Praktická sestra

PRAKTICKÁ SESTRA 5361 M

PROFIL ABSOLVENTA


Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.
Náročnosť tohto zdravotníckeho povolania si vyžaduje, aby absolvent mal široký všeobecný rozhľad vrátane znalosti cudzích jazykov, rozsiahle odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti, z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie osobnú zodpovednosť pri aplikovaní nadobudnutých vedomostí a zručností v praxi.
Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií
 • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.
Vzdelávanie je orientované tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v pomaturitnom, vyššom odbornom alebo vysokoškolskom štúdiu na prvom i druhom stupni.

PODMIENKY  PRIJATIA
Podmienky prijatia na štvorročné štúdium  v študijnom odbore praktická sestra sú:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • zdravotná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania podľa predpisov MZ SR:
  V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom S 10461-2018- OZdV -1 zo dňa 21.08.2018 do študijného odboru 5361 M praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne postihnutie, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, poruchy psychického vývinu.
 • úspešné splnenie podmienok prijímacieho konania:
  Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia. Kritériá prijímacieho konania sa zverejňujú k 31.03. každoročne.

ODBORNÁ PRAX

 • v 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach – Nemocnica Poprad a.s. a Centrum sociálnych služieb v Poprade na Francisciho ulici
 • na konci 3. ročníka štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú klinickú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – Nemocnica Poprad a.s. a Centrum sociálnych služieb v Poprade na Francisciho ulici

 MATURITNÉ SKÚŠKY

Externá časť a písomná forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk)

Interná časť:

 • praktická časť odbornej zložky (žiak preukazuje svoje praktické vedomosti a zručnosti z odborných predmetov – odborná prax, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, administratíva a zdravotnícka dokumentácia)
 • ústna forma internej časti:
  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk)
  • teoretická časť odbornej zložky (žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov - anatómia, zdravie a klinika chorôb, ošetrovateľstvo, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika, organizácia zdravotníctva, sociálna starostlivosť).

 

UČEBNÝ PLÁN


Predmet:

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk (anglický alebo nemecký)

Etická/náboženská výchova

Dejepis

Občianska náuka

Fyzika

Chémia

Biológia

Matematika

Informatika

Telesná a športová príprava

Latinský jazyk

Anatómia a fyziológia

Patológia

Preventívne lekárstvo

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

Prvá pomoc

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

Zdravotnícka etika

Zdravie a klinika chorôb

Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľské techniky

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

Odborná prax

         

 

Vytlačiť