Skip to main content
Výchovný poradca
| Ľubka Lopuchová

Výchovným poradcom na našej škole je pani profesorka Ľubka Lopuchová. Nájdete ju v každý všedný deň v priestoroch školy resp. v rámci konzultačných hodín v priestoroch knižnice. Obrátiť sa ňu môžete s akýmkoľvek problémom rada vám pomôže.

vychpor Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov

pondelok od 08.30 do 10.30

Hlavné činnosti výchovného poradcu sú:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.


Metódy práce výchovného poradcu: poradenský rozhovor, konzultácia, pozorovanie, depistážne dotazníky, ankety, didaktické testy, rozbor produktov činnosti a prospechu žiakov, sociometrické merania, rozvíjajúce poradenské postupy (programy učenia, motivácie, rozvíjania tvorivosti, empatie, schopnosti kontroly a zvládania emócií, zvládania konfliktov a medziľudských vzťahov, programy pestovania vôle, vytrvalosti a výkonnosti a pod.), skupinové a hromadné formy práce.

Základnú dokumentáciu a materiály v práci výchovného poradcu tvoria:

  • informačné materiály o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania — názvy a adresy škôl, študijné smery a špecializácie jednotlivých škôl, profil uchádzača o štúdium a podmienky prijímacieho konania, prehľad o kurzoch a školeniach v rámci školy, prehľad o študijných pobytoch v Slovenskej republike a v zahraničí, sociálne zabezpečenie žiakov počas štúdia, prehľad o možnostiach kultúrnej a záujmovej činnosti, prehľad o možnostiach uplatnenia absolventov na trhu práce,
  • pedagogicko-diagnostické pomôcky - pozorovacie schémy, hodnotiace škály, didaktické testy, dotazníkové metódy, poradenské programy,
  • metodické materiály pre prácu so žiakmi, rodičmi a pedagogickými zamestnancami - metodiky pre prácu s problémovými žiakmi, metodiky pre prácu s nadanými a talentovanými žiakmi, metodiky pre prácu výchovného poradcu s triednymi učiteľmi, vedením školy a ostatnými zamestnancami školy, metodiky pre spoluprácu rodiny a školy, plány na využívanie triednických hodín, exkurzií a jednotlivých vyučovacích predmetov vo vzťahu k voľbe štúdia a povolania, počítačové programy, usmernenia, prednášky a pod. pre žiakov a pedagógov,
  • iné dokumentačné materiály - plán práce výchovného poradcu, denník výchovného poradcu, záznamové listy, evidencia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, evidencia nadaných a talentovaných žiakov, evidencia sociálne znevýhodnených žiakov, dokumentácia o vyšetrení žiakov v poradenských zariadeniach, plán prednášok a besied so žiakmi, rodičmi a pedagógmi, plán triednických hodín a rodičovských združení, adresár komunikačných partnerov a inštitúcií s miestnou, regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou, právne normy a predpisy - zákony, nariadenia, vyhlášky, metodické pokyny.