Skip to main content
Všeobecné info o maturite 2024
| Táňa Pavlíková

V školskom roku 2023/2024 sú termíny konania externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom termíne nasledovne:

 • 12.marec 2024 (utorok) - PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra
 • 13.marec 2024 (streda) - EČ MS a PFIČ MS - anglický jazyk
 • 13.marec 2024 (streda) - EČ MS a PFIČ MS - nemecký jazyk

Predpokladané termíny ostatných častí MS sú nasledovné:

 • praktická časť odbornej zložky - máj 2024
 • ústna forma internej časti – prelom mája a júna 2024

Vyvrcholením štúdia na stredných školách na Slovensku je maturitná skúška, alebo skúška dospelosti, ako ju s obľubou nazývajú študenti. Podmienkou na vykonanie maturitnej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia. Maturitnou skúškou sa overuje pripravenosť absolventa preukázať ucelené vedomosti, zručnosti a schopnosti pri samostatnom, tvorivom a komplexnom riešení zadanej úlohy. Úlohou maturitnej skúšky je potvrdiť získanie úplného stredného odborného vzdelania, pripravenosť absolventa na výkon povolania, na ktoré sa počas štúdia pripravoval a spôsobilosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Nová koncepcia maturitných skúšok, ktorá sa realizuje aj v tomto školskom roku dáva študentom možnosť výberu úrovne maturitnej skúšky. Výber úrovne maturitnej skúšky je ohraničený minimálnym počtom hodín, ktoré by mal študent počas štyroch rokov absolvovať z daného predmetu, aby maturitnú skúšku úspešne zvládol. Aj keď počet hodín z daného predmetu má iba odporúčací charakter a študent si môže bez problémov vybrať aj vyššiu úroveň, je pri výbere potrebné dôkladne zvážiť, či si študent neberie v takomto prípade na plecia bremeno, ktoré nedokáže uniesť. Sieť stredných zdravotníckych škôl na Slovensku je zaradená medzi stredné odborné školy a počtom hodín so stanovených maturitných predmetov spĺňa požiadavky na B1 alebo B2 úroveň.

Na našej škole študenti štvrtých ročníkov maturujú z týchto predmetov:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. anglický resp. nemecký jazykúroveň B1 resp. B2
 3. teoretická časť odbornej zložky
 4. praktická časť odbornej zložky

Samozrejme, že každý študent si môže ešte zvoliť dobrovoľný maturitný predmet.

Maturitná skúška má dve časti:

 1. externú (anglický resp. nemecký jazyk)
 2. internú (slovenský jazyk a literatúra, anglický resp. nemecký jazyk, teoretická a praktická časť odbornej zložky)

Externá časť maturitnej skúšky sa koná písomnou formou. Je štátom garantovaná prostredníctvom centrálne vypracovaných, zadávaných a vyhodnocovaných testov. Testy sú zamerané na:

 1. čítanie s porozumením
 2. gramatiku a slovnú zásobu
 3. počúvanie s porozumením

Testy sa píšu v termíne určenom ministerstvom školstva.

Interná časť maturitnej skúšky sa koná:

 1. písomnou formou, z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický resp. nemecký jazyk.
  V slovenskom jazyku a literatúre ministerstvo školstva centrálne zadá štyri témy a žánre, z ktorých si študent jednu vyberie. Rozsah práce je 2-4 strany formátu A4. Píše sa v deň určený MŠ SR. Dĺžka písania práce je 150 minút. V anglickom resp. nemeckom jazyku ministerstvo školstva určí zadanie úlohy. V „B1“ úrovni je rozsah práce približne 180 slov. Píše sa v rovnaký deň ako externá časť. Práca sa píše 100 minút.
 2. ústnou formou, vo všetkých maturitných predmetoch.
  V slovenskom jazyku a literatúre si žiak vylosuje jednu z 30 otázok. Doba prípravy na odpoveď je 20 minút. Odpoveď trvá tiež 20 minút. V anglickom resp. nemeckom jazyku si žiak vylosuje jednu z 30 otázok. Doba prípravy na odpoveď je 20 minút. Odpoveď trvá tiež 20 minút. V teoretickej časti odbornej zložky si žiak vylosuje jednu z 25 otázok. Dĺžka prípravy je 30 minút, odpoveď trvá rovnako 30 minút.
 3. praktickou formou, v predmete praktická časť odbornej zložky. Študent si vylosuje pracovisko, na ktorom v priebehu dopoludnia (300 minút) plní stanovené úlohy. Skúška sa končí 25 minútovou obhajobou výkonov.

Opakovanie maturity

Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže opakovať celú maturitnú skúšku.

Opravnú skúšku môže žiak konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. V prípade, že tak neurobí, nebude mať ukončené stredoškolské vzdelanie a najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania bude u neho základné vzdelanie. Opravnú skúšku ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy žiak koná na strednej škole, na ktorej maturoval. Ak žiak koná opravnú MS z predmetu, ktorý má externú aj internú časť, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti MS môže konať v riadnom termíne.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, ktorej predchádza súhlas školskej maturitnej komisie povoliť konať opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS, prihlási tohto žiaka na EČ a/alebo PFIČ MS na príslušný Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja. Miesto konania určí žiakovi do 30 dní pred konaním maturitnej skúšky.

Opravný termín MS v prípade ústnej formy internej časti MS okrem jej písomnej formy sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

V prípade, že je žiak na opravnej skúške neúspešný alebo klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z niektorých predmetov, môže mu byť povolená druhá opravná skúška. Tu však musí žiak na vlastnú žiadosť vykonať najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
 2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
 3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
 4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2022 alebo v marci 2023).
 5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
 6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
 7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti Maturita 2021/22.