Skip to main content
Fázy CAF
| Daša Škodyová

fazy CAF

FÁZA 1. ZAČIATOK CESTY S MODELOM CAF

Krok 1: Rozhodnúť, ako sa bude plánovať a organizovať samohodnotenie

 • rozhodnutie vedenia o implementácii modelu CAF v organizácii
 • vymenovanie garanta a metodika modelu CAF

Krok 2: Komunikovať o samohodnotení

 • priebežná komunikácia s relevantnými zainteresovanými stranami počas jednotlivých fáz implementácie modelu

CAF Krok 3: Vytvoriť CAF tím

 • nastavenie kritérií na výber členov CAF tímu
 • vymenovanie členov CAF tímu

FÁZA 2. PROCES SAMOHODNOTENIA

Krok 1: účasť na školení

 • účasť CAF tímu na školení
 • zostaviť zoznam všetkých relevantných dokumentov
 • identifikovať kľúčové zainteresované strany, služby, produkty, zadefinovať strategických partnerov

Krok 2: Vykonať samohodnotenie a napísať samohodnotiacu správu

 • vykonať individuálne samohodnotenie
 • zostaviť samohodnotiacu správu v stanovenej štruktúre
 • predložiť samohodnotiacu správu na interné pripomienkové konanie
 • zostaviť konečnú verziu samohodnotiacej správy
 • vykonať tímové bodové hodnotenie – konsenzus
 • predložiť samohodnotiacu správu vrcholovému manažmentu na prerokovanie a schválenie - porada vedenia
 • predložiť samohodnotiacu správu zamestnancom organizácie
 • aktívna účasť na posúdení na mieste v organizácii

FÁZA 3. PROCES ZLEPŠOVANIA

Krok 1: Zostaviť akčný plán zlepšovania založený na prijatej samohodnotiacej správe a spätnej správe z posúdenia na mieste

 • prezentovať výsledky samohodnotenia všetkým zamestnancom a osloviť ich na predkladanie námetov na zlepšovanie
 • účasť na školení k tvorbe akčného plánu zlepšovania
 • určiť priority zlepšovacích aktivít
 • stanoviť zodpovednosti a reálny časový rámec zlepšovacích aktivít
 • schváliť akčný plán zlepšovania
 • integrovať akčný plán zlepšovania do bežného procesu strategického plánovania

Krok 2: Komunikovať o akčnom pláne zlepšovania

 • zverejniť samohodnotiacu správu (napr. na intranete, webovej stránke)
 • zverejniť akčný plán zlepšovania (napr. na intranete, webovej stránke, nástenke, v internom časopise a pod.)
 • priebežná komunikácia o výsledkoch plnenia akčného plánu

Krok 3: Realizovať akčný plán zlepšovania

 • určiť dôsledný postup monitorovania a hodnotenia zlepšovacích aktivít, založený na cykle PDCA
 • realizovať aktivity akčného plánu zlepšovania podľa nastaveného harmonogramu

FÁZA 4. EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF

Krok 1: Príprava na Externú spätnú väzbu modelu CAF

 • účasť na školení k Externej spätnej väzbe modelu CAF
 • pripraviť podklady k Externej spätnej väzbe modelu CAF
 • vybrať zástupcov zainteresovaných strán a strategických partnerov, ktorí budú prizvaní na externé hodnotenie

Krok 2: Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF

 • predložiť vypracované podklady ÚNMS SR
 • absolvovať externé hodnotenie
 • evs esf vuc ORIG