Skip to main content
Podmienky prijímacieho konania PS 2024-2025
| Miro Bednár
K R I T É RI Á
prijímacieho konania pre študijný odbor 5361 M praktická sestra
v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl
pre školský rok 2024/2025
 
EDUID školy: 100012442
 
 
1. Počet prijímaných žiakov
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka je 62.
 
2. Kritériá zdravotnej spôsobilosti
 
2.1. Uchádzač o štúdium musí spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z.:
 • vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
 • sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
 • centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
2.2. Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať tento odbor je súčasťou prihlášky na štúdium. (vzor potvrdenia)
 
2.3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak ich jeho zákonný zástupca vyznačil v prihláške) predkladá ako súčasť prihlášky na štúdium aj správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 
3. Prijatie bez prijímacích skúšok
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka (monitor 9) dosiahnu v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. V celkovom poradí budú zapísaní na začiatok výsledkovej listiny s maximálnym počtom bodov.

4. Termíny konania prijímacej skúšky
 
4.1. Prvý termín: 2. mája 2024 (štvrtok)
 
4.2 Druhý termín: 6. mája 2024 (pondelok)
 
5. Hodnotenie uchádzača

5.1.Priemerný prospech na základnej škole (na konci 6.,7. a 8. ročníka a prvý polrok 9.ročníka).
Zohľadňujú sa známky z týchto predmetov: vyučovací jazyk, jeden cudzí jazyk (s lepšou známkou), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia. V prípade slovného hodnotenia niektorého z vyučovacích predmetov sa použije prevodník, ktorý dodá príslušná základná škola. Ak prevodník škola nedodá, započíta sa známka z tohto predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

prospech body
1,00 - 1,50   15
 1,51 - 1,75  12
1,76 - 2,00   9
2,00 - 2,50   6
 2,51 - 3,00  3

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať (15 x 4) = 60 bodov

5.2. Hodnotenie profilových predmetov na základnej škole (na konci 6.,7. a 8. ročníka a prvý polrok 9.ročníka)
Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúrabiológia.

známka body
 5
2  4
 3
 2
5 0
 
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk 5 x 4 = 20 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu 5 x 4 = 20 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 20 + 20 = 40 bodov
 
5.3. Didaktické testy z predmetov:
 • slovenský jazyk a literatúra
 • biológia.

Otázky v testoch sú z učiva 5.-9. ročníka základnej školy z profilových predmetov.

Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk ... 50 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu ... 50 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 50 + 50 = 100 bodov
 
5.4. Olympiády a súťaže absolvované na druhom stupni základnej školy (predmetové olympiády, kultúrne, športové a zdravotnícke súťaže).
 
úroveň súťaže umiestnenie počet bodov jednotlivec počet bodov družstvo
celoslovenské kolo 1. 10 5
  2. 9 4,5
  3. 8 4
krajské kolo 1. 7 3,5
  2. 6 3
  3. 5 2,5
okresné kolo 1. 4 2
  2. 3 1,5
  3. 2 1
  účasť 1 0,5
 
Uchádzač, ktorý v prihláške uvádza umiestnenie na olympiáde alebo súťaži, k prihláške pripojí aj kópie diplomov, ktoré preukazujú jeho umiestnenie. Zohľadní sa iba jedno najvyššie dosiahnuté umiestnenie v ľubovoľnej olympiáde alebo súťaži.

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať: 10 bodov
 
5.5. Celkové hodnotenie (súčet jednotlivých položiek) maximálne 210 bodov
 
5.6. V prípade rovnosti bodov na miestach v poradí rozhodujúcom pre prijatie rozhodne:
 
a) lepší celkový priemerný prospech v 9. ročníku ak by bol rovnaký, tak v 8. ročníku ZŠ,
ak by bol tento rovnaký, tak
b) lepší výsledok testu z biológie, ak by bol rovnaký, tak výsledok testu zo slovenského jazyka.
 
5.7. Uchádzač nevyhovel v prijímacom konaní, ak v niektorom didaktickom teste z profilových predmetov získal menej ako 15 bodov.
 
6. Ďalšie dôležité informácie 
 
6.1 V prípade, že má uchádzač o štúdium oboch zákonných zástupcov, podpisujú prihlášku obaja zákonní zástupcovia. Výnimkou je situácia, keď prihlášku podpísal iba jeden zákonný zástupca a súčasne s prihláškou doručil vyhlásenie k podaniam (vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania) alebo čestné vyhlásenie (čestné vyhlásenie) o tom, že dokumenty bude podpisovať iba on.
6.2. Pozvánku na prijímacie skúšky dostane zákonný zástupca žiaka najneskôr 5 dní pred konaním skúšky poštou.
6.3.Neúčasť na prijímacích skúškach zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod. a požiada o náhradný termín prijímacej skúšky. (vzor žiadosti)
 
6.4. Dôležité termíny:
 
20.03.2024
 • posledný deň na podanie prihlášky na strednú školu,
 • prihlášku podávajú zákonní zástupcovia žiaka v spolupráci s výchovným poradcom základnej školy,
 • prihlášku je možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému základnej školy alebo poštou, prípadne osobne,
 • povinnou prílohou prihlášky je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača a kópie diplomov, preukazujúcich umiestnenie uchádzača v olympiádach a súťažiach uvedených v prihláške.
17.05.2024
 • zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok po prvom kole na výveske školy a na web stránke školy.
22.05.2024
 • termín, dokedy musí zákonný zástupca žiaka doručiť strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení jeho dieťaťa na štúdium. (vzor potvrdenia)
6.5. Odvolanie voči neprijatiu na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. (vzor odvolania).
6.5.1 Odvolanie možno podať iba v prípade, že uchádzač vykonal prijímacie skúšky úspešne a nebol prijatý pre nedostatok miesta.
 
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy