Sanitár

Charakteristika absolventa odboru 5371 H sanitár.

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach pr.rodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.
Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so zameraním najmä na preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú z.kladný hygienický filter u dospelého pacienta. Absolventi ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na výkon sanitárskych činností na všetkých l.žkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sádrovni, v zariadeniach pr.rodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.
V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Absolvent učebného odboru je pripravený:

  • samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta
  • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
  • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, anatomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.
  • poskytovať odbornú prvú pomoc

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

Podmienky prijatia

Do prvého ročníka jednoročného večerného štúdia sa prijímajú záujemcovia, ktorí majú ukončené stredné vzdelanie (stredoškolské vzdelanie - strednú školu) a vykonajú prijímacie pohovory..

Organizácia štúdia

Štúdium je organizované ako jednoročné večerné pre absolventov strednej školy. Ukončené je záverečnou skúškou. Počet hodín v týždni je 15, štúdium prebieha počas dvoch dní (zväčša popoludní) 33 týždňov školského roka. Súčasťou štúdia je aj odborná prax.

Učebný plán pre jednoročné večerné štúdium

 

Cieľové

zložky

vzdelávania

Celkový počet

týždenných hodín

v ŠkVzP

Celkový počet

vyučovacích hodín

za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

-----

-----

Odborné vzdelávanie

15

480

Celkom

15

480 

Celkový počet

týždenných hodín

v ŠkVzP

Celkový počet

vyučovacích hodín

za štúdium

Odborné vzdelávanie a praktická príprava

15

480

1. Teoretické vzdelávanie

7

224

zdravoveda 2 64
prvá pomoc 1(1) 32
sanitárstvo (cvičenia) 4(2) 128

2. Odborná klinická prax

8

256Vytlačiť