Informácie po prijímacích skúškach

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy: www.szspp.sk a na tabuli oznamov školy dňa 18. mája 2022. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Vo výsledkovej listine bude povolený počet prijatých žiakov oddelený čiarou - 59 (povolený počet prijatých žiakov je 60 ale jedno miesto je rezervované, pretože jeden uchádzač sa nezúčastnil prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov a bude konať skúšky v náhradnom termíne). Uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky sú zaradení na začiatku výsledkovej listiny.

Úspešný – prijatý uchádzač

1. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí, informuje o tom zákonných zástupcov uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a rozhodnutie doručí zákonným zástupcom poštou do 18.mája 2022.

2. Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole v čase od 18. mája 2022 do 23. mája 2022 do 23:59 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

2.1. Toto potvrdenie zákonný zástupca uchádzača môže doručiť cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného a podpísaného tlačiva e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou na adresu školy: Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad, do elektronickej schránky školy, osobne na sekretariát riaditeľa školy alebo do poštovej schránky školy umiestnenej na vchodových dverách. Potvrdenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou aj vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných zástupcov - v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení

2.2. Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium v našej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatným.

2.3. Tlačivo potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium prikladáme ako prílohu rozhodnutia o prijatí alebo ho nájdete na web stránke našej školy v časti O ŠKOLE – KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ZA 2022 AKTUÁLNE.

3. V prípade požiadavky na ubytovanie v školskom internáte - ubytovanie všetkým žiakom stredných škôl v Poprade a okolí poskytuje Školský internát, Karpatská 9 v Poprade. Potrebné informácie sa dozviete na webových stránkach Školského internátu: www.sipop.sk

3.1. Žiadosť na školský rok 2022/23 môžete vyplniť a odoslať online alebo vyplniť priložený formulár a doručiť ho na Školský internát.

3.2. Návšteva budúcich žiakov 1.ročníka a rodičov na internáte je vítaná.

3.3. Kontakt: Mgr. Mária Rošová, riaditeľka Školského internátu, tel.: 0919 362 800

4. V prípade záujmu o ISIC kartu postupujte podľa sprievodného listu. Objednanie ISIC karty nie je povinné. Ak ISIC kartu chcete, tak vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné doručiť do školy do 30.júna 2022 buď osobne alebo poštou (pri zaslaní žiadosti poštou 20 eurový poplatok môžete uhradiť až pri nástupe do školy).

Neprijatý uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky

1. Riaditeľ školy rozhodne o neprijatí a informuje o tom zákonných zástupcov uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a rozhodnutie doručí zákonným zástupcom poštou do 18.mája 2022.

2. Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí sa nezapíšu alebo pošlú potvrdenie o nenastúpení.

3. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý uchádzač odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie (v autoremedúre) o prijatí uchádzača, ktorý je pod čiarou.

4. Dôležitým predpokladom na prijatie v autoremedúre je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí, čím potvrdzuje pretrvávajúci záujem o štúdium.

4.1. Zákonný zástupca môže podať písomné odvolanie až po doručení rozhodnutia o neprijatí a to v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia.

4.2. Vzor odvolania proti neprijatiu nájdete na konci týchto informácií.

4.3. V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na strednú školu je nutné uviesť tieto údaje: • meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (aj telefónne číslo), • číslo a dátum vydania rozhodnutia o neprijatí, • dátum doručenia(prevzatia) rozhodnutia o neprijatí, • meno a priezvisko žiaka/žiačky aj s dátumom narodenia, • miesto, dátum a vlastnoručný podpis.

4.4. Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (Prešovský samosprávny kraj) odvolaciemu orgánu v druhom stupni na preskúmanie obsahu rozhodnutia a odvolania. Ten následne potvrdí alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy. 

Neprijatý uchádzač, ktorý neúspešne vykonal prijímacie skúšky

1. Riaditeľ školy rozhodne o neprijatí a informuje o tom zákonných zástupcov uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a rozhodnutie doručí zákonným zástupcom poštou do 18.mája 2022.

2. Uchádzač, ktorý bol v prijímacom konaní neúspešný (v niektorom z testov získal menej ako 15 bodov) nemôže podať odvolanie.

Mgr. Miroslav BEDNÁR, r.š.

Vytlačiť