Skip to main content
Praktická sestra VEČERNÉ
| Stano Čopík

K R I T É R I Á
prijímacieho konania pre študijný odbor 5361 N praktická sestra, v dvojročnom večernom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu (pre absolventov stredných škôl s maturitou) na školský rok 2023/2024

Podmienky prijatia:

 • ukončené stredoškolské štúdium s maturitou
 • splnenie zdravotných kritérií určených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z.
 • úspešné vykonanie prijímacích skúšok

Počet prijatých uchádzačov:

 • 1 trieda, 30 žiakov

Prihláška na štúdium:

adobe praktická sestra večerné pre školský rok 2023/2024

Termín podávania prihlášok:

 • do 31. mája 2023

Termín konania prijímacej skúšky:

 • 1.kolo: 26. jún 2023 o 14. 00 h v budove školy v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a pre ospravedlnených uchádzačov z 1. kola sa koná aj
 • 2.kolo: 25. august 2023 o 14. 00 h v budove školy

Prijímacia skúška:

 • prijímacia skúška sa koná zo slovenského jazyka a z biológie formou písomného testu

Hodnotenie prijímacej skúšky:

 • test zo slovenského jazyka, maximálny počet bodov 50
 • test z biológie, maximálny počet bodov 50
 • bonifikácia pre uchádzačov pracujúcich v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení: 1 rok zamestnania = 1 bod. Za bonifikáciu možno získať najviac 10 bodov.

Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak z každého testu získa viac ako 15 bodov.

Celkové hodnotenie:

Prijatí budú uchádzači v poradí úspešnosti celkového hodnotenia na 1. – 30. mieste. V prípade rovnosti bodov na mieste rozhodujúcom pre prijatie, bude uprednostnený uchádzač s lepším výsledkom z biológie.

Vyhlásenie výsledkov prijímacích skúšok

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený 27.júna 2023 (pre 1. kolo) resp. 28.augusta 2023 (pre 2.kolo) výveskou na budove školy a na www stránke školy.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy