Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie 

Charakteristika predmetu
     Predmet Ošetrovanie, asistencia ,administratíva a zdravotnícka dokumentácia v rámci štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 3), ako súčasť odbornej zložky vzdelávania  je profilujúci predmet, ktorého obsah má naučiť žiakov prakticky aplikovať v klinických podmienkach teoretické a praktické poznatky, ktoré žiaci získali v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky z psychologicko-pedagogickej, právnej, etickej, organizačnej, preventívnej, klinickej a ošetrovateľskej oblasti do konkrétnych ošetrovateľských činností. Žiaci pochopia jednotu človeka v zdraví a chorobe a v tomto zmysle sú schopní uspokojovať potreby chorých a vytvárať optimálne podmienky pre ich uzdravenie, alebo pokojnú smrť.

Ciele predmetu
     Cieľom predmetu je nácvik ošetrovateľských činností a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií ZA, vytváranie profesionálnych postojov, zdokonaľovanie profesionálnej komunikácie, pozornosti a pamäte v prirodzených podmienkach zdravotníckej praxe. Žiak absolvovaním predmetu OAD dokáže zdôvodniť realizované ošetrovateľské výkony a postupy, viesť administratívu spojenú s hospitalizáciou pacienta s aktívne spolupracovať v ošetrovateľskom tíme. Súčasťou odbornej klinickej praxe v 3. ročníku je absolvovanie súvislej odbornej praxe.

Rozpis počtu hodín pre 4-ročné denné štúdium

3. ročník 14 hodín týždenne, spolu 462 hodín cvičení (33 týždňov)
4. ročník 18 hodín týždenne, spolu 540 hodín cvičení (30 týždňov)

Rozpis pracovísk - denné štúdium

Ročník tretí Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti Minimálny počet týždňov Počet hodín Pracoviská interných disciplín 8 112 Pracoviská chirurgických disciplín 8 112 Pediatrické oddelenie 5 70 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - okrem pôrodnej sály 5 70 Geriatrické oddelenie (doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých alebo zariadenie sociálnej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť) 4 56 Súvislá odborná klinická prax 4 140 Spolu 34 560

Ročník tretí

       

Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti

Minimálny počet
týždňov

Počet hodín

Pracoviská interných disciplín

8

112

Pracoviská chirurgických disciplín

8

112

Pediatrické oddelenie

5

70

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  - okrem pôrodnej sály

5

70

Geriatrické oddelenie (doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých alebo zariadenie sociálnej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť)

4

56

Súvislá odborná klinická prax

4

140

Spolu

34

560

 

Ročník
štvrtý

Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti

Minimálny počet
týždňov

Počet hodín

Pracoviská interných disciplín

8

144

Pracoviská chirurgických disciplín

8

144

Pediatrické oddelenie

6

108

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  - okrem pôrodnej sály

5

90

Geriatrické oddelenie ( doliečovacie, oddelenie dlhodobo chorých alebo zariadenie sociálnej starostlivosti poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť)

0

0

Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti

 

 

Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 

1

18

Ambulancia pre deti a dorast

2

36

Spolu

30

540

 

Odbornú klinickú prax  na výučbových pracoviskách zabezpečujú učitelia stabilne určení na jednotlivé odborné pracoviská, u ktorých sa skupiny žiakov striedajú. Základné poučenie o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykoná učiteľ na začiatku prvého ročníka v rámci úvodného tematického celku osobitne v odbornej učebni v škole a osobitne v zdravotníckom zariadení. So špecifickými opatreniami pre jednotlivé pracoviská a pracovné činnosti sa žiaci  zoznamujú počas celého školského roku. Na zdôraznenie hľadiska bezpečnosti práce a zdôvodnenie zodpovednosti žiakov za bezpečnosť práce sa vyžaduje, aby žiaci všetkých ročníkov po ukončení výučby úvodného tematického celku podpísali vyhlásenie o tom, že boli riadne poučení o bezpečnostných predpisoch.
Počet žiakov v skupine je najviac 6, s ohľadom na obsahové a výkonové štandardy predmetu a kompetencie praktickej sestry. Je vhodné, ak si žiak nacvičuje a upevňuje vedomosti na rovnakých pracoviskách v 3. aj 4. ročníku v I. aj II. polroku. Maximálny počet výučbových pracovísk počas štúdia pre jedného žiaka je 6.
Oddelenia centrálnej sterilizácie, administratívne pracoviská, úsek operačných sál, JIS, ARO, absolvujú žiaci v rámci prideleného oddelenia vo 4. ročníku podľa regionálnych podmienok.

Na všetkých výučbových pracoviskách je ťažiskom výučby:

 • nácvik, upevňovanie zručností v poskytovaní základných ošetrovateľských, asistentských a administratívnych činností podľa podmienok pracovísk
 • v získavaní zručností v uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nadväzuje na získané vedomosti z teórie v škole.

Témy obsahového štandardu sú rámcové,  učiteľ ich napĺňa v nadväznosti na cvičenia v škole a v závislosti špecifík výučbového pracoviská.

Obsahový štandard:
Témy:

 • Organizácia práce na pracovisku praktického vyučovania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
 • Dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochrana intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti
 • Obväzový materiál a obväzová technika
 • Starostlivosť o pomôcky
 • Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
 • Podávanie jedla pacientom
 • Hygienická starostlivosť o chorého
 • Vyprázdňovanie chorých
 • Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
 • Odber biologického materiálu na vyšetrenie
 • Podávanie liečiv per os dospelým
 • Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
 • Aplikácia tepla a chladu
 • Aplikácia injekcií
 • Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
 • Preväzy rán
 • Starostlivosť o umierajúceho a mŕtve tele
 • Spolupráca so sestrou pri vizite
 • Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
 • Pozorovanie a zber informácií o potrebách pacienta a záznam pozorovaných javov do ošetrovateľskej dokumentácie. Zásady profesijnej komunikácie
 • Zdravotno-výchovná činnosť primeraná veku a zdravotnému stavu pacienta
 • Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

Ošetrovanie pacienta s vybraným ochorením:

 • zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných  činností a aktivít denného života,
 • metodika výchovy k sebestačnosti a nezávislosti,
 • záznam odchýlok v potrebách do dokumentácie pacienta, návrh riešenia a jeho realizácia,
 • spolupráca na ošetrovateľskom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu  kompetencií,
 • zdravotno-výchovná činnosť, poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej  s uspokojovaním biologických potrieb.

Výkonové štandardy:
Opísať organizáciu práce na pracovisku praktického vyučovania
Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Realizovať výkony súvisiace s prevádzkou oddelenia (starostlivosť o pomôcky, mechanickú očistu, dezinfekciu, prípravu dezinfekčných roztokov, sterilizáciu a iné)
Štátny vzdelávací program 5356 M zdravotnícky asistent 125
Realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u pacienta podľa stanovených kritérií: hygiena rúk, bio-psycho-sociálna príprava pacienta na výkon, získanie súhlasu pacienta s výkonom, príprava pomôcok, realizácia výkonu alebo asistencia, komunikácia počas výkonu, zápis do ošetrovateľskej dokumentácie, uloženie pomôcok (celkový kúpeľ, zabezpečenie pitného režimu a iné)
Realizovať zdravotné výkony samostatne alebo v spolupráci so sestrou s dôrazom na dodržiavanie odporúčaných ošetrovateľských štandardov (odber kapilárnej krvi, aplikácia
inzulínu a iné)
Vykonávať administratívne práce súvisiace s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu
Dodržiavať zásady profesijnej komunikácie
Prejaviť schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie na výučbovom pracovisku

Súvislá odborná prax
V 3.ročníku súvislé 4 týždne po 7 hodín denne, 35 hodín týždenne, spolu 140 hodín. Súvislá odborná klinická prax ako súčasť predmetu ošetrovanie, asistencia, administratíva
a zdravotnícka dokumentácia vytvára podmienky a priestor pre samostatnú prácu žiakov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.
Cieľom súvislej odbornej klinickej praxe je prehĺbenie a upevnenie odborných vedomostí, zručností a návykov pri realizácii ošetrovateľských výkonov ako predpoklad do ďalšieho štúdia vo 4. ročníku, kde sa žiak vedie k spolupráci so sestrou pri uspokojovaní potrieb pacienta metódou ošetrovateľského procesu. Súvislá odborná klinická prax je organizovaná v súlade so školskou legislatívou. Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, zabezpečuje rámcová zmluva. Súčasťoutejto zmluvy musí byť druh pracovnej činnosti, ktorú budú žiaci vykonávať, miesto, časový rozvrh práce, pracovné, hygienické podmienky, ako aj opatrenia zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia počas súvislej odbornej klinickej praxe. Prvý deň pri nástupe na súvislú odbornú klinickú prax musia byť žiaci poučení o organizačnej štruktúre zdravotníckeho zariadenia, o prevádzkovom poriadku príslušného pracoviska, o predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o protipožiarnych predpisoch a o starostlivosti o životné prostredie. Pred začatím súvislej odbornej klinickej praxe učiteľ vysvetlí žiakom cieľ praxe, jej obsah, organizačné zásady, vedenie záznamov o tejto praxi a predpisy bezpečnostia ochrany zdravia pri práci.

Súvislú odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4 týždne. Zabezpečujú ju odborní učitelia predmetu ošetrovanie, asistencia a dokumentácia a hodnotí sa v rámci tohto predmetu.

 Žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.

Vytlačiť