Skip to main content
Podmienky prijímacieho konania PS 2023-2024
| Stano Čopík

Platné pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

K R I T É RI Á
prijímacieho konania pre študijný odbor 5361 M praktická sestra
v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl
na školský rok 2023/2024
 
EDUID školy: 100012442
 
 
1. Kritériá zdravotnej spôsobilosti
 
1.1. Uchádzač o štúdium musí spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z.:
 • vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
 • sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
 • centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
1.2. Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať tento odbor je súčasťou prihlášky na štúdium (vzor potvrdenia)
 
1.3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá ako súčasť prihlášky na štúdium aj Správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky, ktorá obsahuje návrhy na úpravu prijímacej skúšky.
 
 
2. Prijatie bez prijímacích skúšok
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka (monitor 9) dosiahnu v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. V celkovom poradí budú zapísaní na začiatok výsledkovej listiny s maximálnym počtom bodov. 

3. Termíny konania prijímacej skúšky
 
3.1. Prvý termín: 4. mája 2023 (štvrtok)
 
3.2 Druhý termín: 9. mája 2023 (utorok)
 
4. Profilové predmety
Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia.

5. Hodnotenie uchádzača

5.1.Priemerný prospech na základnej škole (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka). Zohľadňujú sa známky z týchto predmetov: vyučovací jazyk, jeden cudzí jazyk (s lepšou známkou), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia:

prospech body
1,00 - 1,50   15
 1,51 - 1,75  12
1,76 - 2,00   9
2,00 - 2,50   6
 2,51 - 3,00  3

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať (15 x 4) = 60 bodov

5.2. Hodnotenie profilových predmetov (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka) Hodnotia sa predmety: slovenský jazyk a literatúra a biológia.

známka body
 5
2  4
 3
 2
5 0
 
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk 5 x 4 = 20 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu 5 x 4 = 20 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 20 + 20 = 40 bodov
 
5.3. Didaktické testy z predmetov:
 • slovenský jazyk a literatúra
 • biológia.
 
Otázky z učiva 5.-9. ročníka základnej školy, každý test trvá 45 minút.
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk ... 50 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu ... 50 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 50 + 50 = 100 bodov
 
5.4. Olympiády a súťaže (predmetové olympiády, kultúrne, športové a zdravotnícke súťaže) doklad o umiestnení alebo o účasti na súťaži musí byť priložený k prihláške na štúdium
 
úroveň súťaže umiestnenie počet bodov
celoslovenské kolo 1. 10
  2. 9
  3. 8
krajské kolo 1. 7
  2. 6
  3. 5
okresné kolo 1. 4
  2. 3
  3. 2
  účasť 1
 
Zohľadní sa iba najvyššie dosiahnuté umiestnenie v ľubovoľnej olympiáde alebo súťaži.
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať: 10 bodov
 
5.5. Celkové hodnotenie (súčet jednotlivých položiek) maximálne 210 bodov
 
5.6. V prípade rovnosti bodov na miestach v poradí rozhodujúcom pre prijatie rozhodne:
 
a) lepší celkový priemerný prospech v 9. ak by bol rovnaký, tak v 8. ročníku ZŠ,
ak by bol tento rovnaký, tak
b) lepší výsledok testu z biológie,
ak by bol rovnaký,
tak zo slovenského jazyka
 
5.7. Uchádzač nevyhovel v prijímacom konaní, ak v niektorom didaktickom teste z profilových predmetov získal menej ako 15 bodov.
 
6. Ďalšie dôležité informácie 
6.1. Pozvánku na prijímacie skúšky dostane zákonný zástupca žiaka najneskôr 5 dní pred konaním skúšky poštou.
6.2. Neúčasť na prijímacích skúškach zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod a požiada o náhradný termín prijímacej skúšky (vzor žiadosti)
6.3. Dôležité termíny:
 
20.03.2023
 • - posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu,
 • - prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka v spolupráci s výchovným poradcom základnej školy,
 • - prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému základnej školy alebo poštou prípadne osobne,
 • - povinnou prílohou prihlášky je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača a kópie diplomov, preukazujúcich umiestnenie uchádzača v olympiádach a súťažiach uvedených v prihláške
19.05.2023
 • zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok po prvom kole na výveske školy a na web stránke školy
 
24.05.2023
 • termín, dokedy musí zákonný zástupca žiaka doručiť strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení jeho dieťaťa na štúdium (vzor potvrdenia)
 
6.4. Odvolanie voči neprijatiu na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí (vzor odvolania).
6.4.1 Odvolanie možno podať iba v prípade, že uchádzač vykonal prijímacie skúšky úspešne a nebol prijatý pre nedostatok miesta.
 
 
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy
 

DODATOK KRITÉRIÍ PRIJÍMACIEHO KONANIA

pre študijný odbor 5361 M praktická sestra

v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl na školský rok 2023/2024.

1. Predmet dodatku
Tento Dodatok Kritérií prijímacieho konania sa vydáva z dôvodu, že v čase pandemickej situácie niektoré základné školy na klasifikáciu žiakov využili slovné hodnotenie alebo hodnotenie „absolvoval“ .
 
 
2. Prevod slovného hodnotenia
Slovné hodnotenie alebo hodnotenie „absolvoval“ sa nahrádza známkou, ktorá vznikne ako aritmetický priemer známok príslušného predmetu vo všetkých ročníkoch, v ktorých sa daný predmet vyučoval.
6.02.2023
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy
 
lekarske potvrdenia
 
nastup nenastup
 
nahradny termín
  
odvolanie
 
 

USMERNENIE K PRIHLÁŠKE NA PRIJÍMACIE KONANIE

Prihlášku možno podať:

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor (vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast)
 • len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky
 • len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži: kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).