Skip to main content
Praktická sestra - EXTERNÉ ŠTÚDIUM
| Stano Čopík

Profil absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje, aby absolventi mali široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti a osobnú zodpovednosť pri aplikovaní nadobudnutých vedomostí a zručností v praxi.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

  • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií,
  • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, • poskytovať odbornú prvú pomoc,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu. Absolvent môže ďalej pokračovať vo vyššom odbornom alebo vo vysokoškolskom štúdiu na prvom a druhom stupni.

Podmienky prijatia:

• do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti na prácu v odbore určené vyhláškou MZ SR č.364/2009 Z.z.,

• uchádzač o štúdium musí mať ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splniť podmienky prijímacieho konania,

• profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia,

• kritériá prijímacieho konania sa zverejňujú do 31.3. každoročne.

Učebný plán

Vzdelávacie oblasti

1.ročník

2.ročník

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava

Latinský jazyk

-

Anatómia a fyziológia

-

Patológia

-

Preventívne lekárstvo

-

Organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb

-

Prvá pomoc

-

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

-

Zdravotnícka etika

-

Zdravie a klinika chorôb

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľské techniky

-

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

-

Odborná klinická prax

Ošetrovateľská starostlivosť

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

ročník

Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

prvý

Interné oddelenie

Chirurgické oddelenia

Pediatrické oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie – okrem pôrodnej sály

Geriatrické oddelenie (doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých alebo zariadenie sociálnej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť)

druhý

Interné oddelenie

Chirurgické oddelenia

Pediatrické oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  - okrem pôrodnej sály

Geriatrické oddelenie (doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých alebo zariadenie sociálnej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť)

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Poznámky k učebnému plánu

  1. žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v predmetoch ošetrovateľské techniky a ošetrovateľská starostlivosť a splnil výkonový štandard odborných zručností,
  2. žiak počas štúdia musí absolvovať najmenej 800 hodín odbornej klinickej praxe,
  3. Maturitná skúška sa skladá z: - praktickej časti odbornej zložky - teoretickej časti odbornej zložky

Predbežný rozvrh hodín pre prvý polrok v prvom ročníku

hodina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7:00
7:45

7:50
8:35

8:40
9:25

9:35
10:20

10:40
11:25

11:35
12:20

12:30
13:15

13:20
14:05

14:10
14:55

15:00
15:45

15:50
16:35

16:40
17:25

17:30
18:15

pondelok

 vyučovanie

 

 

 

streda

 

 

 

 

 

 vyučovanie