Skip to main content
Obsah preškoľovanie
| Miro Bednár

Preškolenie zdravotníckych asistentov

(podľa § 4d vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov)

Preškolenie a nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 3 písm. a) až c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov pre zdravotníckych asistentov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31.08.2008.

 

Miesto realizácie

(Názov zdravotníckeho zariadenia)
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad

Obsah preškolenia

 1. Odber kapilárnej krvi na glykémiu
 2. Podávanie inzulínu podkožne
 3. Podávanie nízkomolekulárneho heparínu podkožne

Rozsah preškolenia

 1. Teoretická časť                                                10 hodín
 2. Praktické cvičenia                                            10 hodín
 3. Prax                                                                  20 hodín

(súčasťou  každého bloku je preskúšanie)

Ukončenie preškolenia

Absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní preškolenia

  

Preškolenie zdravotníckych asistentov

(podľa § 4e vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov)

Preškolenie a nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 2 písm. g) a h) a § 4b ods. 3 písm. d) až f) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov pre zdravotníckych asistentov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných
od 01.09.2008 do 31.08. 2013.

Miesto realizácie

(Názov zdravotníckeho zariadenia)
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad

Obsah preškolenia

 1. Odber spúta
 2. Odsávanie sekrétu z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami
 3. Podávanie liekov intramuskulárne
 4. Odber venóznej krvi na vyšetrenie z periférneho cievneho systému
 5. Podávanie stravy sondou

Rozsah preškolenia

 1. Teoretická časť                                               10 hodín
 2. Praktické cvičenia                                           10 hodín
 3. Prax                                                                 20 hodín

(súčasťou  každého bloku je preskúšanie)

Ukončenie preškolenia

Absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní preškolenia