Podmienky prijímacieho konania

KRITÉRIÁ  PRIJÍMACIEHO  KONANIA

 pre študijný odbor 5361 M praktická sestra

štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl

na školský rok 2020/2021.

 Prijímacie skúšky sa konajú v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020.

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

 • Dva povinné predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   nasledujúceho vzťahu: .

    prvý povinný predmet  :    slovenský jazyk a literatúra

    druhý povinný predmet:    matematika

 • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

    profilový predmet:             biológia

 • Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

    prvý doplnkový predmet  :  anglický jazyk

    druhý doplnkový predmet:  občianska náuka

    tretí doplnkový predmet  :   chémia

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0-100 bodov.

 • Predmetové olympiády

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 • Vlastné kritérium strednej školy

Súťaže družstiev mladých zdravotníkov prvej pomoci mládeže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste na územnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku.

      Počet bodov:

Krajské kolo:                          Okresné kolo:
1. miesto = 10 bodov             1. miesto = 5 bodov
2. miesto =   9 bodov             2. miesto = 4 body
3. miesto =   8 bodov             3. miesto = 3 body
4. miesto =   7 bodov             4. miesto = 2 body
5. miesto =   6 bodov             5. miesto = 1 bod

 1. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV BUDÚ UPLATŇOVANÉ KRITÉRIÁ: 

a/ väčší počet bodov za bod 3. Ďalšie kritériá,

    ak by bol rovnaký, tak

b/ väčší počet bodov za bod 1.2 Profilové predmety.

 1. POČET MIEST PRE PRIJATIE

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá a v konečnom poradí prijímacieho konania sa umiestnia na 1. – 60. mieste.

 1. ZDRAVOTNÉ KRITÉRIÁ

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory a Štátnych vzdelávacích programov zdravotníckych študijných odborov vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača pre odbornú prípravu v zdravotníckom študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole najneskôr do 31.augusta 2020.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z.:

 • vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
 • sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
 • centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

 1. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovom sídle a výveske školy do 29.mája 2020.

 

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

Vytlačiť