Skip to main content
Praktická sestra - DENNĚ ŠTÚDIUM
| Miro Bednár

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.
Náročnosť tohto zdravotníckeho povolania si vyžaduje, aby absolvent mal široký všeobecný rozhľad vrátane znalosti cudzích jazykov, rozsiahle odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti, z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie osobnú zodpovednosť pri aplikovaní nadobudnutých vedomostí a zručností v praxi.
Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií
 • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Vzdelávanie je orientované tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v pomaturitnom, vyššom odbornom alebo vysokoškolskom štúdiu na prvom i druhom stupni.

PODMIENKY  PRIJATIA
Podmienky prijatia na štvorročné štúdium  v študijnom odbore praktická sestra sú:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti na prácu v odbore určené vyhláškou MZ SR č.364/2009 Z.z.,
 • v súlade s Dodatkom č.1 Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom S20587-2022-OZV zo dňa 29.09.2022 do študijného odboru 5361 M praktická sestra môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzača na štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač úspešne splní ostatné podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola uchádzača prijme.
 • úspešné splnenie podmienok prijímacieho konania:
  Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia. Kritériá prijímacieho konania sa zverejňujú k 31.03. každoročne.

ODBORNÁ PRAX

 • v 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach – Nemocnica Poprad a.s. a Centrum sociálnych služieb v Poprade na Francisciho ulici
 • na konci 3. ročníka štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú klinickú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – Nemocnica Poprad a.s. a Centrum sociálnych služieb v Poprade na Francisciho ulici

 MATURITNÉ SKÚŠKY

Externá časť a písomná forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk)

Interná časť:

 • praktická časť odbornej zložky (žiak preukazuje svoje praktické vedomosti a zručnosti z odborných predmetov – odborná prax, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, administratíva a zdravotnícka dokumentácia)
 • ústna forma internej časti:
  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk)
  • teoretická časť odbornej zložky (žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov - anatómia, zdravie a klinika chorôb, ošetrovateľstvo, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika, organizácia zdravotníctva, sociálna starostlivosť).

 

UČEBNÝ PLÁN


Predmet:

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)

Etická/náboženská výchova

Dejepis

Občianska náuka

Fyzika

Chémia

Biológia

Matematika

Informatika

Telesná a športová príprava

Latinský jazyk

Anatómia a fyziológia

Patológia

Preventívne lekárstvo

Organizáciu zdravotníctva a sociálnych služieb

Prvá pomoc

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

Zdravotnícka etika

Zdravie a klinika chorôb

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľské techniky

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

Ošetrovateľská starostlivosť