Skip to main content
Akčný plán
| Daša Škodyová

Akčný plán zlepšovania je otvorený dokument, ktorého návrhy na zlepšenie pochádzali zo samohodnotiacej správy. Oblasti na zlepšovanie vyplynuli zo záverov Spätnej správy z posúdenia na mieste 9.septembra 2022 od externého posudzovateľa. A zároveň oblasti na zlepšenie vyplynuli zo samohodnotiacej správy. Súčasťou posúdenia na mieste bola konštruktívna diskusia o oblastiach na zlepšenie a odporúčania samotného posudzovateľa. Všetky oblasti boli prerokované so školiteľom dňa 29. septembra 2022 počas školenia k tvorbe akčného plánu. Stanovili sme si priority, ktoré sme následne zapracovali do Akčného plánu zlepšovania. Prihliadali sme na efektívnosť, možnosti realizácie, časové, personálne a finančné možnosti školy. Vychádzali sme z princípov výnimočnosti v modeli CAF.

Číslo Oblasť na zlepšenie Stanovené riešenie
1 Zaviesť systematickosť do aktualizácie informácií zverejňovaných na webovej stránke školy. Zverejňovať koncepčné dokumenty, aby škola deklarovala svoje dlhodobejšie zámery aj voči externým zainteresovaným stranám.  Vyhodnotiť stav doteraz zverejnených informácií. Stanoviť pravidlený cyklus zverejňovania. Určiť zodpovedné osoby za jednotlivý druh zverejňovaných informácií a kontrolu. Zverejniť víziu školy a plán koncepčného rozvoja. 
2 Zaviesť do procesu hodnotenia zamestnanca nielen preukazovanie plnenia plánovaných aktivít, ale prepojiť ich na vyhodnotenie kľúčových indikátorov a dosiahnutia ich cieľových hodnôt, do ktorých sa zahrnú všetky aktivity.  Vytvoriť jednotný systém osobných plánov profesijného rozvoja zamestnanca a ich následné vyhodnotenie v pravidelných intervaloch. Takéto hodnotenie by malo v zmysle PDCA následne viesť aj k identifikácii príčin prípadného nenaplnenie cieľa a prijatia opatrení, ktoré pomôžu celej škole zlepšovať výkonnosť. 
3 Nastaviť meranie spokojnosti zamestnancov prostredníctvom anonymných dotazníkov a uplatňovať výsledky prieskumov v praxi (platné prierezom celého kritéria), doplniť otázky smerom na vedenie školy. Na základe východiskového stavu možno nastaviť v tejto oblasti ciele na ďalšie obdobie. Určiť zvolené atribúty, ktoré sú dôležité pre vedenie a zamestnancov pre zisťovanie spätnej väzby u zamestnancov. Vytvoriť dotazník spokojnosti zamestnancov tak, aby sme dokázali sledovať trendy.
4 Propagácia školy v anglickom jazyku - časť web stránky školy, letáky o škole. Dôležité informácie o škole na webe zverejniť v anglickom jazyku. Preložiť propagačné materiály o škole do anglického jazyka. 
5 Získavanie spätnej väzby od zákazníkov s cieľom využitia výsledkov na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a na identifikáciu potrieb a očakávaní zainteresovaných strán počas vyučovania na školiacich pracoviskách (pacientov, žiakov, zamestnanec - nemocnica). Vytvoriť dotazník spokojnosti vybranej skupiny partnerov. Získať spätnú väzbu o realizovanom praktickom vyučovaní v Nemocnici Poprad a.s. na základe anonymného dotazníka od pacientov resp. zamestnancov. 
6 Zaviesť systematické prieskumy u žiakov, prípadne absolventov na kľúčové témy školy zamerané najmä na zisťovanie spokojnosti zákazníkov.  Získať prierez oblastí záujmu žiakov ohľadom chodu školy. Na základe spätnej väzby vytvoriť anonymné dotazníky s cieľom získať odozvu na efektívnosť nastavených opatrení a pravidiel. Participácia žiakov na príprave prieskumov.
7 Zefektívnenenie vyučovacieho procesu zriadením centrálneho dátového úložiska a edukačného portálu. Na základe požiadaviek pedagogických zamestnancov zrealizovať vytvorenie edukačného portálu s datovým úložiskom.
8 Vzhľadom na celospoločenskú potrebu etického správania zvážiť zavedenie etických kódexov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakov školy. Vypracovať jeden Etický kódex pre zamestnancov školy a Etický kódex žiaka.
9 Zlepšiť vnímanie verejnosti na organizáciu verejnou prezentáciou úspešných absolventov. Na základe analýzy materiálov získaných od zamestnancov školy vytvoriť databázu úspešných absolventov. Participácia absloventov na zlepšení imídžu školy. Nadchnúť ich pre spoluprácu so školou za účelom propagácie školy.
10 Doškoliť zamestnancov v oblasti školského práva, v oblasti projektového riadenia a tímovej spolupráce, učiteľov odborných predmetov v ošetrovateľskej praxi.  Po absolvovaní vzdelávacej aktivity zamestnancami školy (PZ a NZ), vyhodnotiť danú vzdelávaciu aktivitu so zameraním nielen na priebeh školenia, ale aj na získané nové znalosti a predovšetkým na dosiahnutie prínosov pre školu.
11 Zvážiť zavedenie systematického prístupu k zvládaniu rizík na škole (napr. prevádzkových, korupčných, bezpečnostných, finančných, šikanovania) a preverovať efektívnosť zavedených preventívnych opatrení. Zosumarizovať už zavedené preventívne opatrenia k zvládaniu rizík na škole a vyhodnotiť ich. Vytvoriť jednotný materiál venovaný problematike manežmentu rizík na škole.
12 Sledovanie a preskúmanie kľúčových ukazovateľov a hodnôt organizácie, nastavenie cieľových hodnôt a ich vyhodnocovanie Stanoviť kľúčové ukazovatele organizácie, ktoré budeme sledovať. Nastaviť cieľové hodnoty pre každú oblasť a sledovať ich dosiahnutie resp. naplnenie. Pripraviť a prijať dokument Kľúčové výsledky výkonnosti SZŠ Poprad.
13 Zaviesť do procesu tvorby stratégií a plánov plný cyklus PDCA. Pri procese tvorby a aktualizácie stratégie a plánov školy zaviesť cyklus PDCA - aj so zakomponovaním monitorovacích mechanizmov a procesu ich vyhodnocovania a prípadného revidovania (SWOT analýza zmeny, analýza potreby zmeny,  následne zreevidovať stratégiu a plány školy). 
14 Zvážiť vytvorenie základnej štruktúry mapy procesov alebo štruktúrovaných kariet procesov, ktoré by umožňovali prehľadne definovať vstupy do procesov, ich výstupy, priebeh, využívanie zdrojov alebo vyváženosť zodpovedností a právomocí v procese (rola vlastníka procesu). Zamerať sa na sledovanie kvantifikovateľných ukazovateľov pre kľúčové procesy školy a nastaviť pre tieto ukazovatele cieľové hodnoty, aby bolo možné vyhodnocovať ich plnenie Vyškoliť zamestnanca na procesné riadenie a na základe záverov zo školenia zvážiť zavedenie procesného riadenia školy.


adobe Komunikačný plán implementácie modelu CAF

 

evs esf vuc ORIG