Kritériá prijatia SAN

K R I T É R I Á

prijímacieho konania pre učebný odbor 5371 H s a n i t á r,
v jednoročnom večernom štúdiu pre absolventov strednej školy
na školský rok 2022/2023

 

Podmienky pijatia:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie (doložené maturitným vysvedčením, alebo vysvedčením o záverečnej skúške/výučným listom)
  • úspešné vykonanie prijímacích skúšok

Počet prijatých uchádzačov: 1 trieda, 30 uchádzačov

Termín podávania prihlášok: do 31.mája 2022 (prihlášku si možno vyzdvihnúť na sekretariáte školy, resp. stiahnuť na web stránke školy https://www.szspp.sk/o-skole/oznam-o-konani-san)

Prihlášky na štúdium si môžete stiahnuť 

vo formáte PDF (adobe acrobat reader)adobe prihláška na štúdium

alebo

vo formáte XLSX (excel) excel prihláška na štúdium

Termín konania prijímacej skúšky:

  • 1.kolo: 28. júna 2022 o 14:00 hod. v budove školy, v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a pre ospravedlnených uchádzačov z 1. kola sa koná aj
  • 2.kolo: 26. augusta 2022 o 14:00 h v budove školy.

Hodnotenie prijímacej skúšky

  • test zo slovenského jazyka, maximálny počet bodov 25,
  • test z biológie, maximálny počet bodov 25,
  • bonifikácia pre uchádzačov pracujúcich v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení: 1 rok práce = 1 bod. Za bonifikáciu možno získať najviac 10 bodov.

Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku ak dosiahne v každom písomnom teste viac ako 10 bodov.

Celkové hodnotenie

Prijatí budú uchádzači v poradí úspešnosti celkového hodnotenia na 1. - 30. mieste. V prípade rovnosti bodov na mieste rozhodujúcom pre prijatie, uprednostnený bude uchádzač s vyšším výsledkom z bonifikácie.

Vyhodnotenie výsledkov 1. kola: 30. júna 2022 výveskou v budove školy a na stránke školy.

Vyhodnotenie výsledkov 2. kola: 30. augusta 2022  výveskou v budove školy a na stránke školy.

Mgr. Miroslav Bednár, v.r.
riaditeľ školy

Vytlačiť