Skip to main content
Krúžková činnosť
| Táňa Pavlíková

V školskom roku 2022/2023 otvárame 14 krúžkov, v ktorých žiaci môžu tráviť zmysluplne svoj voľný čas, realizovať svoje túžby a sny, hľadať si nových priateľov a skúsiť tvoriť nové projekty. Vybrať si študenti môžu z nasledujúcich krúžkov:

1. Zdravotnícky krúžok- maskovanie rán

Cieľom krúžku je naučiť študentov zručnostiam pri realistickom znázorňovaní rán, ktoré využívajú pri súťažiach , prezentáciách a výučbe prvej pomoci v školách, verejných akciách, dňoch otvorených dverí a podobne .Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Anna Takáčová

2. Putovanie za vedou

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o prírodné vedy a prírodovedné predmety. Krúžok sa realizuje prostredníctvom zaujímavých akcií a exkurzií ako je napr. Noc výskumníkov, Vida centrum Brno a pod. Súčasťou krúžku je aj príprava končiacich ročníkov na prijímacie pohovory vybraných fakúlt z biológie a chémie nad rámec učiva SZŠ. Krúžok je určený pre študentov 3.-4. Ročníkov

Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Čopíková, RNDr. Dáša Škodyová

3. Fonendoskop

Cieľom krúžku je príprava a vedenie školského časopisu ,tvorba vlastných žiackych prejavov a rozširovanie ich slovnej zásoby. S časopisom sa zúčastňujú regionálnych a celoslovenských súťaží. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Jana Kurucová

4. Recykluj a chráň

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o ochranu nášho životného prostredia, ktoré je mimoriadne ohrozené. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Mária Dobrovská

5. Červený kríž v akcii

Cieľom krúžku je práca pre SČK realizáciou rôznych aktivít- zbierky, darcovstvo krvi, spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ pri zabezpečovaní zdravotníckej služby na športových, kultúrnych a iných akciách usporiadaných inštitúciami a organizáciami v meste Poprad a okolitom regióne. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Miloslava Slobodová

6. Turistický krúžok

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o pohyb v prírode a vytvoriť pozitívny postoj študentov k svojmu fyzickému zdraviu cez rôzne pohybové aktivity a budovať zdravé sebavedomie , či posilnenie osobnostných vlastností študentov ako vytrvalosť, rozhodnosť a pod. Zároveň je cieľom krúžku motivovať mladých ľudí k zmysluplnému využívaniu voľného času. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Jana Kokoruďová,PhD.

7. Krúžok informatiky.

Krúžok je určený milovníkom nových technológií, bez ktorých sa moderné zdravotníctvo nemôže zaobísť. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Ing.Stanislav Čopík, PhD.

8. Spoznávanie prvkov konceptu bazalnej stimulácie

Cieľom krúžku je oboznámiť sa s bazálnou stimuláciou a jej základným konceptom, zároveň jej využitie v ošetrovateľskej praxi. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Andrea Myšičková, PhDr. Jana Melicharová

9. Prevencia legálnych a nelegálnych drog

Cieľom krúžku je informovanosť a prevencia drog a moderných závislostí medzi študentami v spolupráci s odborníkmi na túto problematiku. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Dana Faixová

10. Praktická sestra v praxi

Cieľom krúžku je príprava študentov na teoretickú a praktickú časť MS s obohatením informácií z ošetrovateľstva. Krúžok je určený pre študentov 4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Jana Dunajčanová

11. Svet patrí nám

Cieľom krúžku je pestovanie zdravého životného štýlu, propagovanie a aktívna účasť na humanitných a ekologických akciách. Krúžok je určený pre študentov 2. ročníkov

Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Hrivíková

12. Ošetrovateľstvo inak

Cieľom krúžku je prepojenie teórie ošetrovateľstva s praxou pomocou skúseností zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Andrea Zoričáková

13. Druháci spoznávajú svet

Cieľom krúžku je spoznávať svet okolo seba a vyberať správne hodnoty pre svoj individuálny rozvoj. Krúžok je určený pre študentov 2. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Katarína Zahradníková

14. Mladí záchranári

Cieľom krúžku je precvičovanie modelových situácií poskytovania prvej pomoci v teréne, ukážky prvej pomoci na základných a stredných školách. Krúžok je určený pre študentov 2.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Andrea Kakalejčíková