Skip to main content
Projekt IROP-Z-302021K060-223-14
| Miro Bednár

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-Z-3020221K060-223-14 pre projekt s názvom Zvýšenie počtu žiakov na SZŠ v Poprade na praktickom vyučovaní bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.07.2018, čím nadobudla účinosť dňa 21.07.2018.

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3558790&l-sk

 

otvoreny list

 

Dodatok č.1 k zmluve

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K060-223-14 zo dňa 16.07.2018 (PDF, 3MB)

Dodatok k zmluve

"Dodatok k zmluve" (PDF, 1MB), "Príloha k dodatku" (PDF, 1MB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky APRÍL 2019

08.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania: "Obstaranie IKT vybavenia“.

Lehota na predloženie ponuky: 18.04.2019 do 09:00 hod. 

Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Výzva vrátane príloh na stiahnutie“ (ZIP, 164 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky MAREC 2019

Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania: "Obstaranie učebných pomôcok (učební základy ošetrovania a asistencie, prvá pomoc".

Lehota na predloženie ponuky: 22.03.2019, do 09:00 hod.

Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Výzva vrátane príloh na stiahnutie“ (ZIP, 136 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 152 kB)

Zmluva o dielo - ukážka (PDF, 8002 kB) - zverejnená 20.9.2018

Sprievodná správa (RAR, 54 kB)

Súhrnná technická správa (RAR, 7 MB)

Statické posúdenie (RAR, 42 kB)

Celková situácia stavby (RAR, 280 kB)

Celková náklady stavby (RAR, 290 kB)

Stavebné riešenie (RAR, 5,3 MB)

Zdravotechnika (RAR, 350 kB)

Vykurovanie (RAR, 290 kB)

Elektroinštalácia a slaboprúd (RAR, 20 MB)

Mandátna zmluva (PDF, 4 MB) - zverejnená 20.9.2018

Zmluva o dielo (PDF, 19 MB)