Skip to main content
Akreditácia ERASMUS
| Stano Čopík

AKREDITÁCIA NA ERASMUS v oblasti odborného vzdelávania a prípravy bola udelená našej škole na obdobie 1.2.2022 – 31.12.2027. Naším hlavným cieľom Erasmus plánu je:

  • skvalitnenie odborných vedomostí a zručností u žiakov, ktoré môžu uplatniť v rámci starostlivosti o pacientov a klientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v SR aj v rámci celej EÚ,
  • skvalitnenie úrovne zručností pedagogických pracovníkov pre zvýšenie kvality školy.

V poslednej dobe sa zdôrazňuje najmä význam ľudského kapitálu. Jeho úroveň je možné zvyšovať, či už prostredníctvom formálneho vzdelávania alebo rôznych foriem vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku. Z hľadiska organizácií patria vzdelávanie a odborná príprava medzi najvýznamnejšie investície do ľudského kapitálu.

Manažment školy má za úlohu posilňovať postavenie a konkurencieschopnosť školy, modernizovať a zefektívniť riadenie školy, získať informácie ku krízovému manažmentu a inovovať a modernizovať vzdelávanie. Cieľom procesu internacionalizácie Strednej zdravotníckej školy je vytvoriť kvalitatívne hodnotné prostredie pre medzinárodnú spoluprácu na domácej pôde a zároveň budovať funkčné väzby na partnerské inštitúcie v medzinárodnom kontexte.

Naše ciele:

  1. Rozvíjať pedagogické zručnosti učiteľov osvojením si nových efektívnych metód, ich prenos a následná implementácia do učebných osnov odboru praktická sestra. Zámerom je inovovať ako obsah vzdelávania tak aj metódy a skvalitniť tak výstupy vzdelávania. Tradične sa zaoberáme tým, čo učíme. Rovnako by sme sa mali zaoberať tým, ako učíme. Zvyšovanie kvality odbornej prípravy učiteľov nadväzuje hlavne na odbor praktická sestra, ktorý je v systéme vzdelávania štyri roky. Keďže v zahraničí, najmä v Českej republike, už tento odbor existuje dlhšiu dobu, je záujem z našej strany o prenos inovácií. Odborné vzdelávanie pedagógov je zamerané na získavanie odborných vedomostí a zručností zákonom daných kompetencií praktickej sestry v praxi prostredníctvom zvyšovania odbornosti a istoty pri vykonávaní jednotlivých základných ošetrovateľských činností. Získané skúsenosti chápeme ako príležitosť profesionálneho rozvoja.
  2. Skvalitniť odborné vzdelávanie žiakov prostredníctvom rozvoja špecifických zručností na klinickej odbornej praxi pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Zámerom je skvalitnenie odbornej úrovne žiakov pri samostatnom vykonávaní ošetrovateľských činností, ktoré môžu uplatniť v rámci starostlivosti o pacientov a klientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v rámci celej EÚ. Skvalitnenie teoretickej aj praktickej úrovne je zamerané najmä na rozvoj nových kompetencií v rôznorodých podmienkach zdravotníckej praxe. Vytýčenie kľúčových oblastí vyplýva zo skutočnosti, že vysoká kvalita vzdelania a získavanie poznatkov v tejto oblasti je dnes kľúčovou pre rýchlo sa meniace trendy a napredujúci vývoj v oblasti medicíny a ošetrovateľstva. Pre rozvoj školy a jej zameranie je nevyhnutná spolupráca so zahraničnými školami, ale i s modernými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni.
  3. Podporovať rozvoj generických, interpersonálnych a jazykových zručností žiakov pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Zámerom je reflektovať na aktivitu zamestnávateľov, ktorí zdôrazňujú, že už nestačí vybaviť žiakov vedomosťami a zručnosťami z daného odboru, ale rovnako dôležité je vybaviť žiakov aj generickými zručnosťami (znalosť cudzích jazykov, kritické myslenie, čítanie s porozumením, kreativita, počítačové zručnosti, prezentačné schopnosti), interpersonálnymi a mäkkými zručnosťami (schopnosť tímovej práce, komunikačné schopnosti, schopnosť riešiť konflikty, adaptovať sa na zmeny, schopnosť pracovať pod stresom, zodpovednosť). Naša škola učí okrem odbornosti aj ľudskosť. Pri starostlivosti o pacientov sa rutinné úkony dajú naučiť, ale empatia a láskavosť je vec osobnostného nastavenia. Aj naša škola svojich absolventov vedie nielen k odbornej pripravenosti, ale aj k tomu, aby nadobudli takýto postoj k svojej práci. So svojím vzdelaním nadobudnutým na škole sú praktické sestry nenahraditeľnou súčasťou tímu.
  4. Podporovať rozvoj mäkkých a jazykových zručností pedagogických pracovníkov školy pre zlepšenie kvality školy. Zámerom je zvýšiť jazykové kompetencie a mäkké zručnosti pedagogických pracovníkov školy. Komunikácia v cudzom jazyku je základný pilier realizácie európskych projektov a získavania aktuálnych informácii v oblasti zdravotníctva, didaktiky a pedagogiky. Cieľom je posilniť motiváciou k učeniu cudzích jazykov u pedagógov vo vekovej kategórii od 35 rokov. Ak je naším zámerom rozvíjanie soft skills u žiakov, je potrebné rozvíjať tieto zručnosti aj u pedagógov . Konkrétne - schopnosť tímovej práce, schopnosť riešiť konflikty, vyjednávať, viesť ľudí, adaptovať sa na zmeny, schopnosť pracovať pod stresom, zodpovednosť).
  5. Zvyšovať potrebnú kvalifikáciu a odbornosť manažmentu školy v oblastiach zameraných na manažment riadenia školy, projektov, personálny manažment a ovládanie soft skills. Účelom doplnenia vzdelávania vedenia školy je zvýšiť vzdelávanie manažmentu školy ako nositeľov inovovaných rozvojových programov školy tak, aby dosahované výsledky mohli byť trvalo udržateľné. Cieľom mobilít pre manažment školy je získať skúsenosti zo zavádzania systému riadenia kvality a zo samotnej realizácie, zisťovanie pozitívnych dopadov a negatívnych stránok.

Akreditacia scan potvrdenia page 0001