Skip to main content
Model CAF
| Daša Škodyová

caf 2020Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Je to všeobecný, jednoduchý, prístupný a ľahko použiteľný model pre akúkoľvek organizáciu verejného sektora a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie.

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF sa pozerá na organizáciu z rôznych uhlov súčasne, preto môžeme hovoriť o holistickom prístupe k analýze výkonnosti organizácie.

Nový model CAF 2020 je piatou revidovanou verziou modelu. Jeho jadro je založené na osvedčenom modeli CAF, ktorý bol uvedený už v roku 2000. Súčasná verzia je prepracovaná a doladená tak, aby lepšie reagovala na vývoj a rozvoj rôznych oblastí vo verejnej správe a spoločnosti. Zmeny aktuálnej verzie modelu CAF 2020 sa zaoberajú hlavne digitalizáciou, agilnosťou, udržateľnosťou a rozmanitosťou.

Kvalitná verejná správa a jej služby sa v konečnom dôsledku hodnotia podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí. Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov. Už viac ako 4000 organizácií tento model zaviedli a dokázali, že má svoje opodstatnenie. Srdečne pozývame všetkých ďalších, aby sa spoločne s novou verziou modelu CAF pripojili k tejto aktívnej komunite.

Cieľom našej školy je:
  • získať ucelený obraz organizácie prostredníctvom samohodnotenia, identifikovať silné stránky a námety pre zlepšenie,
  • reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti voči zainteresovaným stranám, modernizovanie a zmena zaužívaných systémov fungovania organizácie,
  • príležitosť na zlepšenie.

Od implementácie modelu CAF očakávame zainteresovanie zamestnancov do manažérstva organizácie a podporu zmeny kultúry v organizácii.

 

evs esf vuc ORIG