Leonardo - projekt realizovaný v roku 2007

Možnosti realizácie zdravotníckeho asistenta v paliatívnej starostlivosti.

Hlavným cieľom bolo podporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce. žiaci štvrtých ročníkov dostali možnosť stráviť dva týždne v Hospici CITADELA vo Valašskom Meiřičí a presvedčiť sa o podmienkach, v ktorých pracujú zdravotnícky zamestnanci v zahraničí. Získané skúsenosti veríme, že pomohli absolventom projektu v lepšej orientácii sa ´dalšie štúdium resp. ich ďalšej práce v prostredí slovenského zdravotníctva.

Špecifické ciele

 1. zvyšovanie odborných vedomostí a zručností a ich využitie v ošetrovateľskej praxi,
 2. výmena a rozvoj špecifických skúseností v rámci uskutočňovania ošetrovateľskej praxe,
 3. nácvik a osvojenie si odborných činností v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe na pracoviskách s moderným vybavením a edukačnou praxou,
 4. rozvoj  vedecko - výskumnej činnosti,  na základe využívania získaných poznatkov v praxi   (účasť na prehliadkach stredoškolskej odbornej činnosti, možnosti využitia skúsenosti v ďalšom štúdiu- bakalárske , diplomové práce)
 5. rozvoj samostatnosti , zodpovednosti a tímovej spolupráce,
 6. oboznámenie sa s používaním moderného materiálno - technického a prístrojového vybavenia partnerského pracoviska,
 7. aplikácia systémov informačných technológií a ich využitie  práci zdravotníckeho asistenta
 8. praktické používanie ošetrovateľskej dokumentácie.

U žiakov sa očakával progres v nasledujúcich oblastiach

  • schopnosť efektívnejšieho zvládania psychickej záťaže pri poskytovaní  paliatívnej starostlivosti,
  • využívanie alternatívnych techník pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
  • využívanie moderného prístrojového a technického zariadenia v ošetrovateľskej praxi,
  • schopnosť etického a holistického prístupu v prístupe k terminálne chorým pacientom / klientom.

 

Predpokladaná odborná prax umožnila študentom

 • vykonávať predpísanú odbornú prax v zdravotníckom zariadení, kde budú môcť naplno rozvíjať a preverovať svoje schopnosti. Výber krajiny a partnerskej organizácie bol podmienený jazykovými znalosťami študentov, čo prispeje k ich lepšej adaptácii a kvalitnejšiemu nadobúdaniu poznatkov,
 • odborná prax v partnerskom zdravotníckom zariadení podporila u študentov hlbší a uvedomelejší prístup k vlastnej profesionalizácii, ktorej princípy budú uplatňované v ich ďalšej praxi,
 • podporila motiváciu študentov a ich možnosť sebaprezentácie

Zhrnutie projektu Projekt reagoval na aktuálne trendy a zmeny prebiehajúce v ošetrovateľskej praxi a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Hlavným cieľom návrhu projektu bolo zvýšenie výstupných štandardov vedomostí a zručností zdravotníckeho asistenta  na základe absolvovania  odbornej praxe v modernom zdravotníckom zariadení poskytujúceho paliatívnu starostlivosť. Hlavný prínos projektu spočíva hlavne v rozvoji špecifických skúseností v rámci uskutočňovania ošetrovateľskej praxe čím sa zároveň  podporí  aj schopnosť samostatného a profesionálneho prístupu  študentov počas vykonávaných aktivít.

Vytlačiť