Odborné predmety vo vyučovacom procese

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

LATINSKÝ JAZYK (LAJ)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Latinský jazyk  je na SZŠ  v rámci štátneho vzdelávacieho programu súčasťou odbornej zložky vzdelávania. Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojím špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium odborných predmetov a pripravuje ich na zdravotnícke povolanie tým, že ich uvádza do odbornej latinsko–gréckej terminológie, ktorú má ovládať budúci zdravotnícky pracovník – absolvent strednej zdravotníckej školy. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia žiakov. Zvládnutie základov latinčiny aj minima gréčtiny súvisí aj so všeobecným vzdelaním, získané poznatky pomôžu aj
pri štúdiu iných cudzích jazykov. Sú predpokladom pre komunikáciu súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie.

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Žiaci majú pochopiť základné gramatické pravidlá, osvojiť si základy odbornej terminológie anatomickej i klinickej a porozumieť princípom, podľa ktorých sa odborné termíny tvoria. Vyučovanie latinského jazyka má prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového systému získaných v slovenskom jazyku a živých cudzích jazykoch, k rozvoju presného a logického myslenia a vyjadrovania. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk v profesijnej praxi a v samostatnom štúdiu odbornej literatúry.

ROZPIS UČIVA
1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín z toho 33 hodín cvičení

 

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA (ANF)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet anatómia a fyziológia na SZŠ v rámci štátneho programu /ISCED 3/, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami z klinicky aplikovanej anatómie a fyziológie, histológie a embryológie, biochémie a antropológie didaktický systém poznatkov  o stavbe a funkcii ľudského organizmu. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Tvorivé myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.  

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania predmetu anatómia a fyziológia je v maximálnej možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva anatómie a fyziológie. Študenti sa majú naučiť pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by chápať a vysvetliť vybrané javy a procesy prebiehajúce v ľudskom organizme, vedieť používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh. 

ROZPIS UČIVA
1.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
2.ročník 2 hodina týždenne, spolu 66 hodín

 

PATOLÓGIA (PAT)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet patológia na SZŠ v rámci štátneho programu (ISCED 3 ) sa vyučuje ako súčasť odbornej zložky vzdelávania. Jeho ťažisko je v teoretických poznatkoch získaných vo všeobecnej časti predmetu. Vhodný pomer morfologických a patofyziologických  hľadísk sa určuje podľa štandardov profilu absolventa. V uvedenom predmete sa žiaci oboznamujú hlbšie a presnejšie s podstatou základných zmien v tele človeka pri chorobách a telesných chybách. Časť tematických celkov je orientovaná patofyziologicky a spadá do rámca špeciálnej patológie. Predmet zahŕňa v sebe aj poznatky o úkonoch, pri ktorých zdravotnícky asistent môže spolupracovať s oddelením patológie pri realizácii bioptických a cytologických vyšetrení. Predmet dáva priestor na boj proti rôznym formám závislostí a toxikománie. V obsahu sú zahrnuté poznatky na komplexnej všeobecnej úrovni, z ktorých vo vyšších ročníkoch štúdia vychádzajú ďalšie odborné predmety (základy ošetrovania a asistencie, praktické cvičenia, zdravie a klinika chorôb). Pri využívaní vhodných moderných foriem, vyučovacích metód a prostriedkov sa vo vyučovaní musí prihliadať na primeranosť a mentálnu vyspelosť žiakov. Výučba predmetu je prostriedkom na rozvíjanie správneho medicínskeho a tvorivého myslenia.

CIELE  PREDMETU

Základným cieľom predmetu je oboznámiť žiakov s prejavmi chorobných procesov v ľudskom organizme a pripraviť ich tak na štúdium ďalších odborných predmetov. Predmet patológia má utvoriť u žiakov schopnosť spájať získané vedomosti do logických reťazcov a chápať zmenené pomery v organizme počas choroby. Žiaci sa majú naučiť automaticky pracovať so základnou odbornou terminológiou, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať problémy a aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych úloh. Žiaci musia pochopiť podstatu chorôb a ich vzťah k ľudskému organizmu ako celku, zásady postupu pri odosielaní biologického materiálu a tkanív na bioptické a cytologické vyšetrenia. Výučba predmetu dáva priestor na poukázanie i význam preventívneho zamerania zdravotníctva a na boj s rôznymi formami toxikománie.

ROZPIS UČIVA
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

 

PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO (PRL)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet preventívne lekárstvo na SZŠ v rámci štátneho programu / ISCED 3 / ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, vhodne vybranými poznatkami z mikrobiológie, alergológie, epidemio-lógie, sociálnej hygieny, prevencie sociálnych a civilizačných chorôb, hygieny životného prostredia, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže a ochrany pred ionizujúcim žiarením poskytuje študentom ucelený systém prevencie. Poznanie významu prevencie umožňuje študentom tvorivým myslením a konaním správne aplikovať poznatky v praxi. Predmet poskytuje základy pre ďalšie odborné predmety.

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania preventívneho lekárstva je osvojenie si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Pochopiť a naučiť sa  logicky vysvetliť  jednotu organizmu v zdraví a chorobe. Uvedomiť si potrebu svojej aktívnej účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia, svojho zdravia a zdravia spoločnosti. Spájať poznatky získané štúdiom predmetu s poznatkami nadobudnutými v iných odborných predmetoch a využiť ich vo svojom ďalšom štúdiu a v zamestnaní.

ROZPIS UČIVA
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín.

 

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA  (ORZ)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet organizácia zdravotníctva  a sociálnej starostlivosti. na SZŠ v rámci štátneho programu /ISCED 3/, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom vhodne vybranými poznatkami o systéme zdravotnej starostlivosti, jej organizácii, financovaní a riadení didaktický systém poznatkov a ďalej ich  orientuje v kategóriách zdravotníckych pracovníkov a ich organizovaní v stavovských a odborných spoločnostiach a dáva študentom prehľad o systéme sociálnej starostlivosti, jej zariadeniach a správe. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Tvorivé myslenie umožňuje študentom správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. Predmet poskytuje základy nevyhnutné pre ďalšie odborné predmety a pre ďalšie vzdelávanie.  

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania predmetu je v maximálnej možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií aj prostredníctvom obsahu učiva organizácia zdravotníctva  a sociálnej starostlivosti. Študenti majú opísať základné historické medzníky starostlivosti o zdravie, zdravotníctva, medicíny, ošetrovateľstva a sociálnej starostlivosti, vysvetliť východiská starostlivosti o zdravie, medzinárodnej spolupráce a úloh štátu a rezortov, opísať prípravu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, priblížiť systém zdravotného a sociálneho poistenia, získať vedomosti o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti, právach pacientov, právneho postavenia zdravotníckeho pracovníka. Naučiť sa pracovať so základnou odbornou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, vhodne prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Používať základné myšlienkové operácie na získavanie nových poznatkov, logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a využiť ich pri riešení problémových úloh. 

ROZPIS UČIVA
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

 

PRVÁ POMOC (PRP)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet prvá pomoc je teoreticko-praktický predmet, ktorý poskytuje žiakom vedomosti, zručnosti a návyky nevyhnutné pre každého zdravotníckeho pracovníka, aby bol schopný v zmysle zákona poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc. Predmet nadväzuje na poznatky z anatómie, fyziológie a iných odborných predmetov. Pri vyučovaní treba voliť najnovšie a najvhodnejšie metódy a formy práce. Aktivizujúce vyučovacie metódy musia mať jednoznačne prednosť  pred faktografickými výkladmi. Vyučovací proces sa realizuje formou cvičení. Pri cvičeniach sa žiaci delia na skupiny. Praktické vyučovanie odporúčame realizovať aj podľa vzorov problémových situácií.

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania predmetu je preukázať všeobecné poznatky o sústave, organizácii a právnych aspektoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Študenti majú ovládať celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej pomoci na mieste náhlej príhody (v teréne, v nemocnici, v poliklinike, v ambulancii) až po začatie definitívnej  komplexnej liečby resuscitácie. Popísať príčiny, príznaky a prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, šoku, popáleninách,  najčastejších poraneniach a akútnych stavoch. Praktický demonštrovať postup resuscitácie a opísať organizáciu a techniku prvej pomoci pri hromadnom postihnutí, katastrofách   a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia.

ROZPIS UČIVA
2.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín, z toho 66 hodín cvičení

 

PSYCHOLÓGIA, PEDAGOGIKA A PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA (PPK)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Teoreticko-praktický predmet psychológia,  pedagogika a profesijná komunikácia  spolupôsobia na formovanie osobnosti asistenta výživy. Je koncipovaný vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Poskytuje holistický pohľad na človeka ako biopsychosociálnu a spirituálnu bytosť  v kontexte filozofie zdravia.  Predmet je súčasťou odbornej zložky prípravy, tvorí systém  poznatkov pre poznanie psychologických javov a medziľudských vzťahov. Poznatky z pedagogiky sú základom pre edukáciu na podporu zdravia a prevenciu ochorení. Profesijná komunikácia  poskytuje študentom poznatky pre nadväzovanie  kontaktov a tímovú spoluprácu. Realizovaním širokej škály vyučovacích metód a foriem sa vytvárajú podmienky pre rozvíjanie vzťahovo-postojových a intelektuálnych spôsobilostí odborného vzdelania.

CIELE PREDMETU

Ciele predmetu sú vo vzťahu k hlavnému cieľu vzdelávania, ktorý spočíva v splnení požiadaviek na odbornosť a morálku zdravotníckeho pracovníka. Cieľom vyučovania predmetu je získať odborné kompetencie v kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej zložke vo vzťahu k profilu absolventa a potrieb praxe. Prostredníctvom obsahu učiva psychológie a pedagogiky a profesijnej komunikácie sa študenti naučia porozumieť prejavom, potrebám a citovým stavom klientov. Osvoja si zásady prosociálneho a kooperatívneho správania.  Dokážu využívať poznatky, vedomosti a zručnosti v osobnom a pracovnom prostredí. Získajú návyky vyhľadávať informácie, aktualizovať poznatky a skúsenosti z rôznych zdrojov a situácii. Naučia sa verejne vystupovať a upevňovať pozíciu profesie a stavovskej cti. 

ROZPIS UČIVA
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín, z toho 30 hodín cvičení
4.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín, z toho 30 hodín cvičení

 

ZDRAVOTNÍCKA ETIKA (ZDE)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet zdravotnícka etika na SZŠ v rámci štátneho programu (ISCED 3) ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje študentom všeobecné  poznatky o vývine morálky a etiky,  základných princípoch  zdravotníckej etiky. Predmet približuje študentom aktuálne témy súčasnej bioetiky s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti. Využívaním moderných foriem a vyučovacích metód vo vyučovacom procese sa vytvárajú podmienky na formovanie úcty  k ľudskému životu a zdraviu, etických názorov  a postojov  žiakov. 
Predmet poskytuje nevyhnutné základy zdravotníckej morálky, etických princípov a  prosociálneho správania, ktoré sú determinované praktickou potrebou absolventov vzhľadom na  charakter ich práce. Zdravotnícka etika poskytuje základy aj pre ďalšie odborné predmety (ošetrovateľstvo,  sociálna práca, zdravie a klinika chorôb a pod.) i  pre ďalšie vzdelávanie v oblasti zdravotníctva.

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania zdravotníckej etiky je v maximálne možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva zdravotníckej etiky. Žiaci sa majú naučiť pracovať so základnou terminológiou, osvojiť si schopnosť vyhľadávať odborné informácie v literatúre a informačných médiách, prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy, aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh rôznej zložitosti. Mali by preukázať všeobecné poznatky o historickom vývine morálky a etiky, jej základných  princípoch v  nadväznosti na zdravotnícku a ošetrovateľskú etiku, chápať a vysvetliť vzťah medzi zdravotníckou etikou a právom. Preukázať schopnosť analyzovať a identifikovať špecifické problémy v práci zdravotníckeho asistenta, vedieť využiť získané vedomosti  a aplikovať ich v praxi pri ošetrovateľskej starostlivosti v prospech  zverených pacientov.

ROZPIS UČIVA
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ (SOS)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet sociálna starostlivosť na SZŠ v rámci štátneho programu (ISCED 3) tvorí súčasť odbornej zložky vzdelávania a poskytuje študentom primeranú úroveň poznatkov zo sociológie, sociálnej práce a sociálnoprávnej starostlivosti, ktoré tvoria základ didaktického systému poznatkov pre oblasť sociálnej starostlivosti. Realizácia vyučovania prostredníctvom moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vytvára podmienky na formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia a konania študentov. Aktivizácia študentov a tvorivé myslenie sú predpokladom na kvalitné poznanie a osvojenie vedomostí a ich využitie pri zabezpečovaní sociálnej starostlivosti u klientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Predmet sociálna starostlivosť poskytuje poznatky pre ďalšie odborné predmety (základy ošetrovania a asistencie, praktické cvičenia) ako aj pre ďalšie vzdelávanie študentov .

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania predmetu sociálna starostlivosť je v maximálne možnej miere prispieť k splneniu cieľov odborného vzdelávania a k osvojeniu si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva uvedeného predmetu. Študenti si majú osvojiť základnú odbornú terminológiu, preukázať schopnosť vyhľadávania odborných informácií z literatúry a informačných médií, dokázať prezentovať odborné poznatky, analyzovať vybrané problémy a aplikovať ich pri riešení konkrétnych úloh. Majú preukázať poznatky o faktoch a zákonitostiach vnímania ľudí ako členov spoločnosti z hľadiska sociológie, sociálnoprávnej starostlivosti a sociálnej práce. Budú schopní aplikovať uvedené poznatky pri riešení konkrétnych úloh na úseku sociálnej starostlivosti o zdravotne postihnutých, starých ľudí a ľudí z marginalizovaných skupín.

ROZPIS UČIVA
4.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

 

ZDRAVIE A KLINIKA CHOROB (ZKC)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet zdravie a klinika chorôb, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania, poskytuje študentom systém poznatkov o zdraví a jeho význame pre jedinca a celú spoločnosť, o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, význame prevencie. Poskytuje základy poznatkov o príčinách, príznakoch a prejavoch ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu s dôrazom na špecifiká u detí  a starých ľudí. Zameriava sa na poskytnutie základných  informácií o diagnostických a liečebných postupoch, liečbe a prevencii. Predmet poskytuje poznatky nevyhnutné pre formovanie a rozvíjanie logického a tvorivého myslenia v ďalších odborných predmetoch a pre ďalšie vzdelávanie. 

CIELE PREDMETU

Cieľom vyučovania zdravia a kliniky chorôb je definovať súčasnú koncepciu zdravia, jeho zachovanie, udržovanie a obnovu. Študenti si majú osvojiť komplexný pohľad na význam zdravia pre jedinca, rodinu, štát a celú ľudskú spoločnosť. Mali by preukázať poznatky o zdraví a jeho rizikách v jednotlivých vývinových obdobiach človeka, zdôvodniť význam rodiny pre zachovanie zdravia jej členov. Vedieť reprodukovať poznatky z histórie medicíny, vysvetliť príčiny, priebeh a štádiá choroby. Preukázať základné poznatky o ochoreniach, chybách a úrazoch jednotlivých systémov, stavov a vekových období, zvlášť detí a starých ľudí.

ROZPIS UČIVA
1.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
2.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín
4.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín

 

ZÁKLADY OŠETROVANIA A ASISTENCIE (ZOA)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet základy ošetrovania a asistencie na SZŠ v rámci štátneho programu (ISCED 3), ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky o ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach a obyvateľov zariadení sociálnej starostlivosti. Poskytuje zároveň možnosť  osvojiť  si praktické  ošetrovateľské  zručnosti v rámci cvičení v laboratórnych podmienkach školy.

CIELE PREDMETU:

Cieľom vyučovania základov ošetrovania a asistencie  je vytvoriť u žiaka  teoretickú bázu vedomostí a praktických zručností nevyhnutných pre  realizáciu ošetrovateľských techník a uspokojovanie  bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta. Žiak, ktorý je schopný predvídať narušenie  potreby pacienta, je schopný uspokojiť pacientove narušené potreby  v kooperácii s členmi ošetrovateľského tímu. Získané vedomosti a zručnosti si ďalej žiak upevňuje  počas odbornej klinickej praxe a v ďalšom štúdiu.  

ROZPIS UČIVA:
1.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 66 cvičení
2.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 66 cvičení
3.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 90 hodín, z toho 60 cvičení
4.ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín

 

ADMINISTRATÍVA A ZDRAVOTNÍCKA DOKUMENTÁCIA (AZD)

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet administratíva a zdravotnícka dokumentácia  na SZŠ v rámci štátneho vzdelávacieho programu, ako súčasť odbornej zložky vzdelávania poskytuje teoretické poznatky a praktické zručnosti v spracovaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie vo zdravotníctve. Obsah predmetu zabezpečuje absolventovi študijného odboru získať kľúčové kompetencie, ktoré využije jednak v profesijnej rovine a tiež v osobnom živote.
Výrazne využíva medzipredmetové vzťahy – poznatky a zručnosti z informatiky, matematiky a slovenského jazyka. Elektronizácia administratívy značne uľahčuje manipuláciu s ňou, ale len v prípade zručnosti v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Zároveň je nutné aktívne vyhľadávať platnú legislatívu pre vedenie a archivovanie dokumentácie.

CIELE PREDMETU:

Cieľom výučby predmetu administratíva a zdravotnícka dokumentácia je, aby absolvent vedel aplikovať vedomosti a zručnosti z informatiky v administratívnych prácach a vo vedení zdravotníckej dokumentácie, vedel pripraviť podklady pre archiváciu, vykonať inventarizáciu majetku a zdokumentovať ju, vedel využiť vedomosti a zručnosti získané vo výučbe predmetu v osobnom živote aj pracovnom prostredí, prípadne v ďalšom štúdiu pri spracovaní výskumných prác. V 2. ročníku je zameraná na  prevažne na odbornú administratívu a v 3.ročníku na všeobecnú administratívu

ROZPIS UČIVA:
2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín, z toho 33 cvičení
3.ročník 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín

Vytlačiť