesné alebo fyzické vypätie.

54.    Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:

a)    opierka hlavy,
b)    helma,
c)    lekárnička.

55.    Ochrannú prilbu motocyklistom a iným snímame pred odborným ošetrením, len ak:

a)    je prasknutá, znečistená a poškriabaná,
b)    má postihnutý poranenú hlavu,
c)    to chce postihnutý, lebo ho tlačí,
d)    bráni dýchaniu.

56.    Najčastejšou príčinou zastavenia srdca pri srdcovom záchvate býva:

a)    mihanie svalových vlákien srdca – komorová fibrilácia,
b)    výrazné zníženie tlaku krvi,
c)    spomalenie činnosti srdca.

57.    Prvá pomoc pri poleptaní chemickou látkou pozostáva z:

a)    neutralizácie leptajúcej látky látkou s opačným pH a sterilným krytím,
b)    odstránenia leptajúcej látky peroxidom vodíka a sterilným krytím,
c)    oplachovania postihnutého miesta čistou vodou 20 minút a sterilným krytím,
d)    opláchnutia postihnutého miesta vodou.

58.    Pri krvácaní z ucha:

a)    vytampónujeme ucho vatou,
b)    priložíme na ucho tlakový obväz,
c)    zastavíme krvácanie okamžitým zastrčením prsta do ucha postihnutého,
d)    priložíme na ucho krycí obväz.

59.    Označte  správne tvrdenie:

a)    bezvedomie je život ohrozujúci stav bez ohľadu na príčinu jeho vzniku,
b)    bezvedomie je život ohrozujúci stav pri poranení hlavy a mozgu,
c)    bezvedomie je život ohrozujúci stav, ak je spôsobené otravou,
d)    bezvedomie nie je život ohrozujúci stav, výnimku tvorí bezvedomie pri krvácaní.

60.    PVC rúška 20 x 20 cm sa používa na:

a)    vytvorenie polopriedušného krytia pri prenikajúcom poranení hrudnej steny alebo podozrení na takéto poranenie,
b)    izolovanie poraneného v chladnom prostredí,
c)    prekrytie silne krvácajúcich rán,
d)    ošetrenie poranenia oka.

61.    Trojrohú šatku používame najčastejšie na:

a)    znehybnenie končatín,
b)    ošetrenie otvoreného poranenia hrudníka,
c)    sterilné krytie popáleniny,
d)    zhotovenie sacieho obväzu.

62.    Miestom tlaku pri nepriamej masáži srdca u novorodenca je:

a)    hrudná kosť v mieste spojnice prsných bradaviek,
b)    hrudná kosť jeden prst pod spojnicou prsných bradaviek,
c)    stred hrudnej kosti medzi jej horným a dolným okrajom,
d)    dolný okraj hrudnej kosti.

63.    Miestom tlaku pri nepriamej masáži srdca u detí od 1 mesiaca po pubertu je:

a)    hrudná kosť v mieste spojnice prsných bradaviek,
b)    dolná tretina hrudnej kosti jeden prst nad jej dolným okrajom,
c)    stred hrudnej kosti medzi jej horným a dolným okrajom,
d)    dolný okraj hrudnej kosti.

64.    Miestom tlaku pri nepriamej masáži srdca u dospelých  je:

a)    horný okraj hrudnej kosti,
b)    hrudná kosť jeden prst pod spojnicou prsných bradaviek,
c)    stred hrudníka,
d)    hrudná kosť jeden prst nad jej dolným okrajom.

65.    Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:

a)    u detí začíname so stláčaním hrudníka,
b)    u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka,
c)    u detí začíname vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka.

66.    Závažné krvácanie ste ošetrili tlakovým obväzom, ktorý postupne presiakol krvou. Čo urobíte?

a)    opatrne odstránite obväz a okamžite založíte nový,
b)    odstránite rýchlo pretečený obväz a stlačíte ranu prstami,
c)    naložíte na pretečený obväz novú vrstvu obväzu a gázových štvorcov,
d)    zdvihnete končatinu nad úroveň srdca.

67.    Tlakový obväz má zabezpečiť:

a)    sterilné krytie rany,
b)    zastavenie krvácania,
c)    fixáciu poranenej končatiny,
d)    fixáciu cudzieho telesa v rane tlakom, aby jeho pohybom nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.

68.    Ak je v rane zapichnuté cudzie teleso:

a)    ponecháme ho v rane, ranu zľahka prekryjeme, priložíme gázu alebo obväzy po bokoch telesa do dostatočnej výšky a obviažeme,
b)    vyberieme ho z rany a tlakovým obväzom zastavíme krvácanie,
c)    ponecháme ho v rane a naložíme tlakový obväz.

69.    Najjednoduchšia prvá pomoc pri zlomenine dlhých kostí dolných končatín je:

a)    priloženie zdravej končatiny k poškodenej, vyplnenie priestoru medzi nimi mäkkou tkaninou a fixovanie končatín k sebe nad a pod kĺbmi,
b)    priloženie dlahy na poranenú končatinu a jej  fixácia nad a pod kĺbmi,
c)    znehybnenie končatiny jej fixáciou k dlahám po oboch stranách.

70.    Protišoková poloha je:

a)    poloha v polosede,
b)    poloha so zníženou hlavou,
c)    vodorovná poloha na bruchu s pokrčenými dolnými končatinami,
d)    vodorovná poloha na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami približne do výšky 30 cm.

71.    Prvá pomoc postihnutému v bezvedomí pozostáva zo:

a)    zistenia prítomnosti životných funkcií (dýchanie, pulz), uloženia do bočnej stabilizovanej polohy, sledovania postihnutého a zabezpečenia prevozu,
b)    zistenia prítomnosti životných funkcií, záklonu hlavy, uloženia do protišokovej polohy, zaistenia prevozu,
c)    zistenia prítomnosti životných funkcií, s postihnutým nehýbeme,
d)    zistenia prítomnosti životných funkcií, uloženia do protišokovej polohy, rýchly transport.

72.    Správna poloha postihnutého pri krvácaní z nosa je:

a)    poloha v polosede,
b)    poloha v sede s predklonenou hlavou,
c)    poloha na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami.

73.    Pri epileptickom záchvate postihnutého treba:

a)    podľa možnosti zachytiť a zmierniť pád, uvoľniť odev, podložiť hlavu, nebrániť mu v pohybe násilne, nepokúšať sa násilne mu otvoriť ústa, po odznení kŕčov uložiť do bočnej stabilizovanej polohy (BSP),
b)    zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu a uvolniť odev, násilne otvoriť  ústa kvôli zabezpečeniu  dýchania, po odznení kŕčov uložiť do BSP,
c)    zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu, násilne mu brániť v pohybe, snažiť sa ho prebudiť, po odznení záchvatu  uložiť do BSP,
d)    zachytiť, zmierniť pád, podložiť hlavu, násilne otvoriť ústa kvôli zabezpečeniu dýchania, snažiť sa ho prebudiť a zabezpečiť rýchly transport.

74.    Prvá pomoc pri popáleninách pozostáva z:

a)    chladenia studenou vodou a sterilného prekrytia rany,
b)    odstránenia odevu, hodiniek a prsteňov, aplikácie dezinfekčného prostriedku,
c)    nanesenia hojivých mastí.

75.    Prikrytie postihnutého je:

a)    doplnková metóda poskytnutia prvej pomoci,
b)    súčasťou stabilizácie stavu postihnutého, pretože bráni stratám tepla a rozvoju šoku,
c)    dôležité iba v jesennom a zimnom období,
d)    dôležité len pri popáleninách.

76.     Úľavová poloha pri poranení brucha je:

a)    poloha na chrbte s rovnými dolnými končatinami,
b)    poloha na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami,
c)    poloha  na chrbte s rovnými vyvýšenými končatinami,
d)    poloha na boku.

77.    Pri páde z bicykla postihnutý udáva silnú bolesť pri každom pohybe s pravou dolnou končatinou. Oblasť stehna je citlivá na dotyk, celá dolná končatina je skrátená, má neprirodzenú polohu. Postihnutý je bledý a spotený. Ako ošetríme dolnú končatinu?

a)    dolnú končatinu chladíte,
b)    dolnú končatinu prikryjete,
c)    dolnú končatinu znehybníte priviazaním k zdravej alebo ju znehybníte obložením.

78.    Pri náhlom zabrzdení auta spolujazdcovi do dýchacích ciest zaskočil cukrík. Čo musíte urobiť, aby sa postihnutý nezadusil?

a)    odstránite cukrík z dýchacích ciest úderom medzi lopatky, prípadne použijete Heimlichov manéver,
b)    odstránite cukrík z dýchacích ciest zdvihnutím horných končatín nad hlavu postihnutého,
c)    podáte mu pohár čistej vody, aby cukrík rýchlejšie skĺzol do žalúdka,
d)    dáte mu zahryznúť sústo tuhej potravy, aby cukrík rýchlejšie skĺzol do žalúdka.

79.    Prvá pomoc pri zlomenine pozostáva z/zo:

a)    priloženia tlakového obväzu,
b)    obnovenia porušenej hybnosti,
c)    repozície (náprave) pri zmene tvaru,
d)    znehybnenia.

80.    Pri podozrení na poškodenie krčnej chrbtice uložíte pacienta do polohy:

a)    úľavovej,
b)    stabilizovanej,
c)    v polosede,
d)    vodorovnej, na tvrdej podložke.

81.    S protišokovými opatreniami treba začať:

a)    až potom, ako sa postihnutý začne potiť a blednúť,
b)    čím skôr po ošetrení poranení,
c)    keď si sťažuje na smäd a zimu.

82.    Poškodenie kosti alebo svalu (zlomenina, natiahnutie) sa pozná podľa:

a)    náhle vzniknutej bolesti, bolestivého pohybu končatinou, opuchnutia,
b)    krvácania, sťaženého dýchania,
c)    bezvedomia, zahmleného videnia.

83.    Sťažená alebo skomolená reč, porucha hybnosti väčšinou na jednej strane tela, prípadne porucha videnia, nevoľnosť, zvracanie sú základné príznaky vyskytujúce sa pri:

a)    epilepsii,
b)    zníženej hladine cukru v krvi,
c)    infarkte myokardu,
d)    náhlej cievnej mozgovej príhode.

84.    Lekárnička prvej pomoci so základnou výbavou:

a)    sa musí nachádzať vo všetkých motorových vozidlách,
b)    sa musí nachádzať iba v niektorých motorových vozidlách,
c)    je nepovinnou výbavou motorových vozidiel,
d)    v každom motorovom vozidle okrem vozidiel policajného zboru a sanitných vozidiel.

85.    Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?

a)    gumené rukavice,
b)    trojrohá šatka,
c)    dlaha na znehybnenie,
d)    nožnice.

86.    Pri poraneniach hlavy myslíte na možnosť poranenia:

a)    krčnej chrbtice,
b)    ciev na krku,
c)    hrudníka.

87.    Ak sa postihnutý pri vedomí sťažuje na silné bolesti v oblasti krku, chrbta, v hrudnej alebo driekovej oblasti, nemôže hýbať končatinami a necíti na nich dotyk, máte podozrenie na:

a)    infarkt myokardu,
b)    zlomeninu chrbtice a poškodenie miechy,
c)    šokový stav.

88.    Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutého v bezvedomí:

a)    aktivujete záchrannú zdravotnú službu, uložíte postihnutého do polohy v ľahu na chrbát so zafixovaním krčnej chrbtice a sledujete dýchanie a ošetríte ďalšie poranenia,
b)    aktivujete záchrannú zdravotnú  službu a  uložíte postihnutého do stabilizovanej polohy,
c)    aktivujete záchrannú zdravotnú službu a zabezpečíte protišokové opatrenia.

89.    Ak postihnutý udáva bolesť na hrudi, sťažené dýchanie, občas vykašliava spenenú krv, javí známky šoku ide o poranenie:

a)    hrudníka,
b)    brucha,
c)    hlavy.


Otázky hodnotové -  s jednou odpoveďou

90.    Koľko % kyslíka obsahuje vzduch?

a)    20,9,
b)    26,
c)    60.

91.    Počet dychov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:

a)    30 až 35,
b)    6 až 8,
c)    12 až 20.

92.    Počet pulzov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:

a)    60 až 90,
b)    100 a viac,
c)    30 až 40.

93.    Obnovenie krvného obehu a dýchania  u dospelého; pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:

a)    5 : 1,
b)    15 : 2,
c)    30 : 2.

94.    Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Tento tlak musí pôsobiť:

a)    viac ako 10 minút,
b)    menej ako 10 minút,
c)    menej ako 5 minút.

95.    Frekvencia stláčania hrudníka je:

a)    100/min.,
b)    40/min.,
c)   120/min..


96.    Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:

a)    4 až 5 minút,

b)    1 až 3 minúty,
c)    15 minút.

97.    Pomer záchranných vdychov a stlačení hrudníka pri resuscitácii dieťaťa pri základnej neodkladnej resuscitácii je:

a)    2 : 30,
b)    1 : 3,
c)    2 : 5,
d)    2 : 15.

98.    Resuscitáciu dieťaťa začíname:

a)    10 záchrannými vdychmi,
b)    5 záchrannými vdychmi,
c)    30 záchrannými vdychmi.

99.    Koľkými záchrannými vdychmi začíname resuscitáciu u novorodenca?

a)    5,
b)    7,
c)    10,
d)    2.


Otázky s určením poradia

100.    Určite správne poradie postupu poskytnutia prvej pomoci pri srdcovom záchvate:

a)    uvoľnenie tesného odevu,                    2.
b)    zavolanie záchrannej zdravotnej služby,                1.
c)    uloženie postihnutého do polosedu s ohnutými kolenami,    3.
d)    sledovanie vedomia a dýchania,                    4.
e)    ak nastane bezvedomie začať resuscitovať.            5.

101.    Usporiadajte náhle stavy podľa priority ich ošetrenia:

a)    šok,                        4.
b)    zastavené dýchanie a krvný obeh,        1.
c)    krvácanie,                        2.
d)    bezvedomie,                    3.


Otázky typu pravda / nepravda

102.    Pri masáži srdca sa má vykonať u dospelého 100 stlačení hrudníka za minútu.

a)    pravda,
b)    nepravda.

103.    Postihnutého vyslobodzujeme z havarovaného dopravného prostriedku len ak je zjavné, že mu hrozí ďalšie závažné nebezpečenstvo alebo ak je vyslobodenie nevyhnuté pre úkon zachraňujúci život.

a)    pravda,
b)    nepravda.

104.    Prvotné vyšetrenie je najdôležitejšie – výsledok určuje ďalšie postupy v poskytovaní prvej pomoci. Cieľom prvotného vyšetrenia pri úraze je posúdiť stav vedomia, dýchania a  prítomnosť vonkajšieho krvácania.

a)    pravda,
b)    nepravda.

105.    Ktoré vyhlásenie je pravdivé?

a)    Poleptanie žieravinou treba neutralizovať.
b)    Pi poleptaní kyselinou a poleptaní zásadou je rozdiel v poskytnutí prvej pomoci.
c)    Poleptanie žieravinou oplachujete čistou vodou.

106.    Cieľom ošetrenia pri zlomeninách je znehybniť poranenú časť a kontaktovať linku tiesňového volania. Uvedené tvrdenie je:

a)    pravdivé,
b)    nepravdivé.

107.    Pri zlomenine na mieste nehody ošetríme najprv bezvedomie, krvácanie alebo     ťažkosti s dýchaním a až potom zlomeninu. Uvedené tvrdenie je:

a)    pravdivé,
b)    nepravdivé.

108.    Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonávať záchranný vdych, účinným spôsobom resuscitácie je len nepretržité stláčanie hrudníka:

a)    áno,
b)    nie.


Otázky s viacnásobnou odpoveďou

109.    Ste nepriamym účastníkom dopravnej nehody. Po zhodnotení situácie ste sa rozhodli aktivovať záchranný zdravotný systém. Vyznačte údaje, ktoré sú pre rozhodovanie operátora operačného strediska záchrannej zdravotnej služby dôležité (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    vek postihnutého,
b)    typ a rozsah udalosti,
c)    počet postihnutých a podľa možnosti aj závažnosť ich postihnutia,

d)    pri dopravnej nehode typ a odhad hmotnosti dopravného prostriedku,
e)    veľkosť deformácie karosérie pri trojkolesových a štvorkolesových dopravných prostriedkoch,
f)    miesto nehody,
g)    meno, telefónne číslo a ďalšia identifikácia volajúceho.

110.    Zastavenie srdca znamená (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    náhle prerušenie činnosti srdca,
b)    kyslík nie je dodávaný do orgánov,
c)    postihnutý je v bezvedomí a nedýcha,
d)    postihnutý je v bezvedomí a lapavo dýcha.


111.    Ako môže záchranca pomôcť postihnutému, ktorý je v šoku (otázka s viacnásobnou odpoveďou)?

a)    dá postihnutému vypiť pohár vody,
b)    dá postihnutého ľahnúť a dvihne mu nohy,
c)    prikryje postihnutého dekou.


112.    Dôvody na začatie resuscitácie postihnutého (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    reaguje len na bolestivý podnet,
b)    nereaguje na oslovenie, ani na bolestivý podnet a nedýcha,
c)    je v bezvedomí a “nedýcha normálne”,
d)    nedýcha a je v bezvedomí.


113.    Vyznačte základné úkony zachraňujúce život: (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    uvoľnenie dýchacích ciest,
b)    znehybnenie krčnej chrbtice,
c)    resuscitácia,
d)    rýchla preprava do nemocnice.

114.    V súčasnosti medzi najčastejšie stavy bezprostredne ohrozujúce život patria (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    infarkt srdcového svalu – srdcový záchvat,
b)    zastavenie srdca,
c)    mozgová mŕtvica,

d)    samovražda,
e)    ťažký úraz.

115.    V súčasnosti medzi najčastejšie stavy bezprostredne ohrozujúce život patria (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    infarkt srdcového svalu – srdcový záchvat,
b)    zastavenie srdca,

c)    zápal mozgových blán,
d)    dusenie,
e)    ťažký úraz.


116.    Systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti  tzv. „Reťaz života“ okrem iného zahŕňa (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    poskytnutie prvej pomoci na mieste náhlej príhody,
b)    privolanie odbornej pomoci cez linku tiesňového volania,
c)    kvalifikovanú prepravu postihnutého do najbližšej nemocnice,

d)    komplexnú liečebnú starostlivosť so zameraním na prežitie,
e)    zapojenie dobrovoľníkov do pomocných prác,
f)    profesionálna pomoc na mieste náhlej príhody.

117.    Hlavné zásady pri poskytovaní prvej pomoci (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    zhodnotenie situácie – udalosti,   
b)    zaistenie bezpečnosti okolia, osôb a majetku,
c)    zhodnotenie zdravotného stavu postihnutých osôb,

d)    aktivácia pomoci cez linku psychosociálnej pomoci,
e)    aktivácia pomoci cez tiesňovú linku 112, 155,
f)    poskytnutie prvej pomoci,
g)    odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

118.    Primeraná slovná reakcia postihnutého na oslovenie znamená, že postihnutý má (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    prítomné dýchanie,
b)    prítomný krvný obeh a činnosť srdca,

c)    pravidelný pulz.

119.    Ako diagnostikujeme dýchanie a priechodnosť dýchacích ciest (otázka s    viacnásobnou odpoveďou):

a)    zrakom sledujeme pohyb a dvíhanie hrudníka,
b)    sluchom počúvame dychový šelest pri ústach (zvukový prejav prúdenia vzduchu pri dýchaní),
c)    na svojej tvári cítime prúd vydychovaného vzduchu.


120.    Ak treba aktivovať prvú pomoc pri náhlej poruche zdravia, voláme:

a)    linku tiesňového volania integrovaného záchranného systému – 112,
b)    informácie o telefónnych číslach – 1181,
c)    linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby – 155,

121.    Pri volaní na linku tiesňového volania je dôležité nahlásiť (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    miesto nehody, udalosti,
b)    poisťovňu pacienta,
c)    počet postihnutých, ranených a podľa možnosti aj povahu ich poranení,
d)    pri neúrazovej náhlej príhode hlavné znaky a príznaky a popis celkového stavu.

122.    Pre celkovú úspešnosť resuscitácie je nevyhnutné (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    včasné rozpoznanie núdzového stavu a volanie tiesňovej linky 112, 155,
b)    okamžité poskytnutie oživovania svedkom príhody,
c)    uloženie na chrbát na tvrdú podložku,
d)    uloženie do protišokovej polohy.


123.    Na stláčanie hrudníka (vonkajšia masáž srdca) sú kladené tieto požiadavky (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    postihnutého uložíme na chrbát na pevnú podložku,
b)    hrudník stláčame frekvenciou okolo 100/ min.,
c)    dbáme na to, aby sme dosahovali hĺbku stlačenia 4-5 cm (u dospelých),
d)    po každom stlačení umožníme, aby sa hrudník kompletne rozvinul,
e)    stláčanie a uvoľnenie by malo trvať približne rovnakú dobu,
f)    minimalizujeme prerušenia stláčania hrudníka,

g)    frekvenciu a kvalitu stláčaní nie je bezpodmienečne nutné trénovať na trenažéri.

124.    Charakteristické znaky srdcového záchvatu sú najmä (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    bolesť na hrudníku prípadne vyžarujúca do ďalších oblastí tela,
b)    dušnosť, potenie, celková nevoľnosť,

c)    tŕpnutie prstov na oboch rukách a v tvári,
d)    trvanie bolesti viac ako desať minút bez prerušenia.

125.    Ako sa správať pri podozrení na srdcový záchvat? (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    uložíte postihnutého do ležiacej polohy s ohnutými kolenami,
b)    uvoľníte tesný odev,
c)    voláte linku tiesňového volania 112, 155,

d)    utekáte na ulicu  a čakáte na záchrannú zdravotnú službu, aby sa nestrácal čas pri hľadaní bytu.

126.    Tri typické príznaky pri podozrení na vznik náhlej mozgovej cievnej príhody sú:

a)    slabosť alebo ochrnutie jednej strany končatín,
b)    porucha reči,
c)    pokles kútika alebo viečka,

d)    dvojité videnie,
e)    zmätenosť, ktorá sa môže javiť ako opitosť,
f)    nezvyčajná bolesť hlavy,
g)    porucha vedomia až bezvedomie.

127.    Pri podozrení na vznik náhlej cievnej mozgovej príhody treba (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

a)    uložiť  postihnutého do ležiacej polohy s podoprením hlavy a hrudníka (pololežiaca poloha),
b)    zakloniť hlavu,
c)    uvoľniť šatstvo,
d)    volať tiesňovú linku 112, 155 a popísať zistené znaky,

e)    utekať pred dom a čakať na záchrannú zdravotnú službu, aby sa nestrácal čas pri hľadaní bytu.

128.    Príznaky šoku sú (otázka s viacnásobnou odpoveďou):

b)    zblednutie kože, bledá tvár, sivé pery, studená a vlhká koža,
c)    spomalený a silne hmatateľný pulz,  
d)    zrýchlené a plytké dýchanie,
e)    silný pocit smädu,
f)    zmätenosť, nepokoj, spavosť až bezvedomie.


129.    Čo patrí k povinnému vybaveniu autolekárničky? (otázka s viacnásobnou odpoveďou)

a)    gumené rukavice,
b)    nožnice,
c)    trojrohá šatka,

d)    dlaha na znehybnenie.


Otázky typu „doplňte“


130.    Čo znamená pojem „iniciálne vdychy“ a u koho ich vykonávame? Doplňte odpoveď.

5 úvodných vdychov pri zahájení resuscitácie u detí.

131.    Ako vykonávame resuscitáciu obehu? Doplňte odpoveď.

Nepriamou masážou srdca (stláčaním hrudníka).

132.    Pri úraze elektrickým prúdom je nevyhnutné pred poskytnutím prvej pomoci poškodenému (dokončite vetu):

vypnúť prívod elektrickej energie.

133.    Aká je prvá pomoc pri popálení? Doplňte odpoveď.

Chladiť najmenej 10 minút a sterilne prekryť.

134.    Napíšte správnu polohu postihnutého pri silnom krvácaní z nosa.

Poloha v sede s predklonenou hlavou.

135.    Akou rýchlosťou stláčame hrudník pri resuscitácii? Doplňte odpoveď.

100 stlačení za minútu.

136.    Kedy použijeme úder medzi lopatky (Gordonov úder)? Doplňte odpoveď:

Pri dusení sa cudzím telesom.

137.    Uveďte iný názov pre  „stlačenie medzi hornou časťou brucha a dolnou časťou hrudníka“?

Heimlichov manéver.

138.    Vymenujte aspoň tri stratové poranenia:

Stratové poranenia sú: amputácia končatiny, skalpovanie , odrezanie, odtrhnutie niektorej časti tela (nos, ucho).

139.    Vymenujte protišokové opatrenia:

Duševné a telesné upokojenie, zabránenie stratám tepla, protišoková poloha.


Otázky, kde sú  všetky uvedené odpovede správne

140.    Ak je postihnutý pri vedomí, potom sa v rámci vyšetrenia snažíme od neho získať čo najskôr odpovede na nasledujúce otázky:

a)    či má bolesti a kde,
b)    ako sa  mu dýcha (ťažko, s bolesťou a pod),
c)    či môže hýbať končatinami, či cíti končatiny,
d)    či sa lieči na nejaké ochorenie, či berie lieky,
e)    či má na niečo alergiu,
f)    kedy jedol a pil naposledy,


141.    Na tiesňovú linku 112 voláme, ak potrebujeme:

a)    privolať zdravotníkov, hasičov aj políciu jedným telefonátom
b)    čo najrýchlejšiu pomoc záchrannej zdravotnej služby,
c)    profesionálne vyslobodenie zakliesneného v aute,
d)    hasenie požiaru,


Modelové situácie


Modelová situácia 1:

Šofér osobného automobilu sa práve dočkal dlho očakávaného telefonátu. V zápale hovoru si nestihol všimnúť po kraji vozovky idúceho cyklistu a zachytil ho bokom svojho vozidla. Pri obhliadke miesta nehody nájdete troch zranených - na zemi nehybne ležiaci cyklista, hromžiaci šofér volajúci o pomoc a spolujazdec, ktorý sa práve prebral a sťažuje sa na bolesti dolných končatín a hrudníka. Jediný zo zranených, ktorý neodpovedá na vonkajšie podnety je cyklista.

142. Koho pokladáte za najvážnejšie zraneného na základe vyššie spomínaných informácií?

a)    šoféra,
b)    spolujazdca,
c)    cyklistu,
d)    šoféra a spolujazdca.

143. Akým spôsobom zložíte prilbu z hlavy zraneného cyklistu?

a)    za pomoci ďalšieho svedka, jeden z vás mu drží krk, druhý ťahá prilbu z hlavy dole,
b)    za pomoci jedného z účastníkov autonehody, vy mu pridržiavate krk a on si sťahuje prilbu,
c)    nie je potrebné prilbu dávať dole z hlavy,
d)    za pomoci ďalšieho svedka, pričom vy ho inštruujete a dohliadate na jeho správny postup.


Modelová situácia 2:

Na okraji  vozovky vidíte sedieť motocyklistu. Je pri vedomí, má pravidelný dych a  pulz, na položené otázky odpovedá plynulo, nevracia, udáva veľmi silné bolesti v oblasti krčnej chrbtice.

144. Ako mu správne poskytnete prvú pomoc?

a)    postihnutému prilbu zložíte a uložíte ho do stabilizovanej polohy, privoláte pomoc,
b)    privoláte pomoc, postihnutému zložíte prilbu, zabezpečíte polohu v polosede,
c)    postihnutému prilbu neskladáte, nepretržite s ním udržujete slovný kontakt, ak je to možné pokúsite   sa ho postaviť a prechádzate sa s ním, kým nepríde pomoc,
d)    postihnutému prilbu neskladáte, uložíte ho na chrbát na tvrdú podložku, privoláte pomoc.


Modelová situácia 3:

Na krajnici a čiastočne v priekope stojí osobný automobil bez viditeľného poškodenia. V aute sú dve osoby: Vodič za volantom, nezrozumiteľne rozpráva, nevie hýbať pravou rukou a pravou nohou, pôsobí zmäteným dojmom, ale reaguje na otázky pokývaním hlavou a dýcha pravidelne. Žena v strednom veku na sedadle spolujazdca udáva bolesti pri dýchaní následkom narazenia hrudníka, na čele má odreninu, hovorí o tom, že vodič – manžel náhle začal počas šoférovania nezrozumiteľne rozprávať, snažil sa zastaviť auto, ale predsa len vbehli jedným kolesom do priekopy.


145. Ako máte zareagovať?

a)    predpokladáme u vodiča mozgovú porážku,
b)    vytiahneme kľúče od auta zo zapaľovania,
c)    zavoláme na tiesňovú linku 112 a nahlásime situáciu,

d)    vodiča vytiahneme a uložíme do stabilizovanej polohy na boku,
e)    manželku necháme sedieť v aute.


Modelová situácia 4:

Tesne pred vami došlo k čelnej zrážke osobného a nákladného vozidla. Zastavili ste ako prvý. Jediným zraneným je vodič osobného vozidla, ktorý sedí za volantom v zdeformovanej kabíne a sťažuje sa na silné bolesti ľavého stehna, ktoré je neprirodzene vytočené a deformované. Motor je odkrytý a autobatéria pri náraze vyletela na cestu.

146. Čo urobíte?

a)    pomocou Rautekovho hmatu vyprostíte vodiča z vozidla, posadíte ho vedľa auta a zavoláte tiesňovú linku,
b)    pomocou Rautekovho hmatu vyprostíte vodiča z vozidla a zabezpečíte jeho transport do nemocnice najbližším vozidlom, ktoré zastaví na mieste nehody,
c)    ihneď zavoláte tiesňovú linku, pomocou Rautekovho hmatu vyprostíte vodiča z vozidla, uložíte ho do ležiacej polohy vedľa vozidla a snažíte sa mu zafixovať zlomenú končatinu,
d)    ihneď zavoláte tiesňovú linku, pokiaľ nehrozí iné nebezpečie, vodiča ponecháte na mieste, snažíte sa ho upokojiť, komunikujete s ním a počkáte do príchodu záchrannej zdravotnej služby.


Témy na praktické ukážky:

1.    Kardiopulmonálna resuscitácia na modeli.
2.    Prvá pomoc pri neúrazovom bezvedomí.
3.    Znehybnenie hornej končatiny trojrohou šatkou pri podozrení na zlomeninu.
4.    Znehybnenie zlomeniny hornej končatiny pomocou odevu.
5.    Prvá pomoc pri krvácaní z nosa neúrazového pôvodu.
6.    Prvá pomoc pri krvácaní na končatine.
7.    Heimlichov manéver a Gordonov úder.
8.    Rautekov vyprosťovací hmat.
9.    Znehybnenie zlomeniny dolnej končatiny pomocou druhej končatiny.
10.    Ukážka prvej pomoci pri popáleninách.
11.    Prvá pomoc pri poleptaní oka žieravinou.
12.    Aplikácia tlakového obväzu.
13.    Uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy.
14.    Ukážka záklonu hlavy na spriechodnenie dýchacích ciest na modeli.
15.    Ukážka prvej pomoci pri srdcovom záchvate.
16.    Ukážka volania na tiesňovú linku pri úraze (druh úrazu zadá inštruktor).
17.    Ošetrenie amputačného poranenia, ošetrenie amputátu a kýpťa.
18.    Ošetrenie úrazu z privalenia a zavalenia.
{jgototop}{/jgototop}