Skip to main content
Odborné predmety

praktická sestra - denné štúdium

| Táňa Pavlíková
LATINSKÝ JAZYK (LAJ)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Latinský jazyk na strednej zdravotníckej škole je v rámci štátneho vzdelávacieho programu súčasťou odbornej zložky vzdelávania. Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojím špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium odborných predmetov a pripravuje ich na zdravotnícke povolanie tým, že ich uvádza do odbornej latinsko-gréckej terminológie, ktorú má ovládať budúci zdravotnícky pracovník - absolvent strednej zdravotníckej školy. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov latinčiny aj minima gréčtiny súvisí aj so všeobecným vzdelaním, získané poznatky pomôžu aj pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre komunikáciu súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci majú pochopiť základné gramatické pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie anatomickej i klinickej a porozumieť princípom, podľa ktorých sa odborné termíny tvoria. Vyučovanie latinského jazyka má prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového systému získaných v slovenskom jazyku a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného a logického myslenia a vyjadrovania. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk v profesijnej praxi a v samostatnom štúdiu odbornej literatúry. 

ROZPIS UČIVA 

1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín z toho 33 hodín cvičení 

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA (ANF)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet anatómia a fyziológia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania predmetu anatómia a fyziológia je v maximálnej možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Žiaci sa majú naučiť pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh. 

ROZPIS UČIVA 

1. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

PATOLÓGIA (PAT)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet patológia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 3) sa vyučuje ako súčasť odbornej zložky vzdelávania. Jeho ťažisko je v teoretických poznatkoch získaných vo všeobecnej časti predmetu. Vhodný pomer morfologických a patofyziologických hľadísk sa určuje podľa štandardov profilu absolventa. 

V uvedenom predmete sa žiaci oboznamujú hlbšie a presnejšie s podstatou základných zmien v tele človeka pri chorobách a telesných chybách. Časť tematických celkov je orientovaná patofyziologicky a spadá do rámca špeciálnej patológie. Predmet zahŕňa v sebe aj poznatky o úkonoch, pri ktorých praktická sestra môže spolupracovať s oddelením patológie pri realizácii bioptických a cytologických vyšetrení. V obsahu sú zahrnuté poznatky na komplexnej všeobecnej úrovni, z ktorých vo vyšších ročníkoch štúdia vychádzajú ďalšie odborné predmety 

Pri využívaní vhodných moderných foriem, vyučovacích metód a prostriedkov sa vo vyučovaní musí prihliadať na primeranosť a mentálnu vyspelosť žiakov. Výučba predmetu je prostriedkom na rozvíjanie správneho medicínskeho a tvorivého myslenia. 

CIELE PREDMETU 

Základným cieľom predmetu je vysvetliť a oboznámiť žiakov s prejavmi chorobných procesov v ľudskom organizme a pripraviť ich tak na štúdium ďalších odborných predmetov. Predmet patológia má utvoriť u žiakov schopnosť spájať získané vedomosti do logických reťazcov a chápať zmenené pomery v organizme počas choroby. 

Žiaci sa majú naučiť automaticky pracovať so základnou odbornou terminológiou, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať problémy a aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych úloh. 

Žiaci musia pochopiť podstatu chorôb a ich vzťah k ľudskému organizmu ako celku, zásady postupu pri odosielaní biologického materiálu a tkanív na bioptické a cytologické vyšetrenia. 

ROZPIS UČIVA 

2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO (PRL)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie, epidemiológie, sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže a ochrany pred ionizujúcim žiarením poskytuje žiakom ucelený systém prevencie. Poznanie významu prevencie umožňuje žiakom tvorivým myslením a konaním správne aplikovať poznatky v praxi. Predmet poskytuje základy pre ďalšie odborné predmety. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania preventívneho lekárstva je osvojenie si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Pochopiť a naučiť sa logicky vysvetliť jednotu organizmu v zdraví a chorobe. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať poznatky získané štúdiom predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch a využiť ich vo svojom ďalšom štúdiu a v povolaní. 

ROZPIS UČIVA 

3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín. 

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (OZS)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje žiakom vhodne vybranými poznatkami o systéme zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách, ich organizácii, financovaní a riadení a ďalej ich orientuje v zdravotníckych povolaniach a ich organizovaní v stavovských organizáciách a odborných spoločnostiach. 

Predmet poskytuje žiakom aj primeranú úroveň poznatkov zo sociálnej práce a sociálnoprávnej starostlivosti, ktoré tvoria základ didaktického systému poznatkov pre oblasť sociálnej starostlivosti. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania predmetu je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií. Žiaci majú vedieť vysvetliť východiská starostlivosti o zdravie, medzinárodnej spolupráce a úloh štátu a rezortov, opísať prípravu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, priblížiť systém zdravotného poistenia, získať vedomosti o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti, právach pacientov, právneho postavenia zdravotníckeho pracovníka. Majú preukázať poznatky zo sociálnoprávnej starostlivosti a sociálnej práce. Budú schopní aplikovať uvedené poznatky pri riešení konkrétnych úloh na úseku sociálnej starostlivosti o zdravotne postihnutých, starých ľudí a ľudí z marginalizovaných skupín. 

Naučiť sa pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh. 

ROZPIS UČIVA 

3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

PRVÁ POMOC (PRP)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet prvá pomoc na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je teoreticko-praktický predmet, ktorý poskytuje žiakom vedomosti, zručnosti a návyky nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný v zmysle zákona poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Predmet nadväzuje na poznatky z anatómie, fyziológie a iných odborných predmetov. Pri vyučovaní treba voliť najnovšie a najvhodnejšie metódy a formy práce. Aktivizujúce vyučovacie metódy musia mať jednoznačne prednosť pred faktografickými výkladmi. Vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na výučbu formou cvičení. Pri cvičeniach sa žiaci delia na skupiny. Praktické vyučovanie odporúčame realizovať aj podľa vzorov problémových situácií. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania predmetu je preukázať všeobecné poznatky o sústave, organizácii a právnych aspektoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Žiaci majú ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody (v teréne, v nemocnici, v poliklinike, v ambulancii) až po začatie definitívnej komplexnej liečby resuscitácie. Popísať príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, šoku, popáleninách, najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Prakticky demonštrovať postup resuscitácie a opísať organizáciu a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí a katastrofách. 

ROZPIS UČIVA 

2.ročník 2 hodiny týždenne (1), spolu 66 hodín, z toho 33 hodín cvičení

PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA (PPK)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, je teoreticko-praktický predmet a spolupôsobí na formovanie osobnosti praktickej sestry. Tvorí systém poznatkov pre poznanie základných psychologických javov a medziľudských vzťahov. Je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Psychológia poskytuje prehľad o základných psychologických pojmoch, holistickom pohľade na človeka ako bio-psycho-sociálno-spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia, ako aj počas choroby. Poznatky z pedagogiky sú základom pre zdravotno-výchovnú činnosť orientovanú na podporu zdravia a prevenciu chorôb. Profesijná komunikácia poskytuje poznatky a zručnosti nevyhnutné v interpersonálnych kontaktoch na širokej báze a v tímovej spolupráci. Využívaním klasických a alternatívnych vyučovacích metód sa vytvárajú optimálne podmienky pre rozvoj vzťahovo-postojových a intelektuálnych spôsobilostí žiakov. 

CIELE PREDMETU 

Partikulárne ciele predmetu sú formulované v zmysle hlavného cieľa vzdelávania (odbornosť, profesionálne správanie a komunikácia, etickosť, morálka). Jeho zameraním je, aby žiaci získali odborné vedomosti o kognitívnej, psycho-motorickej a afektívnej zložke osobnosti, naučili sa prostredníctvom autognózie porozumieť prežívaniu, správaniu, konaniu a potrebám pacienta a osoby vyhľadávajúcej pomoc zdravotníckeho pracovníka, osvojili si zásady prosociálneho, kooperatívneho a asertívneho správania, vedeli využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a pracovnom prostredí, získali návyky individuálne vyhľadávať informácie, naučili sa verejne vystupovať a upevňovať pozíciu povolania a stavovskej cti. 

ROZPIS UČIVA

3.ročník 2hodiny týždenne(1), spolu 60 hodín, z toho 30hodín cvičení,

4.ročník 2hodiny týždenne(1), spolu 60 hodín, z toho 30hodín cvičení

ZDRAVOTNÍCKA ETIKA (ZDE)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet zdravotnícka etika na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje žiakom všeobecné poznatky o vývine morálky a etiky, základných princípoch zdravotníckej etiky. Predmet približuje žiakom aktuálne témy súčasnej bioetiky s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti. Využívaním moderných foriem a vyučovacích metód vo vyučovacom procese sa vytvárajú podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu a zdraviu, etických názorov a postojov žiakov. 

Predmet poskytuje nevyhnutné základy zdravotníckej morálky, etických princípov a prosociálneho správania, ktoré sú determinované praktickou potrebou absolventov vzhľadom na charakter ich práce. Zdravotnícka etika poskytuje základy aj pre ďalšie odborné predmety i pre ďalšie vzdelávanie v oblasti zdravotníctva. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania zdravotníckej etiky je v maximálne možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva zdravotníckej etiky. Žiaci sa majú naučiť pracovať so základnou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by preukázať všeobecné poznatky o historickom vývine morálky a etiky, jej základných princípoch v nadväznosti na zdravotnícku a ošetrovateľskú etiku. Preukázať schopnosť analyzovať a identifikovať špecifické problémy v práci praktickej sestry, vedieť využiť získané vedomosti a aplikovať ich v praxi pri ošetrovateľskej starostlivosti v prospech pacientov. 

ROZPIS UČIVA 

3. ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

ZDRAVIE A KLINIKA CHOROB (ZKC)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet zdravie a klinika chorôb, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe, poskytuje žiakom systém poznatkov o zdraví a jeho význame pre jedinca a celú spoločnosť, o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, význame prevencie. Poskytuje základy poznatkov o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu s dôrazom na špecifiká u detí a starých ľudí. Zameriava sa na poskytnutie základných informácií o diagnostických a liečebných postupoch, liečbe a prevencii. Predmet poskytuje poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia v ďalších odborných predmetoch a pre ďalšie vzdelávanie. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania zdravia a kliniky chorôb je definovať súčasnú koncepciu zdravia, jeho zachovanie, udržovanie a obnovu. Žiaci si majú osvojiť komplexný pohľad na význam zdravia pre jedinca, rodinu, štát a celú ľudskú spoločnosť. Mali by preukázať poznatky o zdraví a jeho rizikách v jednotlivých vývinových obdobiach človeka, zdôvodniť význam rodiny pre zachovanie zdravia jej členov. Vedieť reprodukovať poznatky z histórie medicíny, vysvetliť príčiny, priebeh a štádiá choroby. Preukázať základné poznatky o ochoreniach, chybách a úrazoch jednotlivých systémov, stavov a vekových období, zvlášť detí a starých ľudí. 

ROZPIS UČIVA 

1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

4. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín 

OŠETROVATEĽSTVO (OŠE)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet ošetrovateľstvo je v rámci štátneho vzdelávacieho programu ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, ktorý poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach. Teoreticko-praktický predmet ošetrovateľstvo pôsobí na formovanie osobnosti praktickej sestry. Je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrebám praxe. Predmet je súčasťou odbornej zložky prípravy, tvorí systém poznatkov pre poznanie základných pojmov a východísk v ošetrovateľstve a multidisciplinárnu spoluprácu. 

CIELE PREDMETU: 

Cieľom vyučovania ošetrovateľstva je vytvoriť u žiaka teoretickú bázu vedomostí nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb pacienta. Predmet poskytuje holistický pohľad na človeka ako bio-psycho - sociálnu a spirituálnu bytosť v kontexte filozofie zdravia. Žiak má vedieť definovať ošetrovateľský proces a jeho fázy v logickom slede, má popísať úlohy pri participácii na procese v súlade s kompetenciami a svoje povinnosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri realizácii ošetrovateľských intervencií v kooperácii s ostatnými členmi multidisciplinárneho ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti si ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach pod odborným vedením pedagógov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. 

ROZPIS UČIVA 

1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín,

2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín,

3.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín,

4.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín

OŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY (OST)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet ošetrovateľské techniky, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, dáva možnosť osvojiť si praktické ošetrovateľské zručnosti v ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy. Manuálne zručnosti pochopené v širších ošetrovateľských súvislostiach poskytuje v úzkom prepojení s predmetom Ošetrovateľstvo, ktorý tvorí teoretickú základňu pre pochopenie a správny nácvik ošetrovateľských techník v kontexte bezpečnej aplikácie starostlivosti do ošetrovateľskej praxe. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania predmetu ošetrovateľské techniky je vytvoriť u žiaka bázu praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu ošetrovateľských výkonov a uspokojovanie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb pacienta v nevyhnutnej kombinácii s teoretickými vedomosťami. Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie potreby pacienta, je schopný uspokojiť pacientove narušené potreby v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si ďalej žiak upevňuje v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach pod odborným vedením pedagógov s príslušnou odbornou spôsobilosťou. 

ROZPIS UČIVA 

1.ročník 4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín, z toho 132 hodín cvičení

2. ročník 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín, z toho 165 hodín cvičení

ADMINISTRATÍVA A ZDRAVOTNÍCKA DOKUMENTÁCIA (AZD)

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovávaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve. 

Obsah predmetu zabezpečuje absolventovi študijného odboru získať kľúčové kompetencie, ktoré využije jednak v profesijnej rovine a tiež v osobnom živote. 

Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy - poznatky a zručnosti žiakov z informatiky, matematiky a slovenského jazyka. Elektronizácia administratívy značne uľahčuje manipuláciu s ňou, ale len v prípade zručností v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Zároveň je nutné aktívne vyhľadávať platnú legislatívu pre vedenie a archivovanie dokumentácie. 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

Cieľom výučby predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia je, aby absolvent vedel aplikovať vedomosti a zručnosti z informatiky v administratívnych prácach a vo vedení zdravotníckej dokumentácie, vedel pripraviť podklady pre archiváciu, vykonať inventarizáciu majetku a zdokumentovať ju, vedel využiť vedomosti a zručnosti získané vo výučbe predmetu v osobnom živote aj pracovnom prostredí, prípadne v ďalšom štúdiu pri spracovaní výskumných prác. 

ROZPIS UČIVA 

2. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín, z toho 33 hodín cvičení 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ (OŠS)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet ošetrovateľská starostlivosť v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať vedomosti a zručnosti získané v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch do reálnych podmienok zdravotníckej praxe. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie alebo pokojnú smrť. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií praktickej sestry vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v reálnych podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, vykonať ich v rozsahu platnej legislatívy, získa zručnosti vo vedení zdravotníckej administratívy spojenej s hospitalizáciou pacienta a aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme. 

Súčasťou predmetu ošetrovateľská starostlivosť je v 3. ročníku súvislá odborná klinická prax. 

ROZPIS UČIVA 

3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 420 hodín cvičení (30 týždňov) + 140 hod. (4 týždne) súvislá odborná klinická prax 

4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)