Skip to main content
Vízia a koncepcia rozvoja školy
| Miro Bednár

Vízia školy

Plnenie hlavného poslania školy – poskytovanie kvalitného vzdelania – si vyžaduje vytýčenie vízie a vypracovanie koncepcie, na základe ktorej sa bude škola rozvíjať a napredovať, aby dokonale pripravila svojho absolventa pre život a prácu v budúcnosti (Milénium).

Stredná zdravotnícka škola v Poprade chce byť modernou a uznávanou vzdelávacou inštitúciou, materiálne a technicky dobre vybavenou, kde kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický zbor vzdeláva žiakov v dennej aj externej forme štúdia a ktorej každý absolvent nájde uplatnenie na trhu práce alebo v ďalšom štúdiu.

Víziou školy je byť miestom vzdelanosti a ľudskosti v ktorej prevláda duch porozumenia a vzájomnej úcty a kde sa uplatňujú modernizačné trendy edukačného procesu:

 • humanizácia školy,
 • aplikácia rozvíjajúceho charakteru vzdelávania,
 • modernizácia materiálno-technického vybavenia,
 • reagovanie na požiadavky trhu práce,
 • budovanie potreby celoživotného vzdelávania,
 • primeraná participácia zamestnávateľov, rodičov a žiakov na chode školy.

Koncepcia rozvoja školy

Nevyhnutným predpokladom perspektívy a dobrého fungovania školy je jej jasné strategické smerovanie v strednodobom a dlhodobom horizonte. Koncepcia rozvoja Strednej zdravotníckej školy v Poprade vychádza zo:

 • Správy o stave školstva na Slovensku vypracovanej MŠVVaŠ SR,
 • Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (projekt Milénum),
 • Koncepcie ďalšieho rozvoja zdravotníckeho školstva a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vypracovanej MZ SR,
 • z vnútornej analýzy stavu školy,
 • Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
 • podnetov rodičovskej rady, rady školy, žiackej školskej rady, pedagogického zboru, ostatných zamestnancov školy, zamestnávateľov i verejnosti.

a zohľadňuje:

 • vnútorné podmienky školy (personálne zabezpečenie, odbornosť vyučovania, materiálno-technické vybavenie učební a odborných učební, knižnica), 
 • vonkajšie podmienky (demografická situácia, konkurencia škôl rovnakého typu v regióne, požiadavky trhu práce),
 • dlhodobú orientáciu školy (špecifické postavenie medzi ostatnými strednými školami v regióne, šírenie zdravotnej prevencie a osvety v materských, základných, stredných školách a ostatnej verejnosti, spolupráca s SČK a ďalšími organizáciami tretieho sektora).

Strategické ciele rozvoja školy:

 1. Revidovať Školský vzdelávací program v študijnom odbore zdravotnícky asistent a pripraviť Školský vzdelávací program v študijnom odbore praktická sestra.
 2. Skvalitňovať edukačný proces so zameraním na odborné predmety, cudzie jazyky a informačno-komunikačné technológie s cieľom dosahovať v externých hodnoteniach žiakov minimálne celoslovenský priemer.
 3. Podporovať rozvoj osobnosti, talentu a záujmov každého žiaka.
 4. Posilňovať spoločenské postavenie učiteľa a motivovať ho pre jeho profesijný a osobnostný rast.
 5. Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy rekonštrukciou odborných učební, modernými učebnými pomôckami a vybudovaním telocvične.
 6. Skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, zamestnávateľmi a verejnosťou.
 7. Pokračovať v podávaní a realizácii projektov v programe Erasmus+ i národných projektov.

Ciele v oblastiach:

1. Výchovno-vzdelávací proces

Obsah vzdelávania je určený vzdelávacími štandardami v štátnom vzdelávacom programe, ktorý určuje všeobecné ciele a kľúčové kompetencie, v školskom vzdelávacom programe sú zohľadnené špecifiká školy. V odbore zdravotnícky asistent implementovať posilnené kompetencie zdravotníckeho asistenta v teoretickom a praktickom vyučovaní. Pripraviť sa na systémové zmeny vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov: aktivovanie nového odboru – praktická sestra v dennej aj externej forme štúdia. Flexibilne reagovať na potreby trhu práce aktivovaním štúdia v odboroch, kde je nedostatok absolventov (sanitár).

 • vzdelávanie realizovať tak, aby sa žiak vedel orientovať v prívale informácií, rozumel im, vedel ich použiť a tiež ich v požadovanej forme dokázal vytvoriť.
 • udržiavať kvalitu odbornej prípravy tak, aby absolventi mohli priamo vstúpiť do pracovného procesu,
 • pokračovať v externom monitorovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu (nie iba v maturitných predmetoch) prostredníctvom e-testovania.

v rámci vyučovania

Zavádzanie moderných foriem vyučovania:

 • uplatňovanie činnostného vyučovania,
 • zavádzanie projektového vyučovania,
 • realizácia medzipredmetovej integrácie.

Po odbornej stránke pripraviť absolventov tak, aby:

 • boli spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistenčné a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti v súlade s kompetenciami stanovenými vyhláškou č.28/2017 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach,
 • vedeli poskytnúť odbornú prvú pomoc,
 • boli schopní podieľať sa na zdravotnej prevencii,
 • boli pripravení na prípadné ďalšie štúdium.

Vzdelávať žiakov v cudzích jazykoch tak, aby boli schopní uplatniť sa v Európe i vo svete:

 • aktívne využívať vybudovanú jazykovú učebňu s bibliotékou,
 • zapájať žiakov do jazykových súťaží, najlepším venovať individuálnu starostlivosť, 
 • v rámci projektovej činnosti spolupracovať so školami a inštitúciami v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách.

Skvalitniť vyučovanie informatiky a úrovne počítačovej gramotnosti:

 • zvládnuť prácu s počítačovou technikou, internetom, kancelárskym a zdravotníckym softvérom,
 • informatizovať vyučovanie využívaním IKT vo vyučovaní všetkých predmetov,
 • priebežne inovovať hardvér.

mimo vyučovania

Projekty:

 • pokračovať v aktivitách projektu Škola podporujúca zdravie,
 • realizovať projekty v programe Erasmus+ a reagovať na výzvy národných inštitúcií,
 • pokračovať v medzinárodnej spolupráci so SZŠ v Mladej Boleslavi,
 • nájsť partnerské školy v iných krajinách

Súťaže:

 • mimovyučovaciu a mimoškolskú činnosť realizovať podľa záujmu žiakov, materiálnych a personálnych možností školy,
 • organizovať školské súťaže v odborných predmetoch, olympiády v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch,
 • zapájať žiakov do SOČ v zdravotníckej oblasti,
 • so školským časopisom Fonendoskop sa zúčastňovať všetkých súťaží (Štúrovo pero, Žurnálový stetoskop .... )
 • žiakov i absolventov školy, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy prezentovať v Galérii úspešných žiakov školy.

2. Personálne zabezpečenie

Vzdelávanie:

 • zabezpečiť možnosti ďalšieho profesionálneho rozvoja pedagogických zamestnancov účasťou na ďalšom vzdelávaní, školeniach a seminároch s obsahom: prehlbovanie odbornosti, informačné kompetencie, didaktické kompetencie, 1.a 2.atestácia,
 • zapojiť všetkých učiteľov do vzdelávania v informačnom systéme aSc Agenda a prácu v tomto systéme využívať v administratívnej činnosti učiteľa.

Učitelia špecialisti:

 • na pozície špecialistov a koordinátorov menovať najlepších pedagógov s predpokladmi na dosahovanie požadovaných výsledkov práce i ich ďalší rozvoj,
 • veľkú pozornosť venovať výberu triednych učiteľov, viesť ich k zodpovednosti za prácu s triedou, k mimovyučovacej a mimoškolskej práci a k aktívnej spolupráci s rodičmi.

3. Materiálno-technické podmienky

Na zabezpečenie riadneho chodu školy na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám kvalitného vyučovania, bezpečného a estetického pracovného prostredia je potrebné splniť:

Výstavba telocvične:

 • vypracovať projektovú dokumentáciu,
 • získať stavebné povolenie,
 • realizovať verejné obstarávanie,
 • realizovať výstavu.

Rekonštrukcia odborných učební:

 • realizovať projekt IROP „Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Poprade na praktickom vyučovaní“ (interiér učební, IKT vybavenie, odborné učebné pomôcky)

Rekonštrukcia interiéru školy:

 • bezbariérové opatrenia (vstupy, schodolez)
 • elektroinštalácia,
 • podlahy.

4. Finančné zdroje

Financovanie školstva je kľúčová otázka jeho rozvoja. „Bez zvýšenia finančných prostriedkov do školstva je jeho ďalší rozvoj prakticky nemožný.“ (Správa o stave školstva na Slovensku, MŠVVaŠ SR).

Efektívne využívať normatívne pridelené finančné prostriedky:

 • v maximálne možnej miere šetriť prevádzkové náklady na energie.

Hľadať ďalšie možnosti na získanie mimorozpočtových finančným prostriedkov:

 • prenájom priestorov školy,
 • podnikateľská činnosť,
 • vypracovanie grantových projektov,
 • finančné prostriedky na mimovyučovacie aktivity (vzdelávacie poukazy),
 • získavanie sponzorských finančných prostriedkov,
 • prostriedky od občianskeho združenia Nadácia rodičov SZŠ.

5. Spolupráca s inými subjektmi

Pokračovať v aktívnej spolupráci s:

 • Nemocnicou Poprad, a.s. a zariadeniami sociálnej strostlivosti,
 • Centrom pedagogického poradenstva a prevencie v Poprade,
 • so základnými školami v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa,
 • so strednými školami okresu Poprad, Kežmarok (súťaže, zdravotné hliadky),
 • so Slovenským červeným krížom (preventívne aktivity),
 • s Národnou transfúznou stanicou v Poprade (darovanie krvi),
 • so Strednou zdravotníckou školou v Mladej Boleslavi a ďalšími školami zdravotníckeho zamerania v zahraničí
 • radou školy, radou rodičov, žiackou školskou radou.