Oznam riaditeľa školy - podmienky nástupu do školy

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

1. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Strednej zdravotníckej školy na školský rok 2020/2021 v období pandémie COVID-19.

2. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (na stránke nižšie) a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie (na stránke nižšie) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

3. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

4. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

5. V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

 čestné prehlásenie - pri nástupe do školy

5 vyhlasenie zak zast

písomné vyhlásenie - ak žiak nebol v škole dlhšie ako tri dni

4 dotaznik ziaka

1 podmienky vstupu do skoly

Vytlačiť