Skip to main content
Výpožičný poriadok ŠK
| Stano Čopík

V súlade s § 15 ods. (4) zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach vydávam tento


KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
ŠKOLSKEJ KNIŽNICE STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V POPRADE


1. Všeobecné ustanovenia


Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Školská knižnica Strednej zdravotníckej školy v Poprade (ďalej „knižnica“) je súčasťou školy. Je prístupná verejnosti a môže poskytovať aj mimoškolské knižnično-informačné služby. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: SZŠ Poprad, Levočská 5, alebo on–line: www.szspp.sk.
 2. Knižničný a výpožičný poriadok knižnice upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 3. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií (ďalej služieb) zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Knižnica napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Knižničný a výpožičný poriadok sa nachádza na viditeľnom mieste pri vstupe do knižnice a na www stránke školy: www.szspp.sk.

Článok 2
Knižničný fond

 1. Knižničný fond knižnice tvorí:
  1. primárny fond: knihy, periodiká, hudobniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty,
  2. sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, databázy v elektronickej forme.

 2. Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom školy. Používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 3
Služby knižnice

 1. Základné služby knižnice sú:

 2. - výpožičné služby prezenčné,
  - výpožičné služby absenčné,
  - predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
  - poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,
  - konzultačné služby,
  - referenčné služby.

  Knižnica poskytuje základné služby bezplatne, špeciálne služby sú spoplatnené podľa Smernice pre knižnicu.

 3. Používateľ má v priestoroch knižnice právo využívať:

 4. - fond študovne na prezenčné štúdium,
  - vypočuť si zvukový dokument,
  - vidieť videoprogram,
  - využívať dokumenty na CD-ROM,
  - využívať služby internetu.

 5. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

Článok 4
Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť žiakom, učiteľom, zamestnancom školy, rodičom o odbornej komunite.

Článok 5
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

 1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný  a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi školského knihovníka.
 2. Používateľ je povinný vo všetkých priestoroch zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok. V priestoroch knižnice je zakázané jesť, konzumovať nápoje, alkohol a fajčiť.
 4. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.
 5. Používateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice.

Článok 6
Registrácia používateľa

 1. Používateľom knižnice sa môže stať občan Slovenskej republiky - žiak, zamestnanec školy, rodič, obyvateľ obce.
 2. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Knižnica oboznámi používateľa s Knižničným a výpožičným poriadkom pri prvom použití jej služieb.

Článok 7
Druhy výpožičiek

 1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do klubovne). Absenčne sa nepožičiavajú dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice.

Článok 8
Zásady vypožičiavania

 1. Knižnica zapožičia dokumenty po vyplnení osobných údajov používateľa.
 2. Používateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.
 3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 2 mesiace. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 4. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac jedenkrát o ďalšie 2 mesiace od dátumu predlžovania. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
  1. používateľ porušil výpožičný poriadok (nevrátené výpožičky, ignorovanie upomienky),
  2. dokument si rezervoval iný používateľ.

Článok 9
Evidencia výpožičiek

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu požívateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému.
 3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ svojím podpisom v knihe výpožičiek.

Článok 10
Zodpovednosť za vypožičaný dokument

 1. Používateľ je povinný:
  1. Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť.

  2. Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Do vypožičaných dokumentov sa nesmú robiť žiadne zásahy a nesmú sa žiadnym spôsobom poškodzovať.

Článok 11
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. Knižnica posiela používateľovi (v prípade žiaka do 15 rokov rodičovi) maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus o zmier a sankčný postih v zmysle interných Smerníc školy. Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

Článok 12

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

 3. Spôsob náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu:
  1. dodanie výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
  2. nahradenie dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu,
  3. c) finančná úhrada za nevrátený dokument.

Záverečné ustanovenia

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť riaditeľ školy alebo ním poverený pracovník.
 2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2007
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ SZŠ v Poprade

{jgototop}{/jgototop}