Rodičovské združenie 2% daň

Vážení rodičia a priatelia Strednej zdravotníckej školy v Poprade,

dovoľujem si vás požiadať, aby ste využili možnosť poskytnúť 2% vami už zaplatenej dane za rok 2020 (podľa zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov) Rodičovskému združeniu pri SZŠ Poprad.

Ako máte postupovať, ak chcete poukázať 2% zo svojej dane pre našu školu:

1. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov:

a. vyplňte údaje o Vás, ako daňovníkovi (kolonky 01 – 11) I. ODDIEL

b. vyplňte údaje o výške a dátume zaplatenej dane a 2% z nej (kolonky 12 – 14) použite údaje z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa

c. údaje o prijímateľovi (kolonky 15-21) Rodičovské združenie pri SZŠ Poprad - sme už vyplnili my

d. dátum, Váš podpis a prípadný súhlas s oznámením poukázania dane prijímateľov.

2. Obe tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad (adresu nájdete https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) alebo ho doručte do školy (poštou, hoďte do schránky školy, osobne).

adobe VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane (344 kB, PDF)

Mgr. Miroslav Bednár, v.r. riaditeľ školy

Vytlačiť