Skip to main content
Hospic Citadela 2015
| Aďa Myšičková

Program: Erasmus plus - vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Názov projektu: Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti

Prijímajúcim partnerom v rámci mobility je Hospic Citadela so sídlom vo Valašskom Meziříčí a podporným partnerom je Institut bazální stimulace ( IBS ), ktorá je členom Medzinárodnej asociácie bazálnej stimulácie.

Projektu sa počas 2 turnusov zúčastní 24 žiakov dennej formy štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Prvej fázy projektu sa v súčasnosti zúčastnilo 12 žiakov v termíne od 24 . 09. 2015 – 10. 10. 2015.

V rámci plánovaných aktivít účastníci projektu nadobúdajú hlavne nové kompetencie, ktoré súvisia s uplatnením konceptu bazálnej stimulácie (ďalej BS) v ošetrovateľskej praxi :
Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu konkrétneho pacienta.
Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne v starostlivosti o:

  • deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania,
  • deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie,
  • ľudí v kóme,
  • dlhodobo pripútaných na lôžko,
  • nekľudných a dezorientovaných ľudí,
  • ľudí v intenzívnej starostlivosti,
  • geriatrických pacientov,
  • seniorov s demenciou,
  • umierajúcich,
  • pacientov po mozgovej mŕtvici

Medzi ďalšie činnosti, v rámci ktorých sa účastníci projektu zdokonaľujú patria :
- vykonávanie činností na prevenciu syndrómu z imobility,
- odber biologického materiálu,
- podávanie podkožných a vnútrosvalových injekcií,
- uspokojovanie duchovných a spirituálnych potrieb pacienta
- mobilizácia a aktivizácia pacienta
- rozvoj komunikačných zručností s ohľadom na kultúrnu, etnickú a náboženskú príslušnosť.

Samotný dopad projektu vplyv na :
- skúsenosti s využívaním jednotlivých techník BS na základe individuálnych potrieb pacientov,
- získanie medzinárodných certifikátov v rámci základného a nadstavbového kurzu BS platných v štátoch EÚ,
- overenie teoretických vedomostí v ošetrovateľskej praxi,
- informovanosť o aktuálnych trendoch v rámci uspokojovania potrieb pacientov
- skvalitnenie, vedomostí a zručností žiakov,
- posilnenie statusu žiakov pri lôžku pacienta, vyššia miera akceptácie budúcich absolventov daného odboru,
- možnosť ovplyvnenia plánovanie a realizáciu ošetrovateľských činností,
- zvýšenie odbornosti a istoty pri vykonávaní jednotlivých ošetrovateľských činností v rámci kompetencií zdravotníckeho asistenta,
- inšpirácia pri skvalitňovaní uspokojovania potrieb pacientov,
- vytvorenie nových sociálnych kontaktov .
Absolventi projektu zároveň získavajú Osvedčenie o absolvovaní odbornej stáže v rámci mobility ERASMUS + KA1 na pozícii zdravotnícky asistent a Europasy mobilita.