Praktická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky


Skladá sa z 15 tém, ktoré sú v súlade s požiadavkami na absolventa študijného odboru zdravotnícky asistent. Koná sa v Nemocnici Poprad a.s. na základných výučbových pracoviskách:

  1. interné oddelenie
  2. neurologické oddelenie
  3. chirurgické oddelenie
  4. ortopedické oddelenie

Žiak si pracovisko vylosuje. Skúška začína o 6.30 ráno. V priebehu dopoludnia študent získava informácie o zdravotnom stave pacienta, vyhodnocuje ho a plní z toho vyplývajúce praktické úlohy. Praktická skúška končí obhajobou výkonov pred komisiou, v ktorej je aj odborník z praxe – lekár.

Žiak musí:

  1. zvládnuť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch ohrozujúcich život,
  2. profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach,
  3. manipulovať so základnou zdravotníckou a výpočtovou technikou,
  4. viesť dokumentáciu a vykonávať administratívne práce spojené s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou pracoviska,
  5. dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany životného a pracovného prostredia a prevencie ochorení a úrazov,
  6. zvládnuť základné ošetrovateľské postupy v hygienickej starostlivosti o pacienta, o prostredie a pomôcky, dezinfekciu a sterilizáciu, asistovať pri komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, pripraviť štatistické podklady a podklady na archiváciu, za abezpečovať práce s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou

Vytlačiť