Skip to main content
Lanovkou k vrcholu úspechu
| Stano Čopík

logo financovanie vlajka vpravoPrečo lanovkou k vrcholu úspechu? Škola sa nachádza pod Tatrami a lanovkou sa dostaneme na Lomnický štít. Našou ambíciou je, sa dostať na úroveň top európskych škôl poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť. Cieľom internacionalizácie SZŠ Poprad je vytvoriť kvalitatívne hodnotné prostredie pre medzinárodnú spoluprácu na domácej pôde a zároveň budovať funkčné väzby na partnerské inštitúcie v medzinárodnom kontexte. Tento cieľ by sa mal v rámci tohto projektu splniť. Po kurze Benchmarkingu zlepšiť riadenie školy v pedagogickej oblasti. Kľúčové oblasti, ktoré plánujeme aj prostredníctvom projektu naplniť: 1. Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v súlade s požiadavkami na zavedený odbor praktická sestra, 2. Spolupráca škôl v oblasti riadenia a manažmentu školy.

Projekt sa skladá z dvoch častí - zapojenie troch dvojčlenných pracovných skupín učiteľov odborných predmetov do stáží zameraných na job shadowing a z účasti člena vedenia školy aj učiteľky na kurze Benchmarking, ktorý je zameraný na proces porovnávania školského procesu na našej škole s porovnateľnými procesmi vo vybraných školách EÚ. Hlavným cieľom prvej aktivity je získavanie pedagogických zručností a ich prenos, osvojenie si nových efektívnych metód, profesijný i osobnostný rozvoj zúčastnených pedagógov, zvýšenie motivácie v pedagogickej praxi a zdokonalenie jazykových kompetencií. Hlavným cieľom druhej aktivity je porovnať školský vzdelávací systém v SR s inými krajinami Európy. Získať poznatky o osvedčených postupoch dobrej praxe od odborníkov a kolegov zo zúčastnených krajín. Účelom je získať informácie, kde máme odchýlky od najlepších, čo pomôže našej vzdelávacej inštitúcii identifikovať a zaviesť zlepšenia. Cieľom nášho snaženia je pripraviť našich žiakov tak, aby boli v budúcnosti úspešní. Hlavným cieľom široko orientovaného prístupu ku vzdelávaniu je: pomáhať žiakom stať sa odborne spôsobilými, schopnými, sebavedomými, nezávislými, sociálne uvedomelými, inkluzívnymi a demokratickými ľuďmi. Nájsť také metódy, ako prinútiť žiaka k prevzatiu zodpovednosti za vlastný proces učenia. Účasť učiteľov a vedenia školy na projekte má významný dopad pri formovaní žiakov a ich flexibilnejšej integrácii na európskom trhu práce. Účastníci projektu: Po stretnutí s učiteľmi sa do projektu zapojilo 6 učiteliek odborného vzdelávania, ktoré budú realizovať aktivitu job shadowing, 1 učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov a zástupca riaditeľa školy.

Projekt je počas 18 mesiacov rozdelený do týchto fáz:

 1. prípravná fáza účastníkov - komunikácia so školami a zosumarizovanie dokumentácie, na kurz preložiť do anglického jazyka profil absolventa školy a základné vymedzenie školy,
 2. účasť a absolvovanie 3 turnusov job shadowingu - dva v Českej republike a jeden v Slovinsku.
 3. účasť a absolvovanie kurzu Original Best Practices Benchmarking courses: : 19 – 25 Apríl 2020 (Helsinki-Tallinn). Kurz prebieha 7 dní,
 4. diseminácia projektu,
 5. záverečné vyhodnotenie projektu.

Priamy dopad na účastníkov :

 • Podpora profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania prostredníctvom inovatívnych a praktických zručností,
 • Výmena skúseností medzi pedagógmi v Európe,
 • Rozvoj učiteľov v oblasti odborného vzdelávania získaním skúseností na základe pozorovania pedagógov na partnerskej škole,
 • Implementovanie efektívnych vyučovacích metód do vyučovacej praxe,
 • Rozšírenie vlastnej európskej siete kontaktov.

Výstupy:

 1. Publikácia job shadowingu zahrňuje koncepciu vzdelávania v danej krajine, charakteristiku školy, systém organizácie práce na praktickom vyučovaní, podmienky žiakov na vzdelávanie, študijné odbory a ich obsah. Prílohou publikácie sú vybrané vyučovacie hodiny alebo aktivity na hodinách, ktoré môžeme chápať ako prenos inovácií. Témy a efektívne metódy budú zapracované do učebných osnov odborných predmetov.
 2. Prípadová štúdia so zameraním na odchýlky od najlepších a zavedenia zlepšenia na dvoch úrovniach. Jedna úroveň je pohľad učiteľa na vyučovací proces, sumarizácia príkladov dobrej praxe na navštívených vyučovacích hodinách a ich zavedenie do našej praxe. Druhá úroveň je z pohľadu vedenia školy, sumarizácia príkladov riadenia školy a návrh stratégie.

Šírenie výsledkov :

 1. Informácie o projekte a jeho realizácii : priebežne na projektových stretnutiach a stretnutiach manažmentu školy, Web stránke školy: www.szspp.sk,
 2. Workshopy,
 3. Využitie efektívnych vyučovacích metód, metóda virtuálnej reality, modelové prípady prvej pomoci sa stanú súčasťou vyučovacieho procesu,
 4. Tvorba publikácií

 

1.stáž – partnerská škola Střední zdravotnická škola Praha

Termín : 20.október 2019 – 25.október 2019

Účastníčky : PhDr. Mária DOBROVSKÁ a Mgr. Jana DUNAJČANOVÁ

http://szspp.sk/index.php/o-skole/1451-erasmus-v-prahe

prezentácia partnerskej školy – prezentácia Praha

 

2.stáž – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav

Termín : 10.november 2019 - 15.november 2019

Účastníčky : PhDr. Andrea KAKALEJČÍKOVÁ a Mgr. Ľuboslava LOPUCHOVÁ

http://szspp.sk/index.php/o-skole/1465-mobilita-ucitelov

prezentácia partnerskej školy – prezentácia Mladá Boleslav