Skip to main content
Podmienky prijímacieho konania PS 2024-2025
| Stano Čopík

Platné pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025

K R I T É RI Á
prijímacieho konania pre študijný odbor 5361 M praktická sestra/5356 M zdravotnícky asistent
v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl
na školský rok 2024/2025
 
EDUID školy: 100012442
 
 
1. Kritériá zdravotnej spôsobilosti
 
1.1. Uchádzač o štúdium musí spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z.:
  • vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
  • sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
  • centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
1.2 Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
 
1.3. Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať tento odbor je súčasťou prihlášky na štúdium
 
1.4. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá ako súčasť prihlášky na štúdium aj Správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky, ktorá obsahuje návrhy na úpravu prijímacej skúšky.
 
 
2. Prijatie bez prijímacích skúšok
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka (monitor 9) dosiahnu v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. V celkovom poradí budú zapísaní na začiatok výsledkovej listiny s maximálnym počtom bodov. 

3. Termíny konania prijímacej skúšky
 
3.1. Prvý termín: 
 
3.2 Druhý termín: )
 
4. Profilové predmety
Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia.

5. Hodnotenie uchádzača

5.1.Priemerný prospech na základnej škole (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka). Zohľadňujú sa známky z týchto predmetov: vyučovací jazyk, jeden cudzí jazyk (s lepšou známkou), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia:

prospech body
1,00 - 1,50   15
 1,51 - 1,75  12
1,76 - 2,00   9
2,00 - 2,50   6
 2,51 - 3,00  3

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať (15 x 4) = 60 bodov

5.2. Hodnotenie profilových predmetov (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka) Hodnotia sa predmety: slovenský jazyk a literatúra a biológia.

známka body
 5
2  4
 3
 2
5 0
 
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk 5 x 4 = 20 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu 5 x 4 = 20 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 20 + 20 = 40 bodov
 
5.3. Didaktické testy z predmetov:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • biológia.
 
Otázky z učiva 5.-9. ročníka základnej školy, každý test trvá 45 minút.
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk ... 50 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu ... 50 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 50 + 50 = 100 bodov
 
5.4. Olympiády a súťaže (predmetové olympiády, kultúrne, športové a zdravotnícke súťaže) doklad o umiestnení alebo o účasti na súťaži musí byť priložený k prihláške na štúdium
 
úroveň súťaže umiestnenie počet bodov
celoslovenské kolo 1. 10
  2. 9
  3. 8
krajské kolo 1. 7
  2. 6
  3. 5
okresné kolo 1. 4
  2. 3
  3. 2
  účasť 1
 
Zohľadní sa iba najvyššie dosiahnuté umiestnenie v ľubovoľnej olympiáde alebo súťaži.
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať: 10 bodov
 
5.5. Celkové hodnotenie (súčet jednotlivých položiek) maximálne 210 bodov
 
5.6. V prípade rovnosti bodov na miestach v poradí rozhodujúcom pre prijatie rozhodne:
 
a) lepší celkový priemerný prospech v 9. ak by bol rovnaký, tak v 8. ročníku ZŠ,
ak by bol tento rovnaký, tak
b) lepší výsledok testu z biológie,
ak by bol rovnaký,
tak zo slovenského jazyka
 
5.7. Uchádzač nevyhovel v prijímacom konaní, ak v niektorom didaktickom teste z profilových predmetov získal menej ako 15 bodov.
 
6. Ďalšie dôležité informácie 
BUdú doplnené.
 
 
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy