Skip to main content
Teoretická časť odbornej zložky
| Táňa Pavlíková

Teoretická časť odbornej zložky

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky obsahuje 25 tém, ktoré sú v súlade s profilom absolventa v študijnom odbore praktická sestra. Otázky sú koncipované z predmetov:

 1. ošetrovateľstvo
 2. zdravie a klinika chorôb
 3. administratíva a zdravotnícka dokumentácia
 4. prvá pomoc
 5. anatómia a fyziológia
 6. psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

Žiak musí vedieť:

 • základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania a faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • základy anatómie, fyziológie, patológie človeka a kliniky chorôb, prostredníctvom ktorých chápe stavbu, funkciu, vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • poznatky o osobnosti človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, najmä jeho prežívanie, správanie a konanie, o metódach a prostriedkoch výchovného pôsobenia na človeka,
 • základné princípy zdravotníckej etiky, • poznatky o prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • poznatky o bio-psycho-sociálnych potrebách človeka a ich uspokojovaní,
 • základných metódach pozorovania, zbere informácií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, o základných ošetrovateľských postupoch, o zdravotníckej administratíve, dokumentácii, štatistike a účtovníctve.