Skip to main content

Stáž Karlove Vary 2023-2024

Na začiatku školského roku 2023/2024 desať vybraných žiakov štvrtého ročníka Strednej zdravotníckej školy v Poprade odboru praktická sestra, absolvovalo mobilitu v rámci programu ERASMUS+ v Karlovarskej krajskej nemocnici a. s.

Hlavnou náplňou uvedenej aktivity bola 10 – dňová odborná stáž na pracoviskách, určeným prevažne pre pacientov s akútnym kritickým ochorením. Skupina 5 žiakov pracovala na chirurgickej a internej časti oddelenia anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny (OARIM). Na uvedených ošetrovacích jednotkách žiaci, mimo štandardných výkonov (dekontaminácia pomôcok, starostlivosť o prostredie pacienta, podávanie stravy, sledovanie fyziologických funkcií aplikácia liekov per os, podávanie subkutánnych injekcií... ) spolupracovali pri špecializovaných ošetrovateľských činnostiach ako napr. komplikovaných preväzoch septických rán, zavádzaní nasogastrickej sondy, odsávaní sekrétov zo zaistených dýchacích ciest, zavádzaní stentov pri esofagiálnych várixoch, zavádzaní centrálneho venózneho katétra a pod ...

Dvaja účastníci mali príležitosť dokázať svoje profesionálne schopnosti na pôde kardiocentra vrátane jeho koronárnej jednotky, kde sa okrem iného pravidelne zúčastňovali na aj na kardioverzii a implantácii kardiostimulátorov aj kardiodefibrilátorov.

Skupina troch žiakov dostala prvý krát možnosť, absolvovať mobilitu aj na oddelení urgentného príjmu. V tomto prípade, mali príležitosť pracovať na samostatnej špecializovanej jednotke, vybavenej siedmymi monitorovanými lôžkami pre pacientov so závažným ochorením vyžadujúcim neodkladné ošetrenie. Zoznámili sa s moderným technickým a prístrojovým vybavením pracoviska vrátane expektačných boxov, monitormi vitálnych funkcií, transportným ventilátorom, EKG prístrojom, ohrievačom infúznych roztokov, prenosným ultrazvukovým prístrojom, rozvodmi medicinálnych plynov, infúznymi pumpami, rôznymi typmi lineárnych dávkovačov. Žiaci na tomto oddelení pod vedením skúsených zdravotníkov vykonávali všetky činnosti v rámci kompetencií praktickej sestry, pričom úzko spolupracovali alebo asistovali pri odborných výkonoch od príjmu pacienta až po jeho preklad na iné oddelenie resp. prepustenie. V rámci samostatne vykonávaných aktivít realizovali najčastejšie napájanie pacienta na monitorovacie zariadenie, meranie fyziologických funkcií, zhotovovanie 12 zvodového EKG, sledovanie saturácie kyslíka prostredníctvom pulzného oxymetra,. Kooperovali pri katetrizácii močového mechúra, príprave a aplikácii intravenóznej terapie, kardiopulmonálnej resuscitácii, repozícii a fixácii končatín pri traumatologických ochoreniach.

Všetci účastníci projektu zároveň ocenili možnosť vyskúšať si alternatívny spôsob odberu venóznej krvi S- Monovette uzavretým systémom a výhody doručovania biologického materiálu potrubnou poštou.

Pridanú hodnotu pre našich žiakov predstavovala najmä skúsenosť práce v nárazovom režime, preukázanie schopnosti úzkej tímovej spolupráce a vnímania dynamiky stavu pacienta. Aj na základe hodnotenia vedúcich pracovníkov jednotlivých pracovísk, môžeme povedať, že všetci vybraní žiaci, potvrdili vysoké renomé našej školy a ich skvelé dispozície pre ďalšie profesionálne napredovanie.

Mgr. Andrea Myšičková
odborný koordinátor projektu