Zdravotnícky asistent

Charakteristika absolventa

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti základnej ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie,znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 1. realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
 2. spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 3. podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 4. poskytovať odbornú prvú pomoc,
 5. vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a  zvyšuje kvalifikáciu.

Požadované vedomosti:

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

 1. základy latinčiny a medicínskej terminológie
 2. základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme
 3. základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 4. organizáciu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, právne aspekty zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 5. účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život
 6. osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho  prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
 7. základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 8. základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú  zdravotný stav,
 9. základné poznatky o systémových ochoreniach,
 10. základné princípy  zdravotníckej etiky a etiky v sociálnej starostlivosti,
 11. bio-psycho-sociálne potreby a ich uspokojovanie, základné metódy o pozorovaní, zbieraní informácií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti,
 12. základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 13. základné ošetrovateľské postupy v hygienickej starostlivosti, starostlivosti o prostredie a pomôcky, dezinfekciu, sterilizáciu a pohybový režim,
 14. základné teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti o chorého,
 15. základné teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
 16. spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie dokumentácie v zdravotníctve.

Požadované zručnosti

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • aktívne sa zapájať do organizácie práce na pracovisku praktického vyučovania,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 • poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc.

Obväzový materiál a obväzová technika
- pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
- zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
- zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
- spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.

Starostlivosť o pomôcky
- vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
- pripravovať dezinfekčné roztoky,
- správne manipulovať so sterilným materiálom,
- zabezpečovať hygienu prostredia.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
- realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
- realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
- manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
- zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň
- uložiť pacienta do požadovanej polohy,
- zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.

Podávanie jedla pacientom
- podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
- sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
- zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
- pripravovať a podávať liečebné čaje,
- spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy.

Hygienická starostlivosť o chorého
- zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
- vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
- zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
- zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
- zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
- zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta,
- pripravovať operačné pole.

Vyprázdňovanie chorých
- zabezpečovať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
- aplikovať klyzmu
- zabezpečovať starostlivosť o kolostómie – výmenu/vyprázdnenie zberného vrecka alebo očistenie zhojenej -staršej kolostómie od stolice,
- zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
- spolupracovať so sestrou pri cievkovaní.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

- merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
- merať a zaznamenávať dych,
- merať a zaznamenávať pulz,
- merať a zaznamenávať tlak krvi,
- merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
- sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem novorodencov,
- spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie
- realizovať odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetrovať moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
- realizovať odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie,
- realizovať odber kapilárnej krvi na glykémiu,
- realizovať odber venóznej krvi,
- spolupracovať so sestrou pri odbere výterov z rán a z telových dutín,
- spolupracovať so sestrou pri odbere spúta.

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

- zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
- aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu
- aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
- aplikovať liečivé sedacie kúpele.

Aplikácia injekcií
- aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne,
- aplikovať intramuskulárnu injekciu,
- spolupracovať so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
- zabezpečovať inhaláciu,
- spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka.

Preväzy rán
- vykonávať ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú zásah sestry,
- realizovať preväz aseptickej rany,
- spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany,
- spolupracovať so sestrou v zabezpečovaní starostlivosti o drény a drenážne systémy.

Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo

Spolupracovať so sestrou pri vizite

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
- preukázať zručnosti v základných technikách pozorovania a zbere informácií o potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do ošetrovateľskej dokumentácie,
- používať profesijnú komunikáciu.

Preukázať zručnosti v základných technikách zdravotno-výchovnej činnosti primerane veku a zdravotnému stavu pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
- aktívne spolupracovať a podieľať sa na vedení dokumentácie: spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
(indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)
- zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
- pracovať s informačným systémom pracoviska.

Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života,
 • zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
 • zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich realizáciu,
 • spolupracovať so sestrou na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
 • spolupracovať so sestrou na liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
 • zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

  1. morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú  starostlivosť, účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný  pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu  podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
  2. trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
  3. komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
  4. spoľahlivosťou, presnosťou,
  5. primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
  6. emocionálnou stabilitou,
  7. diskrétnosťou a zodpovednosťou,
  8. iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
  9. asertívnosťou, altruizmom,
  10. zvládať záťažové životné situácie,
  11. schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.

Vytlačiť