Otvorenie školského roka 2020/2021

Milé študentky a milí študenti,

Začína nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu bude nutné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

  • otvorenie školského roka bude v stredu 2. septembra 2020 so začiatkom o 8.30 h. Žiaci sa budú zhromažďovať pred budovou školy v skupinách podľa tried,
  • pred vstupom do budovy školy sa vykoná ranný filter – kontrola telesnej teploty ktorú vykonajú triedni učitelia,
  • pri vstupe do budovy školy je povinnosťou mať ochranné RÚŠKO na tvári a dezinfikovať si ruky,
  • podľa pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je žiak povinný pri prvom nástupe do školy odovzdať podpísaný Zdravotný dotazník. Zdravotný dotazník podpisuje zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak (starší ako 18 rokov) a odovzdá ho pri prvom nástupe do školy 2. septembra 2020 svojmu triednemu učiteľovi.
  • po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri vyučovacie dni predkladá zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  • ďalšie pokyny a informácie budú žiakom poskytnuté na úvodných triednických hodinách 2. až 4. septembra 2020.

Mgr. Miroslav BEDNÁR, r.š.

Vytlačiť