INFORMÁCIA PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

foto studenti 11Žiadam tých rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1.ročníka, ktorí nám ešte nedoručili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v odbore praktická sestra od všeobecného lekára (podľa odôvodnenia v rozhodnutí o prijatí na štúdium), vyplnený dotazník a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, aby tak urobili do 24.8.2020 poštou, alebo osobne vhodením do poštovej schránky na služobnom vchode školy.

Mgr. Miroslav Bednár,
v.r. riaditeľ školy

Vytlačiť