Skip to main content
Štatút školského parlamentu
| Miro Bednár

Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole

Levočská 5, 05850 Poprad

Preambula

V zmysle zákona NR SR č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe  ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej, Levočská 5, 058 50 Poprad, vydáva tento štatút školského parlamentu.

 

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. Názov: Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole
 2. Sídlo: Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad
 3. V zmysle novelizovaného  zákona č. 596/2003 Z. z. , § 39hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada považuje za školský parlament.

 

Článok 2
Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

 1. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, vedie žiakov k tvorivosti, samostatnej  práci, kooperácii, pôsobí preventívne z hľadiska sociálno-patologických javov, vedie ich  k  zodpovednosti.
 2. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

 

Článok 3
Činnosť školského parlamentu

 1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, príp. koordinuje.
 2. Školský parlament rieši problémy, sťažnosti aj návrhy žiakov s vedením školy. Zastupuje  žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov navonok.
 3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesení školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 8. Školský parlament na svojom poslednom zasadnutí na konci školského roka hodnotí svoju činnosť za celý školský rok, na základe čoho následne zostaví záverečnú správu, v ktorej sa uvedie, aké podujatia boli zrealizované a s akým výsledkom, aké podujatia sa nepodarilo uskutočniť a čo bolo toho príčinou a aké podujatia boli zrealizované mimo plánovaných, čo k tomu viedlo a s akým výsledkom, ako aj to, akým iným činnostiam sa počas školského roka venoval. Správu predloží vedeniu školy.
 9. Školský parlament  sa môže:
 1. zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými organizáciami,
 2. spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, radou seniorov, inými školskými parlamentmi.

 

Článok 4
Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby

 1. Školský parlament má 16 členov, z každej triedy sú volení 2. zástupcovia. Členovia školského parlamentu zastávajú nasledovné posty: predseda, podpredseda, zástupca v rade školy, zástupca v mládežníckom parlamente, športový referent, kultúrny referent. 
 2. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách v jednotlivých triedach získajú najvyšší počet hlasov v tajnom hlasovaní. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
 3. O členstvo v školskom parlamente sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
 4. Na základe záujmu sa zostavia kandidátne listiny  a následne sa vytvoria hlasovacie lístky.
 5. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy volia členovia školského parlamentu v tajnom hlasovaní. Zástupca v rade školy je volený na funkčné obdobie rady školy. V prípade ukončenia členstva v rade školy (napr. z dôvodu ukončenia štúdia) je kooptovaný ďalší člen školského parlamentu, ktorý vyšiel z volieb.
 6. Predsedu a podpredsedu školského parlamentu si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na prvom zasadaní tajným hlasovaním.  Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 7. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa  nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti, ktorí mali rovnaký počet hlasov.
 8. Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie je 12 mesiacov, obdobie jedného školského roka.
 9. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá sa predloží vedeniu školy.

 

Článok 5
Práva a povinnosti člena školského parlamentu

 1. Člen má právo:
 2. voliť a byť volený,
 3. navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedu,
 4. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa  k nim vyjadrovať,
 5. hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
 6. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie školského parlamentu.
 7. Každý člen školského parlamentu:
 8. reprezentuje školu ako celok,
 9. reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne,
 10. informuje žiakov o pripravovaných podujatiach,
 11. podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí,
 12. propaguje činnosť a úlohy školského parlamentu medzi žiakmi školy,
 13. monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach školského parlamentu.
 14. Člen má povinnosti:
  a) je povinný zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená účasť na dvoch po sebe nasledujúcich    zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu a má za  následok automatické vylúčenie z funkcie,
  b) je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 15. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.

 

Článok 6
Zánik mandátu člena školského parlamentu a doplňujúce voľby

 1. Mandát člena školského parlamentu môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením, zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.
 2. Mandát člena školského parlamentu zaniká odvolaním člena z dôvodov uvedených  v článku 6 bod 2. g) a bod 3a.

 

Článok 7
Koordinátor školského parlamentu

 1. Koordinátor školského parlamentu je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval činnosť školského parlamentu.
 2. Koordinátor školského parlamentu sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach školského parlamentu, dohliada na to, aby zasadnutia prebiehali v súlade s týmto štatútom  a zásadami slušného správania. Zapája sa do diskusií a rokovaní svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami.
 3. Koordinátor školského parlamentudohliada na plnenie si povinností všetkých členov školského parlamentu
 4. Koordinátor školského parlamentu pomáha a usmerňuje členov školského parlamentu  pri organizovaní podujatí.
 5. Koordinátor predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a podporuje spoluprácu s inými školského parlamentu, mestským parlamentom mladých a inými organizáciami.
 6. Koordinátor školského parlamentu spolu s predsedom školského parlamentu informuje vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.

 

Článok 8
Hospodárenie školského parlamentu

 1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rady rodičov na tento      účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s vedením školy.
 2. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny  rok.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Zasadnutia školského parlamentusú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentudňa 18. 5. 2022 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

       Zuzana Halčinová                                                                          Mgr. Miroslav Bednár
predseda školského parlamentu                                                                   riaditeľ školy