Podmienky prijímacieho konania ZA 2022

K R I T É RI Á
prijímacieho konania pre študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent
v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl
na školský rok 2022/2023
 
EDUID školy: 100012442
 
1. Počet miest pre prijatie
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá a v konečnom poradí sa umiestnia na 1. – 60. mieste.
 
2. Kritériá zdravotnej spôsobilosti
 
2.1. Uchádzač o štúdium musí spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z.:
  • vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
  • sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
  • centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
2.2. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
 
2.3. Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať tento odbor je súčasťou prihlášky na štúdium.
 
2.4. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá ako súčasť prihlášky na štúdium aj Správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky, ktorá obsahuje návrhy na úpravu prijímacej skúšky.
 
3. Prijatie bez prijímacích skúšok
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka (monitor 9) dosiahnu v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. V celkovom poradí budú zapísaní na začiatok výsledkovej listiny. 

4. Termíny konania prijímacej skúšky
 
4.1. Prvý termín: 2. mája 2022 (pondelok)
 
4.2 Druhý termín: 9. mája 2022 (pondelok)
 
5. Profilové predmety
Profilové predmety na prijímacie skúšky sú slovenský jazyk a literatúra a biológia.

6. Hodnotenie uchádzača

6.1.Priemerný prospech na základnej škole (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka). Zohľadňujú sa známky z týchto predmetov: vyučovací jazyk, jeden cudzí jazyk (s lepšou známkou), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia:

prospech body
1,00 - 1,50   15
 1,51 - 1,75  12
1,76 - 2,00   9
2,00 - 2,50   6
 2,51 - 3,00  3

Maximálny počet bodov, ktoré možno získať (15 x 4) = 60 bodov

6.2. Hodnotenie profilových predmetov (na konci 6.,7. a 8. ročníka a polrok 9.ročníka) Hodnotia sa predmety: slovenský jazyk a literatúra a biológia.

známka body
 5
2  4
 3
 2
5 0
 
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk 5 x 4 = 20 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu 5 x 4 = 20 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 20 + 20 = 40 bodov
 
6.3. Didaktické testy z predmetov:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • biológia.
 
Otázky z učiva 5.-9. ročníka základnej školy, každý test trvá 45 minút.
Počet bodov, ktoré možno získať za slovenský jazyk ... 50 bodov
Počet bodov, ktoré možno získať za biológiu ... 50 bodov
 
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať spolu: 100 bodov
 
6.4. Olympiády a súťaže (predmetové olympiády, kultúrne, športové a zdravotnícke súťaže) doklad o umiestnení alebo o účasti na súťaži musí byť priložený k prihláške na štúdium
 
úroveň súťaže umiestnenie počet bodov
celoslovenské kolo 1. 10
  2. 9
  3. 8
krajské kolo 1. 7
  2. 6
  3. 5
okresné kolo 1. 4
  2. 3
  3. 2
  účasť 1
 
Zohľadní sa iba najvyššie dosiahnuté umiestnenie v ľubovoľnej olympiáde alebo súťaži.
Maximálny počet bodov, ktoré možno získať: 10 bodov
 
6.5. Celkové hodnotenie (súčet jednotlivých položiek) maximálne 210 bodov
 
6.6. V prípade rovnosti bodov na miestach v poradí rozhodujúcom pre prijatie rozhodne:
 
a) lepší celkový priemerný prospech v 9. ak by bol rovnaký, tak v 8. ročníku ZŠ,
ak by bol tento rovnaký, tak
b) lepší výsledok testu z biológie, ak by bol rovnaký, tak zo slovenského jazyka
 
6.7. Uchádzač nevyhovel v prijímacom konaní, ak v niektorom didaktickom teste z profilových predmetov získal menej ako 15 bodov.
 
 
7. Vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania
Zoznam uchádzačov podľa počtu získaných bodov bude zverejnený do 18. mája 2022 na oznamovacej tabuli školy a webovej stránke školy (www.szspp.sk)
 
8. Dôležité termíny pre uchádzačov o štúdium
 
8.1. Termín doručenia prihlášky na Strednú zdravotnícku školu v Poprade je 20. marec 2022. Na prihláške žiadame uviesť telefonický kontakt a emailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.
 
8.2. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je 23. máj 2022. V prípade nedoručenia potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium v stanovenom termíne budú na uvoľnené miesta prijatí ďalší uchádzači v poradí. Vzory potvrdení sú zverejnené na webovej stránke školy.
 
8.3 V prípade nových usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športuSR môžu byť tieto kritériá doplnené.
 
lekarske potvrdenia
 
nastup nenastup
 
nahradny termín
  
odvolanie
 
 
Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy
 

USMERNENIE K PRIHLÁŠKE NA PRIJÍMACIE KONANIE

Prihlášku možno podať:

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor (vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast)
  • len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky
  • len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži: kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).

Vytlačiť