Skip to main content
S.E.R.P.E.N.T. - čo to je ???
| Daša Škodyová

S.E.R.P.E.N.T.

Science - veda ( chémia, fyzika, výchova k zdraviu, medicína),
Economics - ekonomika (občianska náuka, energia, matematika, cestovný ruch),
Religion – náboženstvo ( kult vody, voda ako očista),
Politics - politika (dejepis, občianska náuka, prístavy a kanály, vojna a mier),
Entertainment – zábava (šport, hudba, divadlo),
Nature - príroda (ľadovce, vodná  hladina, rieky, tsunami),
Time – čas ( máme čas na záchranu Zeme a ochranu).

V rámci projektu v kontrakte Comenius – školské partnerstvá bude počas nasledujúcich dvoch rokov predmetom nášho záujmu je voda. Voda znamená život, rôzne príležitosti a možnosti. Voda je prostriedkom pre interkultúrny dialóg v globálnej, trvalo udržateľnej spoločnosti. Vedomosti, skúsenosti z tohto projektu pomôžu mladým ľuďom, učiteľom a všetkým zamestnanom školy rozvíjať správny postoj k životu s otvorenou mysľou v 21.storočí. V projekte kombinujeme obe zložky: humanitnú aj prírodovednú zložku.  Paralelne s týmto kontextom (ktorý naplníme prostredníctvom medzipredmetových projektov) očakávame konštruktívne hodnotenie výkonu žiakov. Počas práce si žiaci (ale aj škola) rozvíjajú zručnosti aj v metodickej práci smerujúcej k vyššej kvalite. Tým všetkým sa naplní aj TQM rámec školy.
Všetci partneri participujúci v projekte chcú ukázať dôležitosť vody, špeciálne v období klimatických zmien a napätia medzi náboženstvami (diskusiami, článkami, rôznymi symbolmi ako voda očisťuje človeka atď.) – toto všetko sú dôvody, prečo mať otvorenú myseľ, chrániť  svet pred katastrofami, konfliktami, vojnami. Potrebujeme lepší postoj. Pri učení sa zameriame na prierezové témy, ktoré podporujú kreativitu v kombinácii s inovatívnymi vyučovacími metódami a didaktickými materiálmi.  Naj¬väčší priestor dostanú aktivizujúce formy vyučovania, kooperatívne vyučovanie, práca vo dvojiciach, skupinách, v ktorých by sa žiaci po¬stupne sami učili spracovávať informácie rôznymi metódami (zisťovať kon¬krétne ekologické ukazovatele z bežného života, oboznamovať sa so systémom zákonov, predpisov, nariadení a vyhlášok, ktoré sa týkajú životného prostredia Slovenskej republiky so zameraním na vodu, hľadať riešenia niektorých situácií v osobnom i spoločenskom živote). Medzi osvedčené metódy patrí vypracovávanie projektov (krátkodobých, dlho¬dobých), riešenie problémových situácií a prípadových štúdií.

Koordinátor:
SG Tabor, locatie Oscar Romero, Holandsko

Partneri:
•    Stredná zdravotnícka škola, Slovenská republika
•    I.E.S. Almina, Španielsko
•    Istituto Istruzione Superiore Statale "Luigi des Ambrois", Taliansko
•    Drammen videregaende skole, Nórsko